HOTĂRÂREA NR.231

din 25.11.2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a municipiului Reghin pentru perioada 2015-2020

 


Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud. Mureş;

Analizând  Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții Publice, Management de Proiecte,  înregistrat sub nr. 21695/12.10.2015, prin care se propune aprobarea Strategiei de Dezvoltare a municipiului Reghin pentru perioada 2015-2020, proiect din inițiativa Primarului municipiului Reghin, precum și avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică-republicată,

În baza dispozițiilor art. 36, alin.4 lit e, precum și ale art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată;

 


HOTĂRĂŞTE:

 


Art.1. Se aprobă Strategia de Dezvoltare a municipiului Reghin pentru perioada 2015-2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Aparatul de Specialitate al Primarului municipiului Reghin.

 


Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică :

- Instituției Prefectului jud. Mureş,

- Primarului mun. Reghin;

- Compartimentelor din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Reghin, celor interesați prin afișare la sediul Primăriei municipiului Reghin  și pe site-ul oficial al instituției

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONSILIER,

CRIȘAN IOAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

RĂDOI MIRELA MINODORA

 

Download:Anexa