Anunt

Primăria Municipiului Reghin, județul Mureş organizează concurs în data de 22 mai 2017, la sediu, pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale vacante:

-un post de referent în cadrul Compartimentului Administrare Parcări Publice
-un post de muncitor mecanic în cadrul Secției drumuri, poduri și trotuare

     Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


     Conditii specifice necesare in vedere participarii la concurs si a ocuparii functiilor contractuale sunt:
- un post de referent în cadrul Compartimentului Administrare Parcări Publice
     - studii superioare în domeniul economic
     - vechime în specialitate: minim 5 ani
- un post de muncitor mecanic în cadrul Secției Drumuri, poduri și trotuare
     - studii medii, calificare în domeniul mecanic
     - vechime în muncă: minim 5 ani


     Concursul se va organiza conform  următorului calendar:
Referent:
     •11.05.2017  termen limită pentru depunere dosare
     •22.05.2017 orele 10,00 proba scrisă
     •Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior
Muncitor mecanic:
     •11.05.2017  termen limită pentru depunere dosare
     •22.05.2017 orele 11,00 proba practică
     •Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior


     Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:


1.  cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2.copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3.copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4.carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5.cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6.adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
7.curriculum vitae.
     Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
     În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în situația în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
     Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
     Detalii privind condițiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.primariareghin.ro.  Relații suplimentare se pot obține la sediul Primariei municipiului Reghin, jud.Mures – Biroul Resurse Umane, telefon 0265-511112 int.110.

 

 


BIBLIOGRAFIE
pentru ocuparea postului vacant de referent în cadrul Compartimentului Administrare Parcari Publice


1.Legea nr.215/2001 - privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
2.Codul Muncii (Legea nr.53/2003) cu modificările și completările ulterioare, 
3.Legea nr. 477/2004 - Codul de conduită a personalului contractual din autoritațile şi instituțiile publice – cu modificările si completările ulterioare;
4.Ordonanța de Guvern nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor- cu modificările și completările ulterioare;
5.Regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată din municipiul Reghin, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Reghin nr.10/29.01.2015