HOTĂRÂREA NR.72

Din 26.04.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019

Consiliul Local al municipiului Reghin, județul Mureş;
Văzând Raportul de specialitate al Serviciului Impozite şi Taxe nr.31418/17.04.2018 prin care se propune stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019 şi avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile
-Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, art. 491 
-Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
-Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
În temeiul dispozițiilor art.36  alin. (2) lit.”c”, alin. (4) lit.”c”, art.45 alin.(2) lit.”c” şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE:


Art.1 Se  aprobă indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 cu rata inflației de 1,3%, aplicabilă asupra oricărei taxe care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, cu excepția impozitelor și taxelor calculate pe bază de coeficienți. 


Art.2 Se stabilesc impozitele și taxe locale pe proprietate, pentru anul 2019, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3 Se stabilesc taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a  autorizațiilor de construire și a  altor avize și autorizații pentru anul 2019, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 4 Se stabilesc taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice, altele decât piețele pentru anul 2019, astfel cum sunt prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre  .


Art.5 Se stabilesc taxele pentru eliberarea și vizarea autorizațiilor de funcționare, a autorizațiilor de transport în regim de taxi și pentru eliberarea autorizațiilor de piață pentru anul 2019, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.6  Se stabilesc taxele pentru eliberarea atestatului și carnetului de comercializare a produselor agricole, precum și taxele de pașunat pentru anul 2019, așa cum sunt prevăzute în anexa nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 


Art.7 Se stabilesc taxele pentru eliberare autorizație trafic greu, pentru funcționarea sistemului de parcare cu plată și taxe pentru înregistrarea vehiculelor, administrate de către Serviciul Poliția Locală, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.8 Se stabilesc alte taxe locale pentru anul 2019 conform anexei nr.7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.9  Se stabilesc taxele pentru folosirea locurilor din piețe pentru anul 2019, conform anexei nr.8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.10 Se stabilesc tarifele pentru utilizarea temporară a sălilor din incintele caselor de cultura „Dr. Eugen Nicoară” și „George Enescu” din municipiul Reghin, conform anexei nr.9, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.11 Se stabilește taxă specială de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare care nu au încheiate contracte de prestare cu operatorul autorizat, conform anexei nr.10, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.12  Pentru plata cu anticipație pâna la data de 31 martie 2019, integral a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pe mijloace de transport se acordă bonificație după cum urmează:
-persoane fizice :   10%
-persoane juridice: 10%


Art.13  Pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Reghin impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se majorează cu 500%, conform prevederilor art.489 – Cod fiscal, urmând ca în acest sens să fie elaborate criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor prevăzute mai sus și regulamentul de aplicare, prin adoptarea unei hotărâri a consiliului local.


Art.14  Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2019, dată de la care se revocă toate dispozițiile contrare prezentei hotărâri. 


Art.15 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează aparatul de specialitate al Primarului.


Art.16 Prezenta hotărâre se comunică  Instituției Prefectului – Mureş, Primarului Municipiului Reghin, tuturor compartimentelor din cadrul instituției,  mass-media, afişare.


PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ          
CONSILIER,
BÎNDILĂ CLAUDIU-GABRIEL   

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

Download 1: Anexe la HCL   
Download 2: Anexe la HCL