ANUNȚ

Primăria Municipiului Reghin, judeţul Mureş organizează concurs în data de 27 noiembrie  2018, la sediu,  pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante, după cum urmează:

-un post de muncitor I   - Secția Drumuri, poduri și trotuare

-două posturi de asistente medicale debutante - Compartimentul Cabinete școlare

 

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcțiilor contractuale sunt:

-un post de muncitor I  în cadrul Secției Drumuri, poduri șI trotuare

          -studii medii/generale 

          -vechime în muncă: minim 5 ani

          -constituie avantaj permis de conducere categoria B și C, cu atestat profesional de marfă în termen de valabilitate                            

Concursul se va organiza conform  următorului calendar:

•termen limită pentru depunere dosare: 10 zile lucrătoare de la data publicării.

•27.11.2018 orele 9,00 proba practică

•Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

-două posturi de asistent medical debutat în cadrul Compartimentului Cabinete școlare

     -studii medii absolvite cu diplomă sau echivalent

     -absolvent cu diplomă/certificat în domeniul asistent medical generalist

Concursul se va organiza conform  următorului calendar:

•termen limită pentru depunere dosare: 10 zile lucrătoare de la data publicării.

•27.11.2018 orele 11,00 proba scrisă

•Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1.cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4.carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6.adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7.curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în situația în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.primariareghin.ro.Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Reghin, jud.Mures – Serviciul  Resurse Umane, salarizare,  telefon 0265-511112 int.110.

 


Bibiliografie

pentru  ocuparea posturilor vacante de  asistent medical debutant-personal contractual Compartimentul Cabinete școlare

1.Legea nr. 477/2004 - Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice-M.O. 1105/2004 ;

2.Ordinul Ministerului Sănătăţii șI Familiei nr.653/2001, privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor – actualizat;

3.OUG nr.162/2008- privind transferul ansamblului de atribuții și competente exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administratiei publice locale- cu modificările și completările ulterioare;

4.HG NR.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 162/2008-actualizat;

5.Ordinul nr.1668/5298/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea   stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viata sănătos- actualizat.

 


PRIMAR,

PRECUP MARIA