Primarul municipiului Reghin este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al municipiului Reghin şi răspunde de buna funcţionare al acesteia. Primarul municipiului Reghin are următoarele atribuţii:

 

 1. Asigura conducerea si coordonarea întregii activitati a Primariei municipiului Reghin;
 2. Asigura prin serviciile Primariei întocmirea proiectului de buget anual de venituri si cheltuieli, al activitatilor autofinantate si le supune spre abrobare consiliului local;
 3. Asigura aducerea la îndeplinire a hotarârilor consiliului local;
 4. Initieaza proiecte de hotarâri si le supune dezbaterii consiliului local, potrivit competentelor acestuia;
 5. Asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul gardienilor publici si cu ajutorul jandarmeriei, politiei, pompierilor si apararii civile care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, în conditiile legii;
 6. Asigura si raspunde de executia bugetara pentru toate activitatile si actiunile finantate din bugetul local, precum si pentru activitatile finantate total sau partial  din surse extrabugetare.
 7. Asigura prin Directia Economica stabilirea, urmarirea, încasarea impozitelor, a taxelor locale, a taxelor speciale si a altor venituri ale bugetului local si raspunde de cheltuirea sumelor alocate conform prevederilor bugetare;
 8. Asigura si raspunde în limita prevederilor bugetare, de realizarea investitiilor si lucrarilor publice; 
 9. Raspunde si prezinta spre aprobare consiliului local contul anual de executie a bugetului local;
 10. Emite autorizatiile în baza Legii nr. 300/2004, certificatele si autorizatiile de functionare pentru exercitarea unor activitati prestatoare de servicii sau comerciale;
 11. Dispune desfiintarea constructiilor executate pe domeniul public fara autorizatie de construire;
 12. Ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica;
 13. Asigura prin Serviciul Tehnic emiterea certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire conform documentatiilor de urbanism aprobate, cu respectarea prevederilor Planului Urbanistic General, Planului Urbanistic de Detaliu;
 14. Asigura si raspunde de inventarierea anuala a bunurilor, de adminsitrarea si valorificarea, conform legii, a bunurilor care apartin municipiului Reghin, dupa caz;
 15. Reprezinta municipiul Reghin în raporturile juridice cu celelalte persoane fizice si juridice din tara si strainatate;
 16. Asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei si ale legilor tarii , ale decretelor Presedintelui României , ale hotarârilor Guvernului, ale actelor emise de ministere si alte autoritati ale administratiei publice centrale, ale hotarârilor consiliului judetean;
 17. Asigura realizarea unei strategii elaborate în sfera informatizarii activitatilor din primarie;
 18. În calitate de sef al Inspectoratului Municipal de Protectie Civila si în exercitarea drepturilor si obligatiilor ce-i revin, asigura masurile pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, inundatiilor, epidemiilor, epizotiilor, împreuna cu organele de specialitate ale statului, precum si ca urmare a instituirii starii de necesitate sau de urgenta, dupa caz; în acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din municipiu, care sunt obligate sa execute masurile stabilite;
 19. Este presedintele Comisiei municipale de stabilire a dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Reghin, calitate în care asigura si raspunde de aplicarea prevederilor Legii nr. 18/1991, republicata, privind fondul funciar si a Legii nr. 1/2000;
 20. Asigura si raspunde de aplicarea prevederilor Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989;
 21. Asigura prin Ocolul Silvic administrarea, paza si gospodarirea padurilor proprietate publica a municipiului Reghin;
 22. Asigura ca reprezentant al statului, prin Compartimentul stare civila exercitarea atributiilor de ofiter de stare civila, iar prin Biroul administratie publica locala Atributiile cu privire la organizarea si desfasurarea alegerilor;
 23. Propune si asigura consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit;
 24. Pe baza hotarârii consiliului local ia masuri pentru organizarea acestei consultari, în conditiile legii;
 25. Prezinta periodic sau la cererea consiliului local informari privind aducerea la îndeplinire a hotarârilor adoptate de consiliul local;
 26. Prezinta consiliului local anual sau ori de câte ori este nevoie, informari privind starea economico-sociala a municipiului Reghin pe baza datelor puse la dispozitie de serviciile Primariei, precum si de institutiile publice de pe raza municipiului si a organelor descentralizate ale ministerelor în teritoriu;
 27. Propune consiliului local din initiativa proprie sau din initiativa altor persoane fizice sau juridice, acordarea titlului de „Cetatean de onoare” al municipiului Reghin cu respectarea prevederilor din Statutul municipiului Reghin , aprobat de consiliu local;
 28. Numeste si elibereaza din functie personalul din cadrul serviciilor publice si al aparatului propriu al Consiliului local al municipiului Reghin si stabileste drepturile salariale ale acestuia, în conditiile legii, pe baza documentatiilor întocmite de biroul de specialitate ;
 29. Asigura elaborarea Regulamentului local de urbanism si a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului si le supune aprobarii consiliului local, cu respectarea prevederilor legii;
 30. Exercita functia de ordonator principal de credite, potrivit Legii finantelor publice locale;
 31. Controleaza activitatea functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul Primariei municipiului Reghin si din serviciile acesteia, aplicând în acest sens celor care comit abateri disciplinare, dupa caz, sanctiunile prevazute de lege, Statutul functionarilor publici si Regulamentul de ordine interioara a Primariei municipiului Reghin, în baza propunerilor conducatorilor serviciilor si a documentatiilor întocmite de acestia, precum si la propunerea comisiilor de disciplina ce se constituie în vederea cercetarii abaterilor disciplinare ale functionarilor publici;
 32. Stabileste în limita fondului de salarii aprobat si la propunerea conducatorilor serviciilor, functionarii care beneficiaza de premii si alte stimulente;
 33. Aproba fisa postului pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul serviciilor;
 34. Aproba fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale si salariul functionarilor publici din aparatul propriu si a personalului contractual din serviciile Primariei.