HOTARAREA Nr.72

Din 29.09.2008 privind aprobarea atriburii în folosința gratuită a unui spațiu proprietate priviată a municipiului Reghin către Sindicatul Pensionarilor - Filiala Reghin

Consiliul local al municipiului Reghin, jud. Mures;
Vazand adresa Sindicatului Pensionarilor Filiala Reghin-reprezentată prin dl Burian Simion, inregistrata la sediul Primariei municipiului Reghin sub nr. 15448/23.08 2008, Referatul Compartimentului juridic nr. 15449/23.09 2008, precum si Avizul de specialitate al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;
In temeiul art. 45 alin. (3) raportat la art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (6) pct. 2, art. 37 si art. 115 alin. (1) lit. b) şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala – cu modificarile si completarile la zi;

HOTARASTE


Art.1  Se aproba atribuirea în folosință gratuită a spațiului cu fosta destinatie de fisier al Policlinicii Reghin, amplasat la parterul imobilului din Reghin str. P-ta Petru Maior nr. 31, in suprafata de 44,86 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Reghin, identificat in C.F. nr. 5407/Reghin, top 635/1/2 si 634/1/2, pentru o perioada de 5 ani, catre Sindicatul Pensionarilor Filiala Reghin in vederea infiintarii unui Club al pensionarilor in Reghin.

Art.2  Se aproba ca plata cheltuielilor administrative legate de intretinerea spatiului (apa, gaz, curent electric) sa fie suportate de la bugetul local, cele legate de amenajarea si dotarea spatiului revenind asociatiei.

Art.3.   Cu data adoptarii prezentei hotarari se revoca orice alte dispozitii contrare.

Art.4.  Se incredinteaza Serviciul Tehnic, Compartimentul juridic, Directia economica si Sindicatul Pensionarilor Filiala Reghin ca in termen de 30 de zile de la data adoptarii prezentei hotarari sa procedeze la predarea-preluarea imobilului, indeplinirea formalitatilor legale de schimbarea de destinatie si de evidentiere cadastrala.

Art.5  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul Municipiului Reghin, Serviciul Tehnic, Comp. Juridic, Directia Economica, Serviciul A.P.L. din cadrul primariei municipiului Reghin si Sindicatul Pensionarilor Filiala Reghin.

Art.6 Prezenta hotarare se comunica la: Institutia Prefectului – Mures, Primarul municipiului Reghin, Sindicatul Pensionarilor Filiala Reghin, Serviciul A.P.L., Compartimentul Juridic, Serviciul Tehnic, Directia Economica, afisare, publicare pe pagina de internet a primariei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ
CONSILIER,            
BIRIS CĂLIN     

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
IACOB LUCIAN