Principalele acte normative care reglementează organizarea și funcționarea UAT Municipiul Reghin:

-CONSTITUȚIA ROMÂNIEI;

-LEGEA nr. 215/2001 privind administrația publică locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA CADRU nr. 195/2006 a descentralizării – actualizată; 

-LEGEA nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale - cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali - cu modificările și completările ulterioare;

-O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale - cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea coruptiei – cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică - cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 287/2009 privind Codul Civil – republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-LEGEA nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă - republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-LEGEA nr. 286/2009 privind Codul Penal – cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală - cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 227/2015 privind Codul fiscal - cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală - cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 53/2003 privind Codul muncii - cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici - republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice - cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ - cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - cu modificările și completările ulterioare;

-H.G. nr. 123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 - cu modificările și completările ulterioare;

-O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor – cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative - republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

Alte acte normative aplicabile în administrația publică

-LEGEA nr. 273/2006 privind finanțele publice locale – cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică - cu modificările și completările ulterioare; 

-LEGEA nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții – republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-LEGEA nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul - cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 18/1991 a fondului funciar - republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 – actualizată;

-O.G. nr. 28/2005 privind registrul agricol - cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 96/2016 privind achizițiile publice - cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică – actualizată;

-LEGEA nr. 114/1996 privind locuințele – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau

bugetare de stat - republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-LEGEA nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe - republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului - cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor;

-LEGEA nr. 292/2011 a asistenței sociale - cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice - republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 217 din 22 mai 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA 155/2010 privind poliția locală – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice - cu modificările și completările ulterioare;

-O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor - cu modificările și completările ulterioare; 

-OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă - republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-HG nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice - cu modificările și completările     ulterioare;

-LEGEA nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite - republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 - republicată, cu

modificările și completările ulterioare; 

-H.G. nr. 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 – actualizată;

-LEGEA nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă - republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice - cu modificările și completările ulterioare;

-LEGEA nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere – actualizată;