Szászrégen polgármestere a Helyi Önkormányzat vezetője, és felel az intézmény tökéletes működéséért.
Szászrégen polgármesterének feladatköre:

 1. Biztosítja Szászrégen Polgármesteri Hivatalának működését egybehangolva a hivatal munkáját.
 2. A hivatal ügyosztályai révén biztosítja és a helyi tanács elé terjeszti jóváhagyás végett  a helyi költsévetés kidolgozását és az önfinanszírozási tevékenységet..
 3. Biztosítja a tanácshatározatok végrehajtását.
 4. Határozattervezeteket kezdeményez és azokat a tanács elé terjeszti.
 5. Biztosítja a közbiztonságot és a közrendet a Közösségi rendőrség, a Csendőrség, a Rendőrség, a Tűzoltóság és a Polgári védelem segítségével, melyek kötelesek, a törvény értelmében, teljesíteni határozatait.
 6. Biztosítja a helyi költségvetésből finanszírozott tevékenységeket és felel azokért. Ugyanez érvényes a költségvetésen kívüli tevékenységekre is.
 7. A Gazdasági Igazgatóság révén biztosítja a helyi adók és illetékek, a különleges  illetékek és más bejövetelek nagyságrendjének kiszabását, követését és bevételét, valamint az előirányzott összegek felhasználását.
 8. Az előirányzott költségvetésből biztosítja a befektetések és a közmunkálatok magvalósítását és felel ezekért
 9. Felel a helyi költségvetés évi számlájának megvalósításáért és a tanács elé terjeszti.
 10. A 2004-es 300-as számú Törvényre alapuló engedélyeket, bizonyítványokat és Működési engedélyeket bocsát ki szolgáltatások és kereskedelmi tevékenységek gyakorlása érdekében.
 11. Elrendeli az építkezési engedély nélküli létesítmények megszüntetését
 12. Elrendeli  a  törvényességet, a közrendet megszegő vagy erkölcstelen tevékenységek, rendezvények, előadások betiltását.
 13. A Technikai Osztály révén, biztosítja a városrendészeti és építkezési engedélyek kibocsátását a jóváhagyott dokumentáció alapján, betartva az Általános és a Részletes Városrendészeti Tervet.
 14. Biztosítja és felel a közjavak évi leltározásáról, valamint azok kezeléséről.
 15. Képviseli Szászrégent a helyi és külföldi jogi és magánszemélyekkel való jogi kapcsolatban.
 16. Biztosítja az állampolgárok alapvető jogainak, szabadságjogainak, az Alkotmány, törvények, az Elnöki Hivatal, a Kormány, a minisztériumok és a központi közigazgatás által hozott határozatok és a megyei tanácshatározatok betartását.
 17. Biztosítja a Hivatal számítástechnikai rendszerének kiépítését, működtetését.
 18. A Municípiumi Polgári Védelem vezetőjeként, és az ebből adódó kötelezettségei révén – az Állam felső szerveivel együtt -, biztosítja a természeti katasztrófák, tűzesetek, árvizek, járványok megelőzését, ezek által okozott károk csökkentését és felszámolását. Ebből a célból mozgósíthatja a lakosságot, a jogi személyeket és az intézményeket, melyek kötelesek betartani a hozott határozatait.
 19. A magántulajdon és a földosztó bizottság elnöke, biztosítja a 18/1991 és az 1/2000-es Törvények alkalmazását és felel érte.
 20. Felelőssége biztosítani a 10/2001-es Törvény alkalmazását, mely az 1945 március 6 és 1989 december 22 között, törvénytelenül eltulajdonított lakásokra vonatkozik.
 21. Biztosítja az Erdészeti Hivatal révén, Szászrégen Municípium tulajdonában levő erdők igazgatását és védelmét.
 22. Az Állam képviselőjeként, az Anyakönyvi hivatal révén, biztosítja az anyakönyvvezetői hatáskör gyakorlását, a Közigazgatási Osztály révén pedig megszervezi a választásokat.
 23. Javasolja és megszervezi a referendumokat, kikéri a lakosság véleményét a különleges, helyi érdekeltségű kérdésekben.
 24. Tanácshatározat értelmében, törvényes keretek között, megszervezi az említett referendumokat.
 25. Időszakonként, vagy a Helyi Tanács kérésére, tájékoztatja a Tanácsot határozatainak végrehajtásáról.
 26. Tájékoztatja a Helyi Tanácsot évente, vagy amikor szükséges, Szászrégen Municípium gazdasági-szociális helyzetéről, a Polgármesteri Hivatal szakosztályai, a közintézmények és a minisztériumok által biztosított adatok alapján.
 27. A törvényesség betartásával, a Helyi tanács elé terjeszti saját, vagy más személyek javaslatait Díszpolgári címek odaítélésére.
 28. A törvényesség betartásával, kinevezi vagy felmenti tisztésgükből az Önkormányzat aparrátusában dolgozó alkalmazottakat, megszabja ezek javadalmazását a megfelelő szakosztály által összeállított dokumentáció alapján.
 29. A törvényesség betartásával, biztosítja a Helyi Városrendészeti Szabályzat kidolgozását, a városrendészeti terveket és a Helyi Tanács elé terjeszti jóváhagyás végett.
 30. A Helyi pénzügyi törvény értelmében gyakorolja a fő hitelutalványozói tisztségét.
 31. Ellenőrzi a közhivatalnokok, a munkavállalási szerződéssel alkalmazott személyek  tevékenységét a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal keretén belül. A szabálysértőkre esetenként büntetéseket szab ki. Ellenőrzi a Közhivatalnokok statutumának és a Hivatal belső szabályzatának alkalmazását és betartását, ellenőrzi az elkészített dokumentációkat.
 32. A fizetésalap szintjétől függően, és az irodavezetők javaslatára kijelöli azokat a közalkalmazottakat, akik pénzjutalomra, vagy más természetű többletjavadalmazásra érdemesek.
 33. Jóváhagyja a közhivatalnokok és a munkavállalási szerződéssel alkalmazott személyek státuslapját és feladatkörét.
 34. Jóváhagyja a közhivatalnokok és a munkavállalási szerződéssel alkalmazott személyek tevékenységének értékelési adatlapját.