Secretarul municipiului Reghin coordoneaza potrivit organigramei:

      - Compartimentul de lucru al Consiliului Local,

      - Directia administratie publica.


Art.18.- In exercitarea competentelor ce-i revin, secretarul municipiului Reghin îndeplineste urmatoarele atributii:

 

 1. Asigura pregatirea de catre serviciile Primariei municipiului Reghin a proiectelor de hotarâri si materialelor ce urmeaza a fi supuse dezbaterii consiliului local;
 2. Avizeaza proiectele de hotarâri ale consiliului local asumându-si raspunderea pentru legalitatea acestora; contrasemneaza hotarârile consiliului local si le comunica primarului;
 3. Asigura prin Compartimentul de lucru al consiliului local aducerea la cunostinta publica a hotarârilor cu caracter normativ, potrivit legii si comunicarea hotarârilor consiliului local persoanelor interesate si serviciilor;
 4. Ia masuri pentru asigurarea ordinii si disciplinei în cadrul directiilor, birourilor si compartimentelor pe care le coordoneaza;
 5. Urmareste solutionarea petitiilor de catre directiile si serviciile în termenul legal;
 6. Acorda asistenta juridica de specialitate consilierilor locali, viceprimarului si aparatului propriu al Consiliului local;
 7. Participa la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate ale acestuia;
 8. Asigura prin Compartimentul de lucru al consiliului local, convocarea consiliului local în sedinte ordinare sau extraordinare, în baza dispozitiei Primarului municipiului Reghin;
 9. Primeste, distribuie si semneaza corespondenta Compartimentului de lucru al Consiliului Local, Directiei administratie publica, Compartimentului juridic, Biroului administratie publica locala, relatii publice, secretariat, arhiva, Compartimentului cadastru si registru agricol, Compartimentului de stare civila;
 10. Asigura si comunica Prefectului judetului Mures, prin compartimentul de specialitate dispozitiile primarului;
 11. Verifica si semneaza certificatele de urbanism si autorizatiile de constructii întocmite de Serviciul Tehnic cu respectarea prevederilor din documentatiile de urbanism aprobate;
 12. Asigura si raspunde de efectuarea lucrarilor de secretariat pentru consiliul local;
 13. Exercita atributiile stabilite prin Regulamenul de functionare al Consiliului local al municipiului Reghin;
 14. Avizeaza de legalitate dispozitiile Primarului;
 15. Asigura redactarea procesului-verbal al sedintei consiliului local si supune aprobarii procesul-verbal de sedinta, precum si arhivarea dosarelor sedintelor consiliului local;
 16. Asigura si raspunde de transmiterea hotarârilor consiliului local în termen de 3 zile de la data adoptarii, în vederea exercitarii de catre Prefect a controlului de legalitate;
 17. Asigura eliberarea extraselor sau copiilor de pe actele din arhiva primariei, cu respectarea prevederilor legii arhivelor;
 18. Exercita functia de ofiter de stare civila;
 19. Asigura aducerea la cunostinta cetatenilor a legilor si a altor acte normative;
 20. Este secretarul Comisiei municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor si îndeplineste atributiile prevazute de Legea 18/1991,-republicat, privind fondul funciar, Legea 1/2000 si Legea 10/2001;
 21. Întocmeste fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul din serviciile pe care le coordoneaza;
 22. Face propuneri privind acordarea de premii si alte stimulente personalului din serviciile pe care le coordoneaza;
 23. Asigura informarea permanenta a primarului în legatura cu problemele specifice;
 24. Asigura desfasurarea activitatilor: juridica, de stare civila, autoritate tutelara si de asistenta sociala.