Ghidul Cetateanului privind accesul liber la informatiile publice, conform Legii 544/2001

DACA sunteti functionar public, ales local, daca lucrati pentru o organizatie neguvernamentala sau daca sunteti un cetatean ca multi altii, acest ghid va va introduce în modul de exersare al unui drept al dumneavoastra: ACCESUL LIBER LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC. ACCESUL LA INFORMATIE
nu este o favoare, este UN DREPT!

1. DE CE aveti nevoie de acest drept?

PENTRU CA :
- platiti taxe si impozite statului
- sunteti responsabil si vreti sa stiti cum este gestionat banul public
- cei pe care i-ati ales trebuie sa îsi respecte promisiunile
- functionarii din institutiile publice sunt în slujba dumneavoastra si nu invers
- administratia publica este din ce în ce mai transparenta
- pur si simplu este DREPTUL DUMNEAVOASTRA!

2. CARE SUNT REGLEMENTARILE de baza privind liberul acces la informatiile de interes public ?
- Declaratia Universala a Drepturilor Omului, articolul 19: \"Orice persoanã are dreptul la libertatea opiniei si a expresiei; acest drept include libertatea de a sustine opinii fãrã nici o interferentã si de a cãuta, primi si rãspândi informatii si idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere.\"
- Constitutia României, articolul 31 : \"Dreptul persoanei de a avea aces la orice informatie de interes public nu poate fi îngradit... Autoritãtile publice, potrivit competentelor ce le revin, sunt obligate sã asigure informarea corectã a cetãtenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal\".
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
- Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001

3. DE CE ESTE IMPORTANTA pentru România Legea privind accesul la informatiile de interes public?

PENTRU CA:
- este un pas major în consolidarea democratiei si în reforma administratiei publice
- institutionalizeaza TRANSPARENTA în relatiile dintre cetatean si autoritatile si institutiile publice
- se va produce o schimbare de mentalitate în relatia dintre cetatean si functionari publici
- acesul la informatiile publice va reprezenta regula iar limitarea acesului, exceptia

4. Ce este INFORMATIA DE INTERES PUBLIC ?
- Orice informatie produsa sau gestionata de institutiile sau autoritatile publice

5. CINE poate solicita informatii de interes public?
- Orice persoanã fizicã sau juridicã, de cetãtenie românã sau strãinã

6. Puteti solicita orice informatie, fara nici o RESTRICTIE?
- Da, dar trebuie sa stiti ca exista informatii de interes public la care accesul este exceptat

7. CONFORM Legii 544/2001, sunt EXCEPTATE de la accesul liber urmatoarele informatii:
- informatiile din domeniul apãrãrii nationale, sigurantei si ordinii publice, dacã fac parte din categoriile informatiilor clasificate;
- informatiile privind deliberãrile autoritãtilor, precum si cele ce privesc interesele economice si politice ale României, dacã fac parte din categoria informatiilor clasificate
- informatiile privind activitãtile comerciale sau financiare, dacã publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale;
- informatiile cu privire la datele personale, dacã accesul la acestea nu este reglementat prin lege;
- informatiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacã se pericliteazã rezultatul anchetei, se dezvãluie surse confidentiale ori se pun în pericol viata, integritatea corporalã, sãnãtatea sau un interes legitim al unei persoane
- Informatiile privind procedurile judiciare, dacã publicitatea acestora aduce atingere asigurãrii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricãrei dintre pãrtile imlicate în proces;
- informatiile a cãror publicare prejudiciazã mãsurile de protectie a tinerilor;

8. CE sunt informatiile furnizate din OFICIU?
- Informatiile din oficiu sunt acele informatii pe care institutiile si autoritatile publice sunt obligate sa le faca publice fara a exista o solicitare în acest sens

9. UNDE sunt disponibile informatiile din oficiu ?
- Informatiile din oficiu sunt disponibile la Centrul de Informare al Cetateanului sau în mijloacele de informare în masa, precum si în pagina de internet.

10. CARE sunt categoriile de informatii ce se furnizeaza din oficiu?
- Actele normative în baza cãrora autoritãtea publica locala functioneazã si este organizata.
- Modul în care este organizata institutia PRIMARIEI, atributiile departamentelor, programul de functionare si programul de audiente
- Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei, Consiliul Local si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
- Coordonatele prin care poate fi contactatã Primaria, sediul, numerele telefon, fax, adresa de e--mail si adresa paginii de Internet
- Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
- Programele si strategiile Primariei
- Lista cu documentele considerate de interes public.
- Lista cu categoriile de documente produse si//sau gestionate de institutie
- Modurile în care pot fi contestate si atacate deciziile autoritãtilor si institutiilor publice în cazul în care o persoanã se considerã vãtãmatã în ceea ce priveste exercitarea dreptului de a avea acces la informatiile de interes public

11. CE sunt informatiile furnizate la cerere ?
- Orice informatie pentru care furnizarea este posibila numai în urma unei solicitari

12. CUM poti obtine o informatie furnizata la cerere ?
- VERBAL, adresându-va Centrului de informatii pentru cetateni sau persoanelor responsabile de informare publicã. În cazul în care este disponibila, informatia solicitata va fi furnizatã pe loc.. Dacã nu este posibil acest lucru, vei fi îndrumat sã depui o solicitare în scris.
- ÎN SCRIS, cererile pot fi pe suport de hârtie sau electronic (e-mail). Ele vor fi înregistrate si veti primi o recipisã continând data si numãrul de înregistrare a cererii
- Centrul de informatii va va pune la dispozitie un formular tip de solcitarea informatiilor de interes public.

13. Care sunt COSTURILE acesului la informatie?
- Accesul la informatiile de interes public este gratuit.. Nu trebuie sa platiti pentru serviciile de cautare si identificare a informatiei solicitate doar, în cazul în care solicitati copii dupã documente oficiale, trebuie sa suportati contravaloarea serviciilor de copiere.

14. Dupa CÂT TIMP veti primi raspunsul la solicitarea dumneavoastra?
- autoritãtile si institutiile publice au obligatia de a va rãspunde în scris la solicitare în termen de 10 zile de la depunerea cererii.
- în cazul în care durata necesarã pentru identificarea informatiei solicitate depãseste acest termen,solicitantul va primi rãspunsul în cel mult 30 de zile de la depunerea cererii si va fi înstiintat despre acest fapt în cel mult 10 zile.
- dacã informatia pe care o solicitati este consideratã a fi o informatie exceptatã de la liberul acces, în cel mult 5 zile vei fi înstiintat în scris despre acest fapt

15. Puteti depune o RECLAMATIE daca considerati ca v-a fost încalcat dreptul de liber acces la informatie?
- Da, dar trebuie sa o faceti în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al institutiei..
- Reclamatia trebuie adresata conducãtorului institutiei, iar acesta este obligat, ca în urma unei anchete administrative, sa va dea un raspuns în cel mult 15 zile de la înregistrarea plângerii
- Daca reclamatia dumneavoastra este întemeiata, rãspunsul va contine informatiile de interes public solicitate initial si va mentiona sanctiunile disciplinare aplicate functionarului vinovat.

16. Puteti sa va adresati JUSTITIEI daca v-a fost lezat dreptul de liber acces la informatie?
- Da, puteti sa o faceti direct dupa asteptarea raspunsului la solicitarea initiala sau dupa raspunsul la reclamatia administrativa
- Plângerea trebuie depusa la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliati sau în a carei raza teritoriala se afla sediul institutiei sau autoritati publice împricinate, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a raspunsului la solicitarea initiala.
- Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publicã sã va furnizeze informatile de interes public solicitate si sã va plãteascã daune morale si /sau patrimoniale.
- Daca sunteti nemultumit de hotãrârea instantei, aceasta poate fi atacatã prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curti de apel rãmâne definitivã si irevocabilã
- Atât actiunea depusã la prima instantã, cât si recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.

 

VA DORIM SA DEVENITI TOT MAI INFORMATI PENTRU A PUTEA EXERSA UN ALT DREPT AL DUMNEAVOASTRA, DAT PRIN LEGEA 52/2003-TRANSPARENTA DECIZIONALA ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA, a carei scop este sa stimuleze participarea activa a cetatenilor în procesul de luare a deciziilor administrative si în procesul de elaborare a actelor normative.