Potrivit dispoziției primarului de delegare a competențelor acestuia și a organigramei, viceprimarul coordonează:

 

 1. Compartimentul protectia mediului,
 2. Compartimentul de informatica,
 3. Compartimentul de programe de finantare,
 4. Compartimentul protectia civila,
 5. Sectia drumuri si poduri,
 6. Sectia zone verzi,
 7. Administrare pietei,
 8. Activitatea poliţiei comunitare

 

si îndeplineste urmatoarele atributii:

 

 1. Ia masuri necesare pentru asigurarea ordinii si disciplinei în cadrul serviciilor pe care le are în subordine;
 2. Participa la sedintele Consililului local si ale comisiilor de specialitate ale acestuia;
 3. Asigura aducerea la îndeplinirea a hotarârilor consiliului local; controleaza activitatea personalului din subordinea lui;
 4. Exercita functia de ofiter de stare civila, pe baza dispozitiei de delegare emisa de primar;
 5. Urmareste executarea obligatiilor contractuale asumate prin contractele initiate;
 6. Asigura si raspunde la elaborarea documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii publice proprii, pentru lucrarile de investitii si reparatii pentru institutiile de învatamânt si fundamenteaza bugetul local necesar acestora;
 7. Asigura întocmirea centralizata a listei de dotari proprii, pentru institutiile sau agentii economici de subordonare locala, precum si pentru unitatile de învatamânt, pe baza propunerilor serviciilor Primariei mun. Reghin si înscrierea lor în bugetul anual a municipiului Reghin;
 8. Face propuneri privind acordarea de premii si alte stimulente pentru functionarii din subordine, semneaza referate, rapoarte, informari privind activitatea lor;
 9. Constata încalcarile legii, în exercitarea atributiilor sale;
 10. Urmareste si raspunde de activitatea poliţiei comunitare;
 11. Ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice organizate de cetateni în mun. Reghin;
 12. Face parte din Comisia municipala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor;
 13. Acorda audiente cetatenilor în probleme a caror rezolvare este de competenta directiilor si serviciilor coordonate, conform programului stabilit.
 14. Asigura si se implica în elaborarea strategiei de mediu si punere în aplicare a Cartei de mediu;
 15. Initieaza, asigura si urmareste cooperarea cu diferite organisme si organizatii internationale pentru realizarea proiectelor legate de protectia mediului si a proiectelor de integrare europeana elaborate de compartimentul de specialitate;
 16. Asigura prin serviciul de specialitate masurile necesare pentru functionarea bazalor de agrement, în scopul petrecerii timpului liber al cetatenilor, desfasurarea activitatilor stiintifice, culturale, artistice, organizate cu ocazia sarbatoririi unor evenimente si manifestari cu caracter national sau local;
 17. Urmareste si verifica aplicarea Regulamentelor de Organizare si Functionare a pietelor din mun.Reghin, face propuneri de modificare si completare, dupa caz, a acestora în baza rapoartelor prezentate de Administrarea pietelor .
 18. Urmareste încasarea taxelor si chiriilor din pietele mun. Reghin, prevazute de lege sau stabilite prin hotarâri ale consiliului local si face propuneri în baza datelor prevazute de Administrarea piete, privind modul de utilizare a acestora în scopul desfasurarii unui comert civilizat;
 19. Asigura identificarea si aplicarea masurilor pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale;
 20. Asigura si ia masuri privind activitatea de prevenire si limitare a urmarilor, incendiilor la nivelul mun. Reghin, colaborând în acest sens, cu institutiile abilitate;
 21. În calitate de autoritate executiva, viceprimarul raspunde pentru activitatea sa în fata Consiliului Local si a Primarului, potrivit legii;
 22. Viceprimarul colaboreaza cu agentii economici si institutiile publice care se afla sub autoritatea Consiliului Locali a mun. Reghin;