ANUNȚ

Primăria Municipiului Reghin, judeţul Mureş organizează concurs în data de 21 ianuarie  2019, la sediu, pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante, după cum urmează:

-un post de referent   - Compartimentul Centrul de Informare Turistica

 


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor  parținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  deverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor  ostului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori  contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 


Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilor contractuale sunt:

-un post de referent  în cadrul Compartimentului Centrul de Informare Turistica

-studii medii

-vechime în muncă: minim 2 ani

 


Concursul se va organiza conform următorului calendar:

•termen limită pentru depunere dosare: 10 zile lucrătoare de la data publicării.

•21.01.2019 orele 10,00 proba scrisa 

•Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post  vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1.cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4.carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6.adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7.curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în situația în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.primariareghin.ro.Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Reghin, jud.Mures – Serviciul  Resurse Umane, salarizare,  telefon 0265-511112 int.110.

 

 

 


BIBLIOGRAFIE

Pentru ocuparea postului de referent din cadrul Compartimentului Centrul de Informare Turistica

1.Legea nr. 477/2004 - Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice-M.O. 1105/2004 ;

2.Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3.Ordin nr. 1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică, publicat în Monitorul Oficial nr. 658 din 18.09.2008;

4.Hotărârea de Guvern nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, publicat în Monitorul Oficial nr. 43 din 18.01.2012;

5.Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu completările și modificările ulterioare.