Agenția Județeană de Plăți şi Inspecție Socială  Mureş - Transmitere cerere şi acte doveditoare pentru prelungirea/ reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizației

 

- prin e-mail, în format scanat: mures_icc@mmanpis.ro  

sau

- prin poştă cu specificația pe plic ”prelungire/reluare drepturi ICC”

Adresă poştală: str.Iuliu Maniu, nr.2, Târgu Mureş, cod postal 540027

sau

- direct la sediul/ghişeul Agenției Județene pentru Plăți şi Inspecție Socială Mureş

Adresă: str.Iuliu Maniu, nr.2, Târgu Mureş

Nr.Telefon: 0265265600

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Luni şi Miercuri: 8.30-18.00

Marți, Joi şi Vineri: 8.30-16.00

Instrucțiuni, Cine, Când şi Unde să depună Cerere

-link către fişierul “Opțiunea1 -1 AN”

-link către fişierul “Opțiunea2 -2 ANI”

-link către fişierul „Model Cerere Tip pentru pentru prelungirea/reluarea concediului de creştere a copilului şi plata indemnizației”

-link către fişierul „Tabel Explicativ Aplicare Norme”

-link către fişierul „Hotărârea Guvernului nr. 449/2016 din 22 iunie 2016”

-link către fişierul „Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale şi persoanelor vârstnice  nr. 1099/2016 din 23 iunie 2016”


Documente  necesare pentru efectuarea anchetei sociale în dosarul de handicap la Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap Adulte

1. CI/BI a persoanei bolnave – în original;

2. CI/BI a persoanelor cu care locuieşte persoana bolnavă la adresă - copie;

3. Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent a persoanei bolnave şi a persoanelor cu care locuieşte persoana bolnavă la adresă (după caz - cupon de pensie sau adeverință de salarizare sau adeverință de venituri impozabile de la Administrația Financiară pentru cei care nu realizează venituri) – recent şi în original;

4. Referat medical de la medicul de familie cu adresă de cabinet şi nr. de telefon şi care să cuprindă următoarele: data ivirii sau debutul handicapului, evoluția handicapului şi starea actuală detaliată (complicații) – recent  şi în original;

5. Scrisoare medicală de la medicul de specialitate care să cuprindă următoarele: detalierea handicapului şi complicații (pt. psihici: psiholog QI sau indicele de deteriorare pt. pers. vârstnice; pt. ortopedie: radiografii, amputații, starea bontului; spirometrie în caz de deformare coloană vertebrală severă) – recent şi în original;

6. Bilete de ieşire din spital – recent şi în original, după caz;

7. Pentru toți copiii persoanei bolnave, după caz, următoarele date: Nume, prenume, adresă, CNP şi nr. de telefon – pe o coală de hârtie.          

    Dosarele se pot depune de Luni-Joi, între orele 8.00-14.00 şi Vineri între orele 8.00-12.00 la sediul D.G.A.S.P.C Mureş, str.Trebely nr.7, Telefon: 0265213724.


Documente  necesare pentru efectuarea anchetei sociale în vederea întocmirii dosarului de instituționalizare la un Centru de Îngrijire şi Asistență

1. Cererea persoanei care urmează  să fie internată la centru,

2. Copie Certificat de încadrare în grad de handicap;

3. CI/BI a persoanei bolnave – în original;

4. CI/BI a persoanelor cu care locuieşte persoana bolnavă la adresă - copie;

5.  Acte doveditoare a veniturilor realizate cu caracter permanent a persoanei bolnave şi a persoanelor cu care locuieşte persoana bolnavă la adresă (după caz - cupon de pensie sau adeverință de salarizare sau adeverință de venituri impozabile de la Administrația Financiară pentru cei care nu realizează venituri) – recent şi în original;

6. act de spațiu;

7. Referat medical de la medicul de familie ;

8. Scrisoare medicală de la medicul de specialitate, dacă este cazul;

9. Bilete de ieşire din spital – recent şi în original, după caz;

10. Pentru toți copiii , frații sau surorile persoanei bolnave, după caz, următoarele date: Nume, prenume, adresă, CNP şi nr. de telefon – pe o coală de hârtie.

11. pentru persoana care solicită internarea să se cunoască studiile absolvite;          

     Dosarele se pot depune de Luni-Joi, între orele 8.00-14.00 şi Vineri între orele 8.00-12.00 la sediul D.G.A.S.P.C Mureş, str.Trebely nr.7, Telefon: 0265213724.


DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA ALOCAŢIEI DE STAT

1. Certificat de naştere copil (original şi copie);

2. Cărțile  de indentitate ale părinților (original şi copie);

3. Cerere;

4. Dosar.


Observatii!

          În cazul în care optați pentru plata alocației pe un cont de card sau cont curent se va anexa de un extras de cont sau alte documente justificative emise de unitatea bancară.

          Pentru copii născuți în Uniunea Europeană se va depune si copii după actele care atestă resedința în U.E. (tahetă) şi copie după certificatul de căsătorie-dacă este cazul).

          Dosarele se depun la Primăria municipiului Reghin, P-ța P.Maior nr.41, Centrul de Informare a Cetățeanului, telefon nr.0265-511112, int.107, după următorul program: luni, marți, joi de la 8-15, miercuri de la 8-16,30, vineri de la 8- 13,30


DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI DE CREŞTERE A COPILULUI

1. Cerere tip;

2. Actul de identitate al părinților copilului nou-născut (original şi copii xerox);

3. Certificatul de naştere a copilului pentru care se solicită dreptul (original şi copii xerox);

4. Adeverință eliberată de către angajator cu veniturile realizate cel puțin 12 luni din 24 luni anterior nașterii copilului(decizie de impunere eliberate de Administrația Financiară pentru cei care au ÎI, PFA, SC, etc, după caz);

5. Decizie de suspendare a activității eliberate de angajator;

6. Adeverință cu stagiu de cotizare – cel puțin 12 luni din 24 luni anterior datei nașterii copilului - de la Casa de Pensii (din cadrul Policlinicii Reghin);

7. Extras de cont (pentru cei care solicită plata în cont bancar) – copie xerox;

8. Dosar plic.


ATENŢIE !!!

Pentru persoanele care realizează din activități independente sau activități agricole vor depune dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi/sau dovadă privind venitul calculat în vederea plății anticipate a impozitului  precum şi copia deciziei de impunere eliberate de autoritățile competente/ certificat atestare fiscală.

Pentru persoanele care au urmat sau urmează o formă de învățământ universitar, postuniversitar sau liceal se va prezenta o adeverință de studii/diplomă de absolvire.


DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI  PENTRU CREŞTEREA COPILULUI CU HANDICAP

1. Cerere;

2. actul de identitate a solicitantului (original şi copii);

3. certificatul de naştere a copilului pentru care se solicită dreptul (original şi copii);

4. Adeverință eliberată de către angajator;

5. decizie de suspendare a activității;

6. pentru plata în cont bancar – extras de cont;

7. Certificat de încadrare în grad de handicap cu termen de valabilitate (copie)

8.dosar.


ATENŢIE !!!

          Pentru persoanele care realizează din activități independente sau activități agricole vor depune dovada privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut copilul şi/sau dovadă privind venitul calculat în vederea plății anticipate a impozitului precum şi copia deciziei de impunere eliberate de autoritățile competente.

          Pentru persoanele care au urmat sau urmează o formă de învățământ universitar, postuniversitar sau liceal se va prezenta o adeverință de studii/diplomă de absolvire.

           Dosarele se depun la Primăria municipiului Reghin, P-ța P.Maior nr.41, Centrul de Informare a Cetățeanului, telefon nr.0265-511112, int.107, după următorul program: luni, marți, joi de la 8-15, miercuri de la 8-16,30, vineri de la 8- 13,30


DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII ALOCAŢIEI PT. SUSŢINEREA FAMILIEI

1. Cerere- tip;

2. Livret de familie (original şi copie xerox);

3. C.I./B.I. (original şi copii xerox, 2  pentru titularul cererii, aflate în termenul de valabilitate);

4. Certificat de casătorie, hotarâre de divorț, certificat de deces, după caz (original şi copie xerox);

5. Certificat de naştere pentru copiii sub 14 ani, (original şi copie xerox);

6. Acte doveditoare privind venitul net obținut de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii(dacă nu sunt venituri se completează o declarație pe propria raspundere – model tip);

7. Adeverință de la şcoală pentru copiii şcolarizați cu specificația că nu înregistrează absențe    nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea notei la purtare sub nota 8;

8. Talon – mijloace de transport aflate în proprietate (original şi copie xerox) după caz;

9. Adeverință de la Registrul agricol (Primăria mun Reghin - Centrul de informare a Cetățeanului);

10. Adeverință de venit eliberată de Administrația Financiară Reghin pentru ambii părinți.

11. Act de spațiu-(contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat)-copie

12. 2 dosare plic.


ATENŢIE !!!

Se acordă alocația de susținere familiilor cu un venit de până la suma de 530 lei/net pe membru de familie.

Conform  art.7 din Normele Metodologice de aplicare a Lg. 277/2010: La stabilirea venitului net al familiei/persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării alocației.

Potrivit art.8 alin(3) din Lg.416/2001, în cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei (ex.: o altă locuință în afară celei de domiciliu, mijloace de transport cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, teren intravilan ce depăşeşte 1000 m2, depozite bancare cu o valoare mai mare de 3000 lei, etc.) aceasta nu poate beneficia de alocația pentru susținerea familiei,

Este obligatoriu ca din 3 în 3 luni să prezentați adeverințe de venit pentru toți membrii familiei.

În cazul în care intervin modificări cu privire la componența familie şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul are obligația ca, în termen de maximum 10 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.


DOCUMENTE NECESARE PT.  PRELUNGIREA ALOCAŢIEI  PT. SUSŢINEREA FAMILIEI

1. Cerere tip (vizată de Biroul Registru Agricol – camera 22 – cu privire la terenul deținut, după caz);

2. C.I./B.I. (copie xerox ale titularului și ale persoanelor majore din cadrul familiei, aflate în termenul de valabilitate și la aceeași adresă);

3. Certificat de naştere pentru copiii nou-născuți (copie xerox);

4. Acte doveditoare privind venitul net obținut de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii (adeverințe de salar, cupoane de pensie, declarație pe propria răspundere a ambilor părinți cu privire la venitul net realizat din munci ocazionale sau alte venituri agricole, după caz).

5. Adeverință de la şcoală pentru copiii şcolarizați cu specificația că nu înregistrează absențe  nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea notei la purtare la 8.


ATENŢIE !!!

Se acordă alocația de susținere familiilor cu un venit de până la suma de 530 lei/net pe membru de familie.

Conform  art.7 din Normele Metodologice de aplicare a Lg. 277/2010: La stabilirea venitului net al familiei/persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării alocației.

Potrivit art.8 alin(3) din Lg.416/2001, în cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei (ex.: o altă locuință în afară celei de domiciliu, mijloace de transport cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, teren intravilan ce depăşeşte 1000 m2, depozite bancare cu o valoare mai mare de 3000 lei, etc.) aceasta nu poate beneficia de alocația pentru susținerea familiei,

Este obligatoriu ca din 3 în 3 luni să prezentați adeverințe de venit pentru toți membrii familiei.

În cazul în care intervin modificări cu privire la componența familie şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul are obligația ca, în termen de maximum 10 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.


DOCUMENTE NECESARE  ÎN VEDEREA ACORDĂRII  AJUTORULUI  SOCIAL

1. Cerere;

2. Livret de familie (original şi copie);

3. C.I./B.I. (original şi copii, 2  pentru titularul cererii, aflate în termenul de valabilitate);

4. Acte doveditoare privind venitul net obținut de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii ;

5. Adeverință de la şcoală pentru copiii şcolarizați;

6. Certificat de casătorie, hotarâre de divorț, certificat de deces, după caz (original şi copie);

7. Certificat de naştere pentru copii sub 14 ani, (original şi copie);

8. Talon – mijloace de transport aflate în proprietate (original şi copie) după caz;

9 .Adeverință de la registrul agricol

10. Adeverință de la A.J.O.F.M. Reghin (somaj);

11. Certificatul medical de constatare a capacității de muncă (expertiză medicală)

12. Adeverință de la Administrația Financiară Reghin

13. 2 dosare plic.


ATENŢIE !!!

          Potrivit art.8 alin(3) din Lg.416/2001, în cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei (ex.: o altă locuință în afară celei de domiciliu, mijloace de transport cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, teren intravilan ce depăşeşte 1000 m2, depozite bancare cu o valoare mai mare de 3000lei, etc.) aceasta nu poate beneficia de ajutor social.

          Este obligatoriu  -  din 3 în 3 luni să prezentați cererea/declarația pe propria răspundere tip

                                    - în fiecare lună se prezintă adeverință de la AJOFM(somaj)  

          În cazul în care intervin modificări cu privire la componența familie şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul are obligația ca, în termen de maximum 15  zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.


ACTE NECESARE PT. ACORDAREA STIMULENT DE INSERȚIE

1. Cerere tip;

2. Actul de identitate a părinților copilului nou-născut (original şi copii xerox);

3. Certificatul de naştere a copilului pentru care se solicită dreptul (original şi copii xerox);

4. Adeverință eliberată de către angajator cu veniturile realizate cel puțin 12 luni din 24 luni anterior datei nașterii copilului;

5. Adeverință cu stagiu de cotizare – cel puțin 12 luni  din 24 luni anterior datei nașterii copilului - de la Casa de Pensii (din cadrul Policlinicii Reghin);

6. Extras de cont (pentru cei care solictă plata în cont bancar) – copie xerox;

7. Dosar plic.


ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE BURSĂ SOCIALĂ, MEDICALĂ, DE ORFAN

- CI/BI ale membrilor familiei care locuiesc la adresă (copie)

- Certificate de naştere pentru copii (copie)

- Certificat de deces   (copie)

- Adeverință de venituri ale părinților sau reprezentantului legal

- Cupon de pensie

- Adeverință de la Administrația Finanțelor Publice din care să reiasă că nu realizează venituri

- Acte medicale din care să rezulte boala de care suferă copilul; ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA UNUI SICRIU:

- Cerere

- Certificat de deces (copie)

- BI/CI persoana care a înregistrat decesul (copie)

- Adeverință din care rezultă calitatea de beneficiar al ajutorului social (dacă este cazul)

- Acte din care rezultă că persoana solicitantă a suportat cheltuielile de înmormântare

- factură şi chitanță contravaloare sicriu ( dar fără să depăşească suma de 300 lei);


Acte necesare pentru depunerea cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței pentru sezonul rece noiembrie 2011 – martie 2012

Acte privind dovedirea componenței familiei, în copie:

- copii după actul  de identitate  (Buletin de Identitate, Carte de Identitate, Carte de Identitate Provizorie, Permis de şedere temporară) ale membrilor familiei care au împlinit vârsta de 14 ani (domiciliul sau reşedința trebuie să corespundă cu locul de consum);

- copii după certificate de naştere ale membrilor familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;

- copie după certificat de căsătorie;

- copie după certificat deces;

- copie după hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă de divorț/ încredințare minori;

- hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului privind măsura plasamentului, potrivit legii;

- hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/curatelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii.

- adeverințe şcoală/facultate prin care să ateste calitatea de elev/student  şi dacă aceştia beneficiază sau nu de burse;


Actele doveditoare privind veniturile realizate;

- actele prevăzute în cererea şi declarația pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, potrivit formei de venit realizate;

- adeverință de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă);

- cupon de pensie  din luna anterioară depunerii cererii (orice tip de pensie);

- cupon de handicap din luna anterioară depunerii cererii;

- cupon de indemnizație de şomaj din luna anterioară depunerii cererii;

- cupon de  indemnizație pentru creştere copil din luna anterioară depunerii cererii;

- cupon alocație de stat , cupon alocație de susținere a familiei, cupon alocație de plasament (după caz);

- Adeverință eliberată de autoritatea competentă -Direcția Generală a Finanțelor Publice Reghin (str.Pandurilor) cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit;

- copie după declarația de impunere  privind veniturile  realizate  în anul depunerii cererii , în cazul în care membrii familiei sunt constituiți  în asociații familiale sau ca persoană fizică autorizată, pentru toți membrii familiei majori cuprinşi în cererea declarație;


Acte privind proprietarul/titularul spațiului locativ:

- copie act proprietate spațiu locativ;

- copie act închiriere spațiu locativ;

- în cazul în care nu deține actele de mai sus, vor prezenta un Certificat fiscal emis de către Serviciul impozite şi taxe din cadrul Primăriei municipiului Reghin;


Alte acte:

- factura de gaz;

- viza de la Serviciul Impozite şi taxe

- viza de la  Compartimentul Registru agricol

- talonul autoturismului deținut

Pentru persoanele care locuiesc la bloc, datele înscrise  în cererea şi declarația pe proprie răspundere referitoare la componența familiei solicitante, precum şi numărul de camere branşate aferente locuinței  vor fi certificate de către asociațiile de proprietari prin certificarea datelor pe formularul tip de cerere de către asociațiile de proprietari;


ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA ANCHETEI SOCIALE PENTRU LIVRET DE FAMILIE:

- BI/CI ale părinților minorului

- Certificat de naştere minori

- Acte doveditoare ale veniturilor;


ACTE NECESARE ANGAJĂRII CONFORM L17/2000

- Cerere

- Copii BI îngrijitor şi persoană bolnavă

- Copii certificate naştere şi căsătorie

- Adeverințe medicale pentru îngrijitor şi bolnav (certificat eliberat de Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți)

- Cazier judiciar îngrijitor

- Dovezi de venituri

- Curriculum vitae pentru îngrijitor

- Diplomă studii îngrijitor

- Raport cu privire la capacitatea solicitantului de a asigura îngrijire la domiciliu şi ancheta socială – se întocmesc de Serviciul Public de Asistență Socială, în baza actelor sus-amintite.

 

ACTE NECESARE PENTRU MASĂ LA CANTINĂ:

- Cerere de înscriere

- Certificat de naştere (original si copie)

- Certificat de cãsãtorie (original si copie)

- Sentință de divorț şi de încredințare minori, dacă este cazul

- Adeverință pentru copii de la şcoală din care să rezulte dacă primesc sau nu bursă

- Adeverință cu veniturile părinților

- Adeverință de teren agricol

- Adeverință de la Forțele de muncă

- Alte acte de la caz la caz

- dosar


ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA ANCHETEI SOCIALE PENTRU MINORII  CU HANDICAP:

- Scrisoare medicală eliberată de medicul de familie

- Adeverință medicală eliberată de medicul specialist

- Bilete de ieşire din spital

- Certificat de naştere, BI/CI minor şi frați (dacă este cazul) – copie

- BI/CI pentru părinții minorului

- Adeverințe de salarizare ale părinților sau cupoane de pensie

- Adeverință de şcolarizare a minorului

- Caracterizare  psihopedagogică eliberată de unitatea de învățământ frecventată (pentru orientare şcolară)

- Anchetă socială de la Primăria de domiciliu

- Cerere          

Dosarul se depune la Serviciul de Evaluare Complexă din Tg.Mures str. Trebely nr.7, telefon nr.214179.


ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA VIZEI PENTRU TARIF SOCIAL:

- Copie de pe actele de identitate ale tuturor membrilor familiei care locuiesc la adresă

- Adeverințe de venit pentru toți membri familiei sau cupoane de pensie, după caz

- Adeverință de la Administrația Finanțelor Publice Reghin în cazul în care un membru al familiei nu este încadrat în muncă şi nu realizează venituri;

- cerere şi declarația tip

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA ANCHETEI SOCIALE PENTRU MĂSURA DE PROTECŢIE  PLASAMENT:

- Planul de servicii aprobat prin dispoziția primarului

- Ancheta socială efectuată la domiciliul familiei naturale al copilului

- Acordul părinților

- Copie după actele de identitate ale părinților, acte de stare civilă (pentru toți membri familiei solicitante)

- Adeverințe de şcolarizare

- Adeverințe medicale

- Anchetă socială de la domiciliul familiei unde urmează să fie plasat minorul

- Copii după actele de identitate, adeverințe medicale, acte de stare civilă de la familia unde urmează să meargă copilul

- cazier judiciar

- Cererea părinților pentru stabilirea măsurii de protecție          

Dosarul se depune la Direcția Generală de  Asistență Socială şi Protecția Copilului din Tg.Mures str.Trebely nr.7, telefon nr.0265-211699 

 

ACTE NECESARE PENTRU PLASAMENTUL COPILULUI LA UN CENTRU DE PLASAMENT:

- Planul de servicii aprobat prin dispoziția primarului, din care să reiasă că la nivel local nu s-au găsit soluții de menținere a copilului în familia naturală;

- Ancheta socială cu propunerea de plasament într-un centru de plasament;

- Acte de identitate – certificat de naştere (original) pentru copil şi (copii) pentru frați şi părinți; certificat de căsătorie, copie de pe CI pentru persoanele peste 14 ani din familie

- Alte acte: adeverințe de venit pentru părinți, adeverință ajutor social cu suma; cupon şomaj; adeverință privind terenul agricol; contract pentru locuință (copie), contract de închiriere sau vânzare cumpărare, cupon de pensie, cupon de alocație de stat, cupon alocație de susținere a familiei

- Cererea părinților pentru stabilirea măsurii de protecție

- Acordul copilului cu vârsta peste 10 ani

- Adeverință de sănătate pentru copil şi pentru membri familiei

- Adeverință de şcolarizare pentru copil şi frații şcolarizați

- Aviz epidemiologic

- Carnet de sănătate pentru copil          

Dosarul se depune la Direcția Generală de  Asistență Socială şi Protecția Copilului din Tg.Mures str.Trebely nr.7, telefon nr.0265-211699

 

ACTE NECESARE PENTRU INSTITUIREA MĂSURII DE PROTECŢIE TUTELĂ:

- Anchetă socială efectuată la domiciliul familiei care solicită tutela

- Planul de serviciu aprobat prin dispoziția primarului

- Copie de pe actele de identitate ale familiei solicitante

- Adeverințe medicale pentru familie şi copil

- Acte de identitate – certificat de naştere (original) pentru copil şi (copii) pentru frați şi părinți; certificat de căsătorie, copie de pe CI pentru persoanele peste 14 ani din familie

- Alte acte: adeverințe de venit pentru părinți, adeverință  ajutor social cu suma; cupon şomaj; adeverință privind terenul agricol; contract pentru locuință (copie), contract de închiriere sau vânzare cumpărare, cupon de pensie, cupon de alocație de stat, cupon alocație complementară sau monoparentală, adeverință alocație nou născut

- Cererea  pentru stabilirea măsurii de protecție

- Acordul copilului cu vârsta peste 10 ani

- Adeverință de şcolarizare pentru copil şi frații şcolarizați

- Cazier judiciar          

Dosarul se depune la Direcția Generală de  Asistență Socială şi Protecția Copilului din Tg.Mures str.Trebely nr.7, telefon nr.0265 -211699

 

ACTE NECESARE PENTRU INSTITUIREA MĂSURII DE PROTECŢIE ADOPŢIE:

- Anchetă socială efectuată la domiciliul familiei naturale a copilului

- Adeverință medicală şi de venit pentru familia naturală a copilului

- Copie de pe actele de identitate a familiei solicitante

- Adeverințe medicale pentru familie şi copil

- Acte de identitate – certificat de naştere (original) pentru copil şi (copii) pentru frați şi părinți; certificat de căsătorie, copie de pe CI pentru persoanele peste 14 ani din familie

- Alte acte: adeverințe de venit pentru părinți, adeverință  ajutor social cu suma; cupon şomaj; adeverință privind terenul agricol; contract pentru locuință (copie), contract de închiriere sau vânzare cumpărare, cupon de pensie, cupon de alocație de stat, cupon alocație complementară sau monoparentală, adeverință alocație nou născut

- Cererea părinților pentru stabilirea măsurii de protecție

- Acordul copilului cu vârsta peste 10 ani

- Adeverință de şcolarizare pentru copil şi frații şcolarizați

- Adeverință de şcolarizare pentru copii           

Dosarul se depune la Direcția Generală de  Asistență Socială şi Protecția Copilului din Tg.Mures str.Trebely nr.7, telefon nr.0265-211699

  

ACTE NECESARE PENTRU NUMIREA TUTORELUI PENTRU PERSOANA PUSĂ SUB INTERDICŢIE:

- Sentință civilă de punere sub interdicție, rămasă definitivă (copie)

- Cerere

- Certificat de naştere şi BI/CI a celui pus sub interdicție (copie)

- Certificat de naştere şi BI/CI a tutorelui (copie)

- Adeverință medicală pentru tutore

- Adeverință de venit, cupon de pensie pentru tutore

- Adeverință de venit sau cupon de pensie pentru interzis


ACTE NECESARE PENTRU INSTITUIREA CURATELEI PENTRU PERSOANA MAJORĂ CE URMEAZĂ SĂ FIE PUSĂ SUB INTERDICŢIE:

- Cerere de numire de curator în care se specifică pentru ce se impune  instituirea curatelei

- Certificat de naştere, BI/CI pentru persoana ce urmează să fie reprezentată (copie)

- Certificat medical

- Adeverință medicală

- BI/CI pentru curator (copie)

- Adresă de la instanța de judecată, din care să rezulte că s-a introdus acțiunea de punere sub interdicție ACTE NECESARE PENTRU NUMIREA CURATORULUI PENTRU PERSOANA MAJORĂ CU HANDICAP:

- Cerere de numire de curator în care se specifică pentru ce se impune instituirea curatelei

- Cerere penrsoanei bolnave prin care solicită numirea unui curator  deoarece  se impune să fie asistată sau reprezentată de către o altă persoană;

- Certificat sau decizie de încadrare în grad de invaliditate (copie)

- Copie certificat naştere, BI/CI a persoanei ce urmează să fie asistată sau reprezentată

 -Copie BI/CI a curatorului


ACTE NECESARE PENTRU NUMIREA UNUI REPREZENTANT AL AUTORITĂŢII TUTELARE  Lg. 17/2000 - Asistența persoanelor vârstnice:

- Cererea persoanei care solicită să fie asistate

- Cererea persoanelor care urmează să asiste persoana vârstnică;

- Copie BI/CI a persoanei/lor ce urmează să fie întreținută şi a întreținătorilor

- Copie extras CF al imobilului

- Copie cupoane de pensie pentru întreținuți

- Adeverință  medicală de lamedicul  psihiatru, pentru persoanele care îndeplinesc vârsta de pensionare, din care rezultă că se află în deplinătatea facultăților mintale sau Expertiză medico-legală de la IML Mureş;

- Acte doveditoare privind veniturile realizate de către persoana asistată şi de către întreținători

- Adeverință de la medicul de familie pentru întreținători;

- Adeverință cu venitul net pentru întreținători;


ACTE NECESARE PENTRU NUMIREA CURATORULUI ÎN CAUZE SUCCESORALE:

- Cererea persoanei ce urmează să fie numită curator;

- Cererea părintelui minorului din care solicită şi este de acord cu persoana ce urmează să fie numită curator;

- Copie BI/CI al curatorului

- Copie BI/CI, Certificat de naştere al minorului pe seama căruia se instituie curatela

- Copie certificat de deces pentru persoana care se  dezbate succesiunea:


DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA OBŢINERII UNEI LOCUINŢE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT

- Cerere;

- Copie CI pentru toți membrii familiei;

- Copie Certificate naştere pentru copii;

- Copie Certificat de căsătorie;

- Copie diploma de studii;

- Adeverință de la locul de muncă din care să rezulte venitul net realizat sau copie de pe Cartea de muncă;

- Copie acte privind situația locativă actuală (Extras CF sau Contract de închiriere)

- Adeverință medicală  în vederea dovedirii bolii , după caz;

- Certificat fiscal emis de Serviciul Impozite şi taxe din cadrul Primăriei municipiului Reghin;

- Copie de pe dovada evacuării din locuințele retrocedate foştilor proprietari,dacă este cazul;

- Copie acte doveditoare pentru tinerii proveniți din instituții  de ocrotire socială, dacă este cazul;

- Copie de pe certificatul de încadrare în grad de invaliditate sau handicap, dacă este cazul;

- un dosar plic.          

Dosarele se depun la Primăria municipiului Reghin, P-ța P.Maior nr.41, Centrul de Informare a Cetățeanului, telefon nr.0265-511112, int.107, după următorul program: luni, marți, joi de la 8-15, miercuri de la 8-16,30, vineri de la 8- 13,30


DOCUMENTE NECESARE ÎN VEDEREA  REPARTIZĂRII UNEI SUPRAFEŢE DE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINŢE ÎN BAZA LEGII NR.15/2003

- cerere;  

- copie CI/BI a soțului şi a soției, după caz;

- copie de pe Certificatele de naştere a solicitantului, soț, soție, copii;

- copie de pe Certificatul de căsătorie;

- dovada situației locative: extras CF actualizat, Contract de vânzare-cumpărare  asupra imobilului în care locuieşte (după caz);

- Contract de închiriere înregistrat  la Administrația Finanțelor Publice;

- Certificat fiscal cu suprafața utilă, eliberat de către Serviciul Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei municipiului Reghin;

- Adeverință de la Asociația de Proprietari  cu nr. de persoane care locuiesc în imobil (pentru cei care locuiesc la bloc);

- Adeverință cu privire la venitul net lunar pe membru de familie;

- documente care atestă nivelul de pregătire profesională;

- Declarație pe proprie răspundere, dată în fața notarului public, de către solicitant şi soțul/soția, că nu dețin sau nu au deținut  în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe;

- Declarație  pe proprie răspundere a proprietarului imobilului care să ateste că persoanele  locuiesc în acel imobil, însoțită de copii după actele de identitate.

- Extras de cont bancar de la solicitant sau părinți, cu minim 5000 Euro, sau scrisoare a garanție bancară pentru credit de construire locuință.

- un dosar plic.          

Dosarele se depun la Primăria municipiului Reghin, P-ța P.Maior nr.41, Centrul de Informare a Cetățeanului, telefon nr.0265-511112, int.107, după următorul program: luni, marți, joi de la 8-15, miercuri de la 8-16,30, vineri de la 8- 13,30