ANUNȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REGHIN ORGANIZEAZĂ CONCURS în zilele de 04 decembrie 2018 proba scrisă ora 10,00, respectiv, 06 decembrie 2018,  ora 10,00, interviu,  la sediu, pentru ocuparea  unor  funcţiei publice vacante,  respectiv:

- un post consilier juridic, clasa I,  grad profesional asistent - Compartimentul juridic

 


Condiţii specifice:

- absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii  superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: Ştiinţelor  juridice

-  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an ;

Condiţii generale :

-candidaţii trebuie să îndeplinească  cumulativ condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2)

ACTE NECESARE LA DOSAR:

- Formular de înscriere la concurs;

- Curriculum vitae, modelul comun european;

- copia  actulului de identitate;

- copii ale  diplomelor  de studii, certificatelor  și altor documente  care atestă efectuarea  unor specializări șI perfecționări;

- copie a  diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administratiei  publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;

- copia  carnetului de muncă sau după caz, o adeverinţă eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și după  caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

- Cazier judiciar;

- Copia adeverinţei care  atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către mediul de familie al candidatului; 

- Declaratia pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător  al Securității sau colabor al acesteia.

Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu  originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția actului de identitate care se poate transmite si in format electronic la adresa de e-mail: office@primariareghin.ro.

Bibliografia, atributiile prevăzute in fișa postului  şi alte date necesare organizării concursului, vor fi afişate la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei www.primariareghin.ro.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la afișare și publicare în M.O. la sediul Primăriei municipiului Reghin,  Serviciul Resurse Umane, salarizare, Administrativ –cam. 47 și vor conține documentele mentionate și  prevăzute de art.49 din HG 611/2008.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor: Municipiul Reghin, Pța Petru Maior nr.41, camera 47, telefon 0265-511112 interior 110, fax: 0265-512542, angelamiclea@primariareghin.ro, persoană de contact: Miclea Angela – consilier.

 


BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier juridic, grad profesional asistent în cadrul Primăriei Municipiului Reghin- Compartiment Juridic 

-Constituția României;

- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Atribuțiile funcției publice de executie vacante:

-redactează toate tipurile de acte de procedură în toate cauzele în care Municipiul Reghin, Primarul Municipiului Reghin, Consiliul Local Reghin are calitate procesuală activă sau pasivă;

-răspunde de evidenţa cauzelor repartizate, întocmeşte în termen legal actele necesare în soluţionarea cauzelor deduse judecăţii, urmărește termenele de judecată și completează la zi registrul cauzelor;

-reprezintă Municipiul Reghin, Primarul Municipiului Reghin, Consiliul Local Reghin  în fața instanțelor de judecată, în conformitate cu prevederile legale în materie;

-analizează și soluționează, în conformitate cu prevederile legale și cu respectarea termenelor legale în materie, petiții, adrese, sesizări, contestații și orice alte tipuri de petiții adresate de către persoanele fizice sau juridice, repartizate de către ierarhicul superior, conform Regulamentului privind circuitul documentelor;

-vizează de legalitate contractele de achiziții publice, contractele de închiriere și orice alte contracte întocmite de către birourile/serviciile/compatimentele din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Reghin și pentru care se solicită viză juridică;

-întocmește contracte în conformitate cu prevederile legale, în domeniul de competență, conform atribuțiilor sau la solicitarea ierarhicului superior;

-redactează proiecte de hotărâri care urmează a fi supuse spre aprobare Consiliului Local Reghin precum şi rapoarte de specialitate care stau la baza acestora, pe domeniul de competență, precum și în alte situații în care se solicită în mod expres de către superiorul ierarhic;

-redactează Dispoziții de Primar și întocmește referate de specialitate care stau la baza emiterii acestora, în domeniul de competență precum și în alte situații în care se solicită în mod expres de către superiorul ierarhic;

-asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local precum şi a dispoziţiilor emise de Primarul Municipiului Reghin;

-acordă asistenţă juridică tuturor compartimentelor/birourilor/serviciilor din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului, atât verbal cât și în scris, la

solicitare;

-realizează lucrările specifice comisiilor în care are calitatea de membru sau secretar;

-răspunde de comunicarea datelor și situațiilor statistice legate de activitatea juridică;

-ordonează, îndosariază și inventariază actele pe care le instrumentează sau le întocmeşte, în conformitate cu Regulamentul privind circuitul documentelor;

-asigură respectarea procedurilor de control intern managerial implementate în conformitate cu Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018;

-respectă regulamentele şi procedurile de lucru aprobate în cadrul autorității publice;

-întocmeşte informări periodice legate de activitatea proprie, la solicitarea șefului ierarhic superior și conducerea instituției; 

-colaborează cu colegii din cadrul Compartimentului Juridic cât și din celelalte compartimente/servicii/birouri din aparatul de lucru al Primarului în vederea soluționării lucrărilor repartizate, conform rezoluției de repartizare sau de fiecare dată când se impune;

-face propuneri pentru implementarea unor programe informatice, ţinând legătura cu compartimentul Informatică din cadrul instituţiei;

-participă la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul propriu de activitate;

-are obligaţia să păstreze confidenţialitatea lucrărilor executate;

-răspunde de exercitarea şi executarea corespunzătoare a atribuţiilor cuprinse în fişa postului;

-primeşte şi soluţionează orice alte sarcini primite de la  şeful ierarhic sau de la conducătorii instituţiei.

 


PRIMAR, 

PRECUP MARIA