CARTEA DE IDENTITATE

Actele şi demersurile necesare pentru obținerea cărții de identitate: (download fisier)


ACTUL DE NAŞTERE

Se face pe baza declaraţiei verbale a unuia din părinţi sau dacă ei nu o pot face, obligaţia revine persoanelor care au fost de faţă la naşterea copilului.

Acte necesare:

-Certficatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, data certă, sigiliul unităţii sanitare semnătura şi parafa medicului;

-buletinele sau cărţile de identitate ale ambilor părinţi;

-certificatul de căsătorie, dacă părinţii copilului sunt căsătoriţi; 

-livretul de familie;

Notă: - Termen de declarare: 15 zile pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;

          - 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;

          - 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15zile.

Nedeclararea naşterii în termenele de mai sus amintite se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 150 lei. 

Eliberarea certificatului de naştere se face doar unuia dintre părinţi, iar în cazul recunoaşterii voluntare, doar persoanei care face recunoaşterea (tatăl). 

Dacă declararea naşterii se face dupa trecerea unui an de la naştere, actul de naştere se poate întocmii doar în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, privind încuviinţarea înregistrării tardive care trebuie să cuprindă toate datele necesare înregistrării.

 


ACTUL DE CĂSĂTORIE

Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi în scris, la Primăria municipiului Reghin cu maxim 14 zile, minim 10 zile înaintea oficierii căsătoriei.

Omiterea declarării unor date referitoare la starea civilă a persoanelor, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 200 lei. 

La data căsătoriei, conform legislaţiei in vigoare, viitorii soţi vor fi însoţiţi de doi martori, care vor avea asupra lor carţile de identitate valabile.

Acte necesare pentru căsătorie:

-certificate medicale prenupţiale eliberate de medicul de familie care sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsătorii; 

-buletinele sau cărţile de identitate ale viitorilor soţi;

-certificatele de naştere ale viitorilor soţi;

-dacă nu este prima căsătorie, trebuiesc depuse şi sentinţe civile rămase definitive în copie, respectiv certificat deces în copie.

-timbre fiscale în valoare de 1 leu; 

NOTĂ: În vederea încheierii căsătoriei la Primăria Municipiului Reghin – în mod obligatoriu domiciliul sau reşedinţa unuia din viitori soţi trebuie sa fie în Reghin.

La depunerea actelor pentru căsătorie este obligatorie prezenţa ambilor soţi.

 

În cazul căsătoriei cu un cetăţean străin:

Încheierea căsătoriei se va face în mod obligatoriu în prezenţa unui traducător autorizat. Dacă cetăţeanul străin este cunoscător al limbii române, va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens, dată în faţa notarului public român. 

Acte necesare : 

     Pentru cetăţeanul român: 

-cartea de identitate; 

-certificatul de naştere în original;

-certificatul medical prenupţial eliberat de medicul de familie care este valabil 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsătorii

     Pentru cetăţeanul străin: 

-certificat prenupţial;

-certificat de naştere în copie autentificată de un notar public român;

-traducerea în limba română a certificatului de naştere, autentificată de un notar public român;

-dovadă eliberată de misiunea diplomatică în România, a statului al cărui cetăţean este solicitantul din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională, pentru încheierea căsătoriei în România;

-copie xerox fila de paşaport cu foto;

-declaraţie notarială, dacă este cunoscător de limba română;

-actul care atestă faptul că a fost desfăcută căsătoria anterioară sau că aceasta a încetat (dacă este cazul) în original şi copie cu traducere legalizată;

EXCEPŢIE fac cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate sau convenţii care pot prezenta documente eliberate de autorităţile competente din ţările respective (certificate de capacitate matrimonială) în original si traducere în limba română autentificată de un notar public român (ex: Austria, Ungaria, Albania)

O altă EXCEPŢIE o reprezintă cetăţenii străini, ai căror state nu au misiuni sau oficii consulare pe teritoriul României. În acest caz, aceştia vor depune o declaraţie pe proprie răspundere dată în faţa notarului public român, privind îndeplinirea condiţiilor de fond în vederea încheierii căsătoriei, împreună cu celelalte documente menţionate mai sus.

La depunerea actelor pentru căsătorie este obligatorie prezenţa ambilor soţi.

 


ACTUL DE DECES:

Se face pe baza declaraţiei verbale făcută de membrii familiei, iar în lipsa acestora, colocatari, vecini, etc.

Acte necesare la înregistrarea decesului:

-certificat medical constatator al decesului;

-buletinul sau cartea de identitate a decedatului;

-cerificatul de naştere al decedatului;

-certificatul de căsătorie al decedatului;

-livretul militar al decedatului (pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 50 ani).

-dacă nu există buletinul sau livretul militar, declarantul completează o declaraţie în acest sens.

-buletinul sau cartea identitate a persoanei care declară decesul;

-în cazul morţii prin violenţă, sinucidere sau accident dovadă eliberată de poliţie sau parchet.

Odată cu înregistrarea decesului, declarantul va primi certificatul de deces şi adeverinţa de înhumare, certificatele de naştere şi căsătorie ale persoanei decedate, constatatorul de deces se reţine precum şi buletinul (cartea) de identitate pentru a fi înaintat Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor, de asemenea şi livretul militar după caz care va fi înaintat Centrului Militar al judeţului Mureş.

Notă: Declararea decesului:

-în condiţii normale înregistrarea se face în termen de 3 zile;

-când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, declaraţia se face în termen de 48 ore, socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului. 

Nedeclararea decesului în condiţiile şi termenele mai sus amintite constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 150 lei.

 


TRANSCRIEREA ACTELOR ÎNCHEIATE ÎN STRĂINĂTATE

Actele cetăţenilor români întocmite în străinătate, la autorităţile competente, se transcriu obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară, sau de la primirea în străinatate a certificatului ori extrasului de stare civilă.

Cererea de transcriere, se adresează primăriei localitaţii de domiciliu a solicitantului, sau în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinatate, primăriei localităţii în raza careia a avut ultimul domiciliu în ţară.

Acte necesare:

-certificat sau extras al actului ce solicita a fi transcris, original;

-copie autentificata de la un notar public român a certificatului, extrasului, ce solicita a fi transcris;

-traduceri în limba româna a certificatului, extrasului ce solicita a fi transcris, autentificate de un notar public român;

-pentru transcrierea certificatului de nastere, pentru minori se depune la documentaţie şi o declaratie notarială data de celalalt parinte faţă de cel ce depune cererea, că este de acord cu transcrierea (unde tatal este cetatean strain) şi stabilirea domiciliului minorului.

Eliberarea certificatului se face persoanei care a solicitat transcrierea, împreună cu originalul certificatului sau extrasului depus.

Depunerea şi respectiv ridicarea documentelor privind transcrierea pot fi facute şi de o alta persoană, împuternicită cu procură specială, autentificată în ţară de un notar public român, sau făcută în străinatate  de Oficiul Consular Român din statul de resedinta sau de un notar, dar care în mod obligatoriu va fi apostilată.

-certificatul (naştere,căsătorie, deces) în original eliberat de autorităţile străine;

-traducerea şi legalizarea certificatului (la un Birou Notarial de pe teritoriul României); 

-copie xerox după certificatul original precum şi traducerea acestuia;

-copie xerox după actul de identitate al solicitantului;

-chitanţă de 1 leu –taxă transcriere act ( se achită la caseria Primăriei)

Transcrierea poate fi solicitată atât de către titularul actului precum şi de către un împuternicit prin procură specială autentificată în ţară la un Birou Notarial, iar în străinătate de Oficiul Consular Român din statul de reşedinţă.

 


LIVRETE DE FAMILIE

Acte necesare:

-cerere tip;

-copie xerox după cărţile de identitate pentru toţi membrii familiei (care au împlinit vârsta de 14 ani);

-copie xerox după certificatul de căsătorie;

-copie xerox după certificatele de naştere ale copiilor.

Dacă este cazul:

-Sentinţa de divorţ ;

-Certificat de deces;

-Hotărâre de încredinţare sau plasament familial.

 


SCHIMBAREA NUMELUI DE FAMILIE ŞI/ SAU A PRENUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ

Pentru a declanşa procedura de schimbare a numelui/ prenumelui pe cale administrativă, cererea de schimbare a numelui se publică, în extras, în Monitorul oficial al României, partea a III-a, prin grija si pe cheltuiala solicitantului.

Acte necesare:

-copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale celui care solicită schimbarea numelui sau prenumelui;

-un exemplar al Monitorului Oficial al României, în care a fost publicată cererea de schimbare de nume sau prenume;

-actul de consimţământ, dat în formă autentică, al celuilalt soţ;

-copia deciziei de aprobare a autoritaţii tutelare în cazul în care părinţii nu se înteleg cu privire la schimbarea numelui copilului;

-cazierul fiscal;

-cazierul judiciar;

-alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale (acte de studii, livret militar, carte de muncă pentru cei care şi-au însuşit numele solicitat în exercitarea profesiei, dar care nu concordă cu numele prevazut în actele de stare civilă);

- sentinţa de adopţie pentru petenţii care au adoptat copii minori şi doresc ca aceştia să poarte un alt prenume;

- sentinţa de divorţ pentru cazurile în care solicită schimbarea numelui de familie prevăzut a se purta după divorţ (numele purtat anterior căsătoriei sau numele de căsătorie stabilit în sentinţă );

- sentinţa de desfacere sau anulare a adopţiei, pentru cei care au fost adoptaţi, s-au căsătorit şi ulterior a intervenit desfacerea adopţiei, iar prin căsătorie au luat numele celuilat soţ.

 


 ELIBERARE DUPLICAT CERTIFICAT DE NAŞTERE, CĂSĂTORIE, DECES

-carte de identitate valabilă;

-timbru fiscal de 1 leu

-cerere tip.

Pierderea, deteriorarea, distrugerea certificatelor de stare civilă atrage sancţionarea cu amendă de la 100 lei la 200 lei, conform Legii 479/2002. 

Contravaloarea amenzii se plăteşte la casieria primăriei.