Româna Maghiara Engleza Franceză Germană
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Detalii

PROCES-VERBAL

28-04-11 15:16

Încheiat azi, 28.04.2011, la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Reghin.

PREZENŢI: ASZALOS GAVRIL, BIRIŞ CĂLIN, BIRÓ ALBERT, BIRÓ JÁNOS, BODÓ JÓZSEF ZOLTÁN, CIOBA DOREL, CRĂCIUN ADRIAN, DEMETER MÁRIA, FARCAŞ SEBASTIAN FLORIN GYŐRFI STEFAN, GLIGA DANIEL, HOREA GHEORGHE MARIAN OVIDIU,  PUI SORIN EMIL, PRECUP MARIA, RÎNJA IONEL, SÜKÖSD LEVENTE, SZŐKE STEFAN, SZŰCS EMERIC -Consilieri.
AU PARTICIPAT: Dl. NAGY ANDRÁS- Primar, Dna viceprimar MARIA PRECUP, Dna secretar KOSS GABRIELA, Dna MARIS ANGELA-Sef Serviciu Buget-Contabilitate, HARSAN CAMELIA-arhitect şef, MOLDOVAN VERDES ADRIANA-Sef Serv. Impozite şi Taxe, TOTHI MAKSAI IOAN-Ins., Mass-Media Etc.


Dna secretar KOSS GABRIELA: Bună ziua doamnelor şi domnilor!
Bine-aţi venit la şedinţa ordinară a Consiliului Local Reghin, convocată în baza Dispoziţiei nr.1713/21.04.2011 emisă de Primarul municipiului Reghin.
Sunt prezenţi 19 consilieri din 19,  din punct de vedere procedural constatăm faptul că, şedinţa este legal constituită, potrivit art.40 din Legea 215/2001-republicată.
Ordinea de zi cuprinde 11 proiecte de hotărâre, avizele comisiilor de specialitate există, precum si raportul compartimentelor de resort, 2 informări şi punctul Diverse.
Din motive absolut obiective, care au necesitat urgenţă solicităm completarea ordinii de zi cu două proiecte de hotărâri, şi anume:


Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării cu suma de 97.000 Ron reprezentând 10% din valoarea sumei solicitate de la Ministerul Sănătăţii, pentru reparaţii capitale şi aparatură medicală  la Spitalul Municipal Dr. E. Nicoară Reghin


Proiect de hotărâre privind susţinerea participării unui sportiv din cadrul Asociaţiei Sportive „REC DRAGON FIGHT CLUB”Reghin la Campionatul European de JU –JITSU din Slovenia.


Înainte de a intra în Ordinea de zi, am să supun atenţiei dvs spre aprobare Procesul verbal al sedintei ordinare din 31.03.2011. Cine este pentru?
Si s-a votat cu 18  de voturi „pentru” şi o „abţinere”(Szőke Stefan-a lipsit).
Dau cuvântul dlui. CRĂCIUN ADRIAN, preşedintele de şedinţă. Mulţumesc.


Preşedintele de şedinţă, CRĂCIUN ADRIAN. Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri. Hristos a Înviat.
Supun spre aprobare Ordinea de zi cu modificările aduse de către executiv. Cine este pentru?


ORDINE DE ZI


1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Primăriei Municipiului Reghin pe anul 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


2. Proiect de hotărâre privind mandatarea dlui consilier Fărcaş Sebastian, ca reprezentant al municipiului Reghin în Adunarea Generală a Acţionarilor SC COMPANIA AQUASERV SA Tg. Mureş din data de 18.05.2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot. Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Sânger la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică.


4. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii în localitatea Ungheni, Republica Moldova în perioada 05.05.2011-10.05.2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul APL
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică.


5. Proiect de hotărâre privind modificarea unor funcţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Resurse Umane
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Reghin la Evenimentul sportiv Premiul Master Karate Reghin, ediţia XXIII –a, Turneu Internaţional Interstiluri, ce se va desfăşura în perioada 20.05.2011-22.05.2011 în Municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, cultură.


7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea imobilului construcţie şi teren-fostul cinematograf „PATRIA”, situat în Municipiul Reghin, P-ţa Petru Maior nr.50, judeţul Mureş, aparţinând domeniului public al Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Achiziţii Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Urbanism
     Pr.de hot.Comisia  juridică, urbanism.


9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru privind procedura de vânzare directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Reghin, precum şi a contractului de vânzare cumpărare al acestor terenuri.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Juridic şi Urbanism
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


10. Proiect de hotărâre privind necesitatea susţinerii financiare a serviciilor sociale din cadrul Centrului de recuperare al Fundaţiei Alpha Transilvană destinate copilului Voşloban Alexia, domiciliată în municipiul Reghin, strada Castelului nr.59.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget Contabilitate.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


11. Proiect de hotărâre privind susţinerea participării unui sportiv din cadrul Asociaţiei Sportive „REC DRAGON FIGHT CLUB”Reghin la Campionatul European de JU –JITSU din Slovenia.


12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării cu suma de 97.000 Ron reprezentând 10% din valoarea sumei solicitate de la Ministerul Sănătăţii, pentru reparaţii capitale şi aparatură medicală  la Spitalul Municipal Dr. E. Nicoară Reghin.


13. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile MAI-IUNIE 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului Local.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


14.Informare privind necesitatea alocării de fonduri pentru întreţinerea pieţei „Piaţa Mare”.


15.Informare privind veniturile şi cheltuielile efectuate la Ştrandul din Municipiul Reghin pe anul 2010.


16. Diverse.


Trecem la punctul nr. 1.


1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Primăriei Municipiului Reghin pe anul 2011.


Avizul comisiilor de specialitate, vă rog!
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economică: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna. cons.  DEMETER MARIA comisia de cultură: aviz favorabil.
Dl. cons. CRĂCIUN ADRIAN, preşedintele de şedinţă discuţii dacă sunt?
În continuare supun la vot rectificarea bugetului pe capitole:
Venituri. Cine este pentru? S-a votat în unanimitate de voturi.
Cheltuieli.
1. Autorităţi publice Cine este pentru? S-a votat în unanimitate de voturi.
2. Învăţământ Cine este pentru? S-a votat în unanimitate de voturi.
3. Sănătate. Cine este pentru? S-a votat în unanimitate de voturi.
4. Cultură, recreere, religie, sport. Cine este pentru?
S-a votat în unanimitate de voturi.
5. Asistenţă socială Cine este pentru? S-a votat în unanimitate de voturi.
6. Locuinţe, servicii si dezvoltare publică Cine este pentru? S-a votat în unanimitate de voturi.
7. Protecţia Mediului  Cine este pentru? S-a votat în unanimitate de voturi.
8. Transport   Cine este pentru? S-a votat în unanimitate de voturi.
Bugetul de venituri proprii si subvenţii.
Cine este pentru? S-a votat în unanimitate de voturi.
Dl. cons. CRĂCIUN ADRIAN, preşedintele de şedinţă, supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu. Cine este pentru?
S-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR. 56 privind rectificarea Bugetului General al    Primăriei Municipiului Reghin pe anul 2011.


2. Proiect de hotărâre privind mandatarea dlui consilier Fărcaş Sebastian, ca reprezentant al municipiului Reghin în Adunarea Generală a Acţionarilor SC COMPANIA AQUASERV SA Tg. Mureş din data de 18.05.2011.


Avizul comisiilor de specialitate vă rog!
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economică: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil. Modalitatea de vot se va pronunţa în plen.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna. cons.  DEMETER MARIA comisia de cultură: aviz favorabil.
Dl. cons. CRĂCIUN ADRIAN, preşedintele de şedinţă discuţii dacă sunt?
Dl. primar NAGY ANDRÁS  domnilor consilieri, dacă aţi citit materialele de pe Ordinea de zi  a Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor SC COMPANIA AQUASERV SA, sunt mai multe puncte, singurul lucru interesant pentru noi este pct. e)  Aprobarea Listei rectificate de utilaje independente şi lucrările de investiţii din domeniul public, propuse a se realiza în 2011, din sursele proprii ale SC Compania Aquaserv SA TG Mureş, însoţită de Nota de fundamentare.
Aici, dacă nu figurăm cu nici o lucrare pentru Sucursala Reghin, executivul propune ca domnul consilier Fărcaş Sebastian să se abţină.
În rest sunt probleme de rutină, executivul propune să votaţi „pentru”.
Dl. cons. CIOBA DOREL într-adevăr nu apare pe listă, dar Primăria mun. Reghin a acordat o autorizaţie de construcţie pentru inlocuirea unei conducte de apă pe  str. Molidului, care se face din fondurile Companiei.
Dl. cons. CRĂCIUN ADRIAN, preşedintele de şedinţă dacă nu mai sunt discuţii supun la vot prima variantă:  Se mandatează dl. Fărcaş Sebastian – consilier local, ca in numele si pe seama Municipiului Reghin să participe si să voteze „pentru”  punctele înscrise în Ordinea de zi. Cine este pentru?
S-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR. 57 privind mandatarea dlui consilier Fărcaş Sebastian, ca reprezentant al municipiului Reghin în Adunarea Generală a Acţionarilor SC COMPANIA AQUASERV SA Tg. Mureş din data de 18.05.2011.


Trecem la punctul următor:


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Sânger la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş.


Avizul comisiilor de specialitate vă rog!
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economică: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dl. cons. CRĂCIUN ADRIAN, preşedintele de şedinţă discuţii dacă sunt?
Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
S-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR. 58 privind aprobarea aderării comunei Sânger la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş.


4. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii în localitatea Ungheni, Republica Moldova în perioada 05.05.2011-10.05.2011.


Avizul comisiilor de specialitate vă rog!
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economică: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dl. cons. CRĂCIUN ADRIAN, preşedintele de şedinţă discuţii dacă sunt?
Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
S-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR.59 privind aprobarea deplasării unei delegaţii în localitatea Ungheni, Republica Moldova în perioada 05.05.2011-10.05.2011.


5. Proiect de hotărâre privind modificarea unor funcţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Reghin.


Avizul comisiilor de specialitate vă rog!
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economică: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna. cons.  DEMETER MARIA comisia de cultură: aviz favorabil.
Dl. cons. CRĂCIUN ADRIAN, preşedintele de şedinţă discuţii dacă sunt?
Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
S-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR.60 privind modificarea unor funcţii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Reghin.


6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Reghin la Evenimentul sportiv Premiul Master Karate Reghin, ediţia XXIII –a, Turneu Internaţional Interstiluri, ce se va desfăşura în perioada 20.05.2011-22.05.2011 în Municipiul Reghin.


Avizul comisiilor de specialitate vă rog!
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economică: aviz favorabil, cu amendamentul următor:“Pentru susţinerea financiară a evenimentului cultural, se alocă de la bugetul local suma de 5.000 Ron.”
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dna. cons.  DEMETER MARIA comisia de cultură: aviz favorabil, cu următoarea menţiune: este lăudabil că se organizează activităţi de acest gen în municipiul nostru, însă eu le-aş propune tuturor celor care au în vedere organizarea acestor evenimente să acceseze proiecte. Pe site-ul Consiliului Judeţean se găsesc proiecte de finanţare pentru activităţi culturale, sportive şi pot fi accesate, de unde se pot primi bani frumuşei pe care să-i folosească în vederea organizării acestor evenimente. Sigur că se poate cere de la Consiliul Local, dar nu avem un sac fără fund, de unde, tot timpul să putem scoate sumele de care dânşii au nevoie. Mulţumesc.
Dl. cons. RINJA IONEL propunerea dnei consilier este lăudabilă, dar trebuie să judecăm cu aceeaşi unitate de măsură, nu vreau să vă reamintesc toate cererile care au fost onorate fără nici un comentariu. Drept pentru care consider că ar fi cazul să aprobăm şi această cerere şi pe viitor toţi cei care solicită bani să procedeze conform celor indicate de către dna consilier. Multumesc.
Dna. cons.  DEMETER MARIA propunerea mea se referă la toţi cei care de acum încolo doresc să solicite bani pentru organizarea acestor evenimente.
Dl. cons. CRĂCIUN ADRIAN, preşedintele de şedinţă discuţii dacă mai sunt?
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul comisiei economice. Cine este pentru?
S-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR. 61 privind aprobarea participării Municipiului Reghin la Evenimentul sportiv Premiul Master Karate Reghin, ediţia XXIII –a, Turneu Internaţional Interstiluri, ce se va desfăşura în perioada 20.05.2011-22.05.2011 în Municipiul Reghin.


7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea imobilului construcţie şi teren-fostul cinematograf „PATRIA”, situat în Municipiul Reghin, P-ţa Petru Maior nr.50, judeţul Mureş, aparţinând domeniului public al Municipiului Reghin.


Avizul comisiilor de specialitate vă rog!
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economică: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil, cu solictarea de a avea în vedere un termen de max.25 de ani şi nu 49.
Dl. cons.SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna. cons. DEMETER MARIA, comisia de cultură: aviz favorabil.
Dl. cons. CRĂCIUN ADRIAN, preşedintele de şedinţă discuţii dacă sunt?
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, mă bucur când văd acest punct pe Ordinea de zi. Consider că una din metodele de a atrage surse de finanţare în folosul cumunităţii este şi sursa atrasă de mediul privat.
Este îmbucurător faptul că, în sfârşit a apărut o firmă care doreşte să facă această investiţie.  Dacă observăm cum arată cinematograful astăzi nici nu putem pune în discuţie utilitatea acestei finanţări. La orice finanţare de aşa natură trebuie să fim foarte atenţi ca, condiţiile pe care dorim să le promovăm şi să le atingem în aşa fel ca finanţarea să fie în folosul comunităţii, să fie foarte precis stabilit Caietul de sarcini pe care îl vom aproba. Este important să se respecte legislaţia în vigoare care a reglementat cedarea Cinematografului. Doresc să fie supus dezbaterii Consiliului Local şi proiectul. Consider că este bine venită această propunere, desigur în cadrul legal. Referitor la perioada de concesionare, trebuie ţinut cont şi de valoarea investiţiei.
Care este perioada în care această investiţie se amortizează? Degeaba încercăm noi să reducem acest termen dacă finanţatorul nu va simţi că în această perioadă va reuşi să –şi amortizeze investiţiile, atunci cred că va abandona această investiţie.
Dl. cons. BODO ZOLTAN astăzi vorbim de un studiu de oportunitate. Bineînţeles în momentul efectuării concesionării se poate discuta de termenul redevenţei. Această investiţie care presupune 2 milioane de euro se amortizează într-un termen de 25 de ani. Ori, dacă luăm în calcul legile care reglementează concesiunea şi posibilitatea de a prelungii prin acordul părţilor pe încă o jumătate de perioadă, asta înseamnă aprox. 37 de ani. Nu cred că este descurajat cineva.
Dl. cons. BIRO JANOS trebuie avut în vedere nu numai faptul că în 25 de ani se amortizează o investiţie, pentru că nu de aceea facem o investiţie ca să o amortizăm.
Cred că putem să modificăm să fie max. 49 de ani şi se va hotărî în funcţie de ofertă, când se licitează.
Poate că vor fi mai multe firme. Nu trebuie să urmărim doar amortizarea investiţiei.
Dl. cons FARCAS SEBASTIAN La cap. 5 „Nivelul Redevenţei”, nu mi se pare bine formulat: .”...preţul de concesiune va porni de la nivelul minim al acesteia...” De asemenea tot în acest capitol: „...sustragerea de la plata acesteia va atrage după sine penalităţi sau chiar rezilierea contractului”...Eu zic să scriem aşa: „sustragerea de la plata duce la rezilierea contractului dacă nu se plăteşte pe 6 luni redevenţa. De ce să lăsăm întotdeauna loc de întors. Nu plăteşte 6 luni redevenţa, se reziliează contractul.
Cred că, Compartimentul juridic ar trebui să fie mai clar la formularea acestor materiale, să nu ne pună pe noi consilierii în situaţia în care în momentul în care se întâmplă ceva, consiliul a votat. Stiţi că aşa se obişnuieşte. Multumesc.
Dl. cons. BIRIS CĂLIN vin în sprijinul poziţiei care a fost adoptată de către comisia juridică şi anume: în general noi am hotărât să păstrăm o redevenţă pentru toate concesiunile cam la 25 de ani, aşa am discutat de la începutul mandatului nostru, să nu mai facem concesiuni pe 49 de ani. Cred că noi, de fapt acum aprobăm un studiu de oportunitate urmând să aprobăm ulterior un contract de concesionare şi putem să mai modificăm dacă este cazul. Deci nu cred că neapărat e nevoie să ne legăm de această treabă. Iar dacă este sau nu profitabilă? Trebuie să facă fiecare calculul. Oricum finanţările de obicei se fac prin bănci. Băncile nu cred că dau credite pe 49 de ani. Vă multumesc.
Dl. cons. BODO ZOLTAN doar atât vreau să menţionez că nici profitul nu este condiţionat de un termen de amortizare.
Dl. cons. BIRO JANOS ştie toată lumea ce înseamnă amortizare. Cine nu ştie poate nu îl interesează. În 25 de ani din profitul care reiese din afacerea asta trebuie să plătească redevenţa şi amortizarea investiţiei, şi după aceea este profit curat.
Nu are rost să povestim. Dacă vrem lăsăm 25 de ani, dacă nu lăsăm 49. Pur şi simplu am zis că nu trebuie să urmărim faptul că se amortizează investiţia sau nu.
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL regulile noi trebuie să le stabilim, incontestabil. Propun ca regulile să fie stabilite în proiectul pe care îl vom impune noi. Restul să lăsăm la latitudinea lui, pentru că în final el va decide: „este atractiv pentru mine sau nu”. Ca să investeşti 2 milioane de euro să mi se amortizeze în 25 de ani atunci mai bine îi las în bancă şi cu o dobândă de 3%.e mai bine.
Vă rog să lăsaţi economia de piaţă să funcţioneze şi cel care doreşte să investească să vină cu aceste propuneri. Noi să fim mai permisibili. În încheiere, să fim severi cu proiectul în care impunem să investească în folosul comunităţii.
Dl. cons. RINJA IONEL vreau să pun o singură întrebare: acum ce venituri realizaţi de pe această clădire şi cum arată acea zonă? Mai mult nu vă mai întreb.
Dna viceprimar MARIA PRECUP as vrea să clarific nişte termene pentru care sunt discuţii aici. Amortizarea investiţiei şi redevenţa sunt elemente de cost. Nu are nici o legătură una cu alta. Amortizarea în 25 de ani, dar paralel se pot produce şi venituri suplimentare care se transformă în profit.
Dna secretar GABRIELA KOSS am să vă spun ce a urmărit executivul prin acest proiect de hotărâre. Această propunere de 49 de ani a avut în vedere faptul că, valoarea investiţiei este de 2 milioane de euro. Dar, rămâne la atitudinea dvs să stabiliţi care este termenul maxim. În ceea ce priveşte nivelul redevenţei care va fi stabilit în baza unui raport de evaluare am să răspund domnului consilier Fărcaş în sensul că am făcut această specificaţie în Studiul de oportunitate pentru că nu putem să coborâm sub nivelul minim faţă de ce a stabilit evaluatorul. Dacă nu s-ar fi făcut această evaluare poate s-ar fi stabilit de către autoritatea locală un nivel şi acela ar fi rămas, dar legea ne spune foarte clar că se realizează în baza unui raport de evaluare.
Astăzi adoptăm doar un simplu studiu de oportunitate care urmăreste viziunea autorităţii locale în ceea ce priveşte cum va arăta imobilul în viitor. Vă mulţumesc.
Dl. primar NAGY ANDRÁS   domnilor consilieri, în sfârşit am obţinut acest Cinematograf. Dorim să se facă ceva frumos din acel Cinematograf. Am avut mai multe idei. Aceste idei le vom comasa puţin, vom face o schiţă în 3 D dacă doriţi, se va expune şi vom dezbate atunci. În sfârşit avem acest Cinematograf în proprietate, trebuie să îl valorificăm.
Valoarea investiţiei poate să fie si de 5 milioane de euro, depinde ce dorim noi. Este o valoare minimă trecută într-un simplu studiu de oportunitate. Urmează să se facă propuneri pentru cum va arăta acea clădire, ce va conţine, după acea vom purta discuţii, ce dorim să facem din acea clădire. Deocamdată avem o temă generală pe care executanţii sau solicitanţii trebuie să o pună în practică şi să ne-o prezinte.
Dl. cons. CRĂCIUN ADRIAN, preşedintele de şedinţă discuţii dacă mai sunt?
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul comisiei juridice.
Dl. cons. BODO ZOLTAN staţi putin! Nu a fost un amendament. Am spus doar să aveţi in vedere în momentul în care se întocmesc celelalte documentaţii, care urmează studiul de oportunitate ...să aibă în vedere si posibilitatea, ca termenul să fie de 25 de ani. Atât am spus.
Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de către executiv. Cine este pentru?
S-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTĂRÂREA  NR.62 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea imobilului construcţie şi teren-fostul cinematograf „PATRIA”, situat în Municipiul Reghin, P-ţa Petru Maior nr.50, judeţul Mureş, aparţinând domeniului public al Municipiului Reghin.


8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului.


Avizul comisiilor de specialitate vă rog!
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dl. cons. CRĂCIUN ADRIAN, preşedintele de şedinţă discuţii dacă sunt?
Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
S-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR.63 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului.


9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru privind procedura de vânzare directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Reghin, precum şi a contractului de vânzare cumpărare al acestor terenuri.


Avizul comisiilor de specialitate vă rog!
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economică: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil, cu câteva amendamente pe care le voi enunţa imediat.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna. cons.  DEMETER MARIA comisia de cultură: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN acest regulament a suportat niste modificări şi anume:
„Depunerea cererii de solicitare nu înseamnă automat obligativitatea autorităţii locale de a vinde terenul solicitat”. Deci este o posibilitate de a vinde, nu este o obligaţie.
-am clarificat noţiunea de „folosinţă efectivă” prin terminologia „folosinţă efectivă şi licită”, adică, care se bazează pe un temei legal sau pe un temei contractual, deci întotdeauna vorbim despre o situaţie în care folosinţa este justificată pe un temei de drept.
-s-a scos litera d. -deoarece am considerat că oarecum contravine dispoziţiilor art.123 alin.3 din Legea 215/2001, această dispoziţie vorbeşte clar despre terenurile aferente şi despre terenurile pe care se află situate construcţii.
-lit. e rezultă din comasarea literelor g. şi h., renumerotându-se astfel literele.
 Cele două lit.g şi h. s-au referit la construcţiile care au fost vândute în temeiul Legii nr. 112/1995.
-am eliminat pct.1.5    „1.5. În situaţia în care terenul solicitat are o suprafaţă mai mare de 500 mp se interzice vânzarea fracţionată a parcelei, solicitantul putând cumpara numai întreaga parcelă prin H.C.L. Depunerea cererii de solicitare în acest caz, nu înseamnă automat obligativitatea autorităţii locale de a vinde terenul solicitat.”
-la pct.3.2 am prevăzut ca Extrasul CF să nu fie mai vechi de 30 de zile.
-la pct.3.8 –privind actele care trebuie depuse am introdus „Actele pe care se bazează posesia şi folosinţa legitimă (sentinţă judecătorească, contract, etc.)”
-la pct.3.10, care anterior a fost 3.9 –am considerat că trebuie limitată în timp acţiunea acestei comisii, dar având în vedere că această procedură de vânzare va fi practic poate pe trei etape şi voi reveni la sfârşit pentru că nu se face referire la aceste trei etape, se vorbeşte doar despre actele care trebuie depuse pentru a proceda la vânzare. O să revin şi o să vă prezint, cum am văzut noi, comisia juridică, procedura de vânzare. Am prevăzut ca termenul limită să fie 15 zile de la data depunerii de către evaluator a raportului de evaluare. Deci asta este o dată, care spune ca celelalte aspecte de care depinde vânzarea sunt clarificate. Pentru că în termen de 30 de zile s-ar putea ca executivul, prin Compartimentul Urbanism sau Compartimentul juridic să nu poată să efectueze toţi paşii necesari pentru clarificarea situaţiei juridice şi pentru evaluarea terenului şi atunci nu poate să respecte termenul de 30 de zile.
„3.10 Comisia de analiză are obligaţia de a soluţiona dosarul în termen de 15 zile de la data depunerii de către evaluator a raportului de evaluare, urmând a înainta Consiliului local propunerea de vânzare.”
-am reformulat pct.4.5 „Valoarea terenului va fi stabilită, în condiţiile legii de către un expert autorizat, cu care autoritatea locală va încheia un contract de achiziţii în condiţiile legii, urmând a fi supus spre însuşire şi aprobare Consiliului local.”
-am completat pct.4.6 „După încheierea procedurii de vânzare, preţul terenurilor va fi achitat la caseria instituţiei urmând a se face venit la bugetul local, acesta putând fi plătit şi prin virament bancar”.
-am completat pct.5.3       „5.3 În cazul în care pe terenul solicitat în vederea cumpărării se află o construcţie cu mai mulţi proprietari, terenul aferent cotei de proprietate a solicitantului se va determina conform unei dezmembrări întocmite de către o persoană fizică autorizată, având acordul tuturor proprietarilor/coproprietarilor stabilindu-se în mod expres în baza lucrării cadastrale, cotele precum şi identificarea şi marcarea parcelei în teren.  În cazul în care nu se poate dezmembra vânzarea terenului se poate face şi pe cote părţi.”
-bineînţeles dacă cumpărătorii sunt de acord.
-am introdus pct. „5.8  Cumpărătorul va avea obligaţia, fără contra plată  de a permite autorităţii sau societăţii căreia îi este delegat serviciul pentru intervenţii la utilităţii în vederea unor reparaţii, extinderi racordări, etc.”
-am introdus pct.5.9  „Teren aferent construcţiilor este considerat terenul de sub construcţii, căile de acces, zonele din perimetrul care deservesc strictei utilităţi a construcţiei (curţi, grădini).”
-am introdus pct. 5.10 „Dacă nu se uzează de dreptul de preemţiune autoritatea locală poate vinde la licitaţie publică terenul în cauză cu respectarea prevederilor legale.”
Ce înseamnă de fapt acest regulament, care pune în aplicare prevederile art. 123 alin.3 din Legea 215/2001: Acest regulament se referă la acele terenuri pe care construcţia este de bună credinţă în parte, acele terenuri pe care se situează clădirea.  Această vânzare se face cu respectarea unui drept de preemţiune. Acest lucru înseamnă că, în momentul efectuării vânzării Consiliul local sau Municipiul, care are calitatea de vânzător, va trebui să fie pregătit cu clarificarea situaţiei juridice, cu cunoşterea parcelei, a suprafeţei şi a tuturor aspectelor privind bunul care se vinde, şi are cunoştinţă de preţul de vânzare.  Acest preţ şi acest fapt trebuie notificat conform art. 123, în termen de 15 zile de la aprobarea vânzării de către Consiliul local. Acesta este procedura.
De aceea am spus că vor fi trei etape de lucru şi anume:
     Etapă I: primirea cererilor, a documentaţiilor succinte cu privire la aceste terenuri. Aceste cereri vor fi analizate de către comisia amintită în regulament, care va da un răspuns în sensul că poate sau nu să iniţieze  procedurile conform regulamentului în vederea adoptării unei hotărâri pentru vânzare.
     Etapa II: urmează procedura de întocmire a dosarelor şi a documentaţiei necesare vânzării.
     Etapa III: se referă la un proiect de hotărâre, aprobarea vânzării şi efectiv trecerea la vânzarea terenului conform art. 123.
Deci acestea sunt amendamantele pe care le-am formulat.
O secundă să nu uit, cred că trebuie să modificăm şi art. 2 din proiectul de hotărâre, care face referire la Anexa nr.2 privind Contractul cadru de vânzare –cumpărare   a terenului.
În Contractul cadru am prevăzut ca „Plata se efectuează până la data încheierii contractului”.
Acest contract este un contract cadru, care trebuie să fie încheiat în forma autentică la Notariat. Solicit să avem în vedere faptul că, acest contract cadru să poată fi modificat la notariat în contextul în care există legi sau alte reglementări care îi obligă pe aceştia să aducă completări acestui contract.
Dacă nu facem acest lucru, fiind un act administrativ de autoritate, notarul va fi obligat să-l încheie doar sub această formă şi nu aş dori ca notarul sau altcineva să încalce o dispoziţie legală.
Deci, propun să modificăm art. 2 cu menţiunea: contract care poate fi completat cu prevederi, care sunt necesare în momentul încheierii în forma autentică.
Dl. primar NAGY ANDRAS repetaţi vă rog acest amendament pentru că în Regulament la Dispoziţii finale pct.5.4 se specifică clar:
„      5.4 Primarul municipiului sau în lipsa acestuia viceprimarul va fi delegat de către Consiliul Local al Municipiului Reghin în vederea semnării în formă autentică a actelor de vânzare a  terenurilor, respectiv contract şi schiţe de dezmembrare acolo unde situaţia o impune. ”-
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN  mă refer la Contractul de vânzare –cumpărare, anexa 2.
Dl. primar NAGY ANDRAS nu ştiu dacă mai este necesar să precizăm acest lucru pentru că la pct. 5.4. este deja specificat.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN   e vorba că acest contract cadru nu conţine anumite dispoziţii pe care notarii le folosesc de regulă la încheierea unor contracte de vânzare cumpărare. Este un contract bun, dar notarii folosesc şi alte termene la care sunt obligaţi să facă referire. Vorbim de completări legale.
Dna secretar KOSS GABRIELA cred că, domnul consilier Bodo v-a explicat ce va însemna această procedură şi acest regulament. Consider că, modificările aduse de către comisia juridică sunt pertinente atâta timp cât o să vi le însuşiţi şi dvs şi sper că aţi citit cu toţii cu foarte multă atenţie acest material.
Dna viceprimar PRECUP MARIA  as vrea să-l întreb pe dl. Cons. Bodo la ce se referă „vânzarea prin licitaţie”. Dacă cel care  deţine terenul nu îşi manifestă dreptul de preemţiune.
Sunt persoane cu venituri mici, care deţin terenul din curte şi s-ar putea ca nu toţi să aibă posibilitatea să cumpere terenul la preţul stabilit de evaluator. Si atunci ei după lege, pot rămâne în continuare chiriaşi. Nu le putem vinde terenul dacă ei îl folosesc şi plătesc chirie.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN    bineînţeles, deci atâta timp cât există un contract de închiriere valabil încheiat, nu putem rezilia contractul, dar la un moment dat se poate ca nici unul dintre cumpărători să nu dorească să-l cumpere. Dreptul de preemţiune este întotdeauna ca urmare a unei manifestări de voinţă a vânzătorului. Deci vânzătorul manifestă voinţa de a vinde. Preemţiunea înseamnă opţiunea vânzătorului.
Dna viceprimar PRECUP MARIA   vrem să îi protejăm pe cei care nu au posibilitatea să cumpere şi să rămănâ în continuare chiriaşi.
Dna secretar KOSS GABRIELA în cadrul regulamentului este prevăzut faptul că cei care nu îşi exprimă opţiunea de cumpărare pot avea calitate de chiriaş în continuare.
Dl. primar NAGY ANDRAS am o întrebare. Cine răspunde de aceste acte de vânzare din punct de vedere a legalităţii?
Dna secretar KOSS GABRIELA domnule primar, viza juridică şi viza de legalitate care se înaintează Consiliului Local este sarcina exclusivă a secretarului. În schimb, răspunderea asupra autenticităţii şi a veridicităţii actelor care au fost depuse la dosarul de analiză se află în răspunderea comisiei care va fi denumită şi ea va fi cea care va face propuneri. Comisia îşi asuma răspunderea asupra a ceea ce  propune.
Dl. primar NAGY ANDRAS întreb acest lucru pentru că comisia nu va fi în totalitatea ei din specialişti.
Comisia în mare parte actele le va aproba, nu se va deplasa la faţa locului. Aceste acte vor trebui să vă parvină deja verificate, şi „curate” din punct de vedere a legalităţii.
Dna secretar KOSS GABRIELA activitatea comisiei va fi extrem de complexă. Sper că aţi citit cu toţii regulamentul. De la Compartimentul juridic va ajunge la Compartimentul Urbanism. Comp. Urbanism va stabili cotele părţi, juridicul va stabili dacă terenul în cauză face sau nu obiectul unui litigiu. Deci sunt o grămadă de elemente care vor trece prin filtru anterior ajungerii în comisia de analiză. Am încercat să vedem anumite etape, ca tocmai finalitatea acestei vânzări să nu ridice aspecte de nelegalitate.
Dl. primar NAGY ANDRAS în cazul unor greşeli cui îi revine responsabilitatea? Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, stimaţi colegi, întrebarea domnului primar este foarte pertinentă, pentru că procurorii de la DNA exact acest lucru m-au întrebat. Într-o şedinţă am votat un material pe care nu l-am modificat nici măcar cu o virgulă şi sunt cercetat penal pentru acel vot. La întrebarea mea că, de ce numai eu şi nu specialiştii care au întocmit materialul, doamna procuror de la DNA mi-a dat următorul răspuns”Prin votul dvs. s-a legalizat această problemă. Dvs. aveaţi posibilitatea  să refuzaţi sau să măriţi preţul.”  Este foarte important cum sunt întocmite materialele care ajung la noi şi în ce măsură răspunde acea persoană care a întocmit materialul. Pentru că aici aşa se obişnuieşte, ei ne pregătesc nouă materialele, adoptăm HCL, iar cei din executiv spun: „Păi, consilierii au votat...”Ei consideră că prin votul nostru noi suntem responsabili, ei nici într-un caz nu sunt responsabili că ne-au dat un material „uşor nelegal”.  Vă rog, să mă scuzaţi, domnule primar că am intervenit.
Dl. cons. FARCAŞ SEBASTIAN doresc să fac o propunere la pct.4 Procedura de vânzare, care să meargă alături de amendamentele făcute de către comisia juridică „Prin act administrativ de autoritate, respectiv prin dispoziţia primarului se numeşte componeţa comisiei de analiză a solicitărilor compusă de 5 membrii+un secretar fără drept de vot.”Din comisie vor face parte funcţionari din cadrul compartimentelor implicate în verificarea documentaţiei, respectiv Compartiment Juridic, Compartiment Urbanism, Birou de Fond Funciar, Serviciul impozite şi taxe. Ar mai fi al cincilea loc pe care cred că ar fi bine să fie un consilier care să  ne ţină la curent cu ceea ce se va întâmpla în acea comisie. Deci fac propunerea, dacă sunteţi de acord stimaţi colegi, ca un consilier să fie numit în această comisie, dacă şi executivul este de acord.
Dna secretar KOSS GABRIELA domnule consilier, nu cred că este posibil ceea ce spuneţi dvs, pentru că aceasta este o comisie de analiză internă a executivului şi veţi avea un conflict de interese dacă dvs. veţi şi propune şi veţi şi vota ceea ce noi am propus. Dacă introducem consilieri în cadrul acestei comisii, consilierul va propune şi va vota, lucru care cel puţin mie, ca şi secretar nu mi se pare clar. Sincer nu voi viza de legalitate o asemenea comisie.
Dl. cons. BIRIŞ  CĂLIN mie mi se pare foarte clar. Comisia are o responsabilitate foarte mare, ei trebuie să meargă la toate locaţiile să verifice, pentru că ăsta este rolul lor, si să ne pună pe noi în situaţia de a avea radiografia exactă a obiectivului care se vinde. Deci eu cred că responsabilitatea totală este a comisiei.
Dl. primar NAGY ANDRAS atunci solicit să introducem în acest regulament, că această comisie va răspunde material, penal şi civil pentru aceste lucrări.
Vă dau un exemplu: sunt cercetat penal şi sunt trimis în judecată de către DNA pentru un act pe care nici nu l-am semnat nici nu l-am văzut. Simplu motiv era că sunt primar şi trebuie să răspund de toate.
Vânzarea acestor terenuri a făcut întotdeauna obiectul unor discuţii, dacă nu suntem clari, concişi şi punctuali vor fi întotdeauna discuţii. Această comisie trebuie să răspundă material, civil şi penal pentru lucrarea prezentată.
Dna secretar KOSS GABRIELA domnule primar la pct.5.7
5.7. Comisia răspunde, din punct de vedere legal asupra soluţiilor propuse  asumându-şi răspunderea asupra propunerilor de vânzare. Am avut în vedere acest aspect.
Dl. cons. CRĂCIUN ADRIAN, preşedintele de şedinţă
Supun la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse de către comisia juridică.
Cine este pentru? S-a votat cu 18 voturi “pentru”şi o “abţinere” (Dl. cons. Pui Sorin ), adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR.64 privind aprobarea Regulamentului cadru privind procedura de vânzare directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Reghin, precum şi a contractului de vânzare cumpărare al acestor terenuri.


Dl. cons. CRĂCIUN ADRIAN, preşedintele de şedinţă Trecem la pct.10


10. Proiect de hotărâre privind necesitatea susţinerii financiare a serviciilor sociale din cadrul Centrului de recuperare al Fundaţiei Alpha Transilvană destinate copilului Voşloban Alexia, domiciliată în municipiul Reghin, strada Castelului nr.59.


Avizul comisiilor de specialitate vă rog!
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economică: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna. cons.  DEMETER MARIA comisia de cultură: aviz favorabil.
Dl. cons. CRĂCIUN ADRIAN, preşedintele de şedinţă discuţii dacă sunt?
Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
S-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR.65 privind necesitatea susţinerii financiare a serviciilor sociale din cadrul Centrului de recuperare al Fundaţiei Alpha Transilvană destinate copilului Voşloban Alexia, domiciliată în municipiul Reghin, strada Castelului nr.59.


11. Proiectul de hotărâre privind susţinerea participării unui sportiv din cadrul Asociaţiei Sportive „REC DRAGON FIGHT CLUB”Reghin la Campionatul European de JU –JITSU din Slovenia.


Avizul comisiilor de specialitate vă rog!
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economică: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna. cons.  DEMETER MARIA comisia de cultură: aviz favorabil.
Dl. cons. CRĂCIUN ADRIAN, preşedintele de şedinţă discuţii dacă sunt?
Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
S-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR.66 privind susţinerea participării unui sportiv din cadrul Asociaţiei Sportive „REC DRAGON FIGHT CLUB”Reghin la Campionatul European de JU –JITSU din Slovenia.


12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării cu suma de 97.000 Ron reprezentând 10% din valoarea sumei solicitate de la Ministerul Sănătăţii, pentru reparaţii capitale şi aparatură medicală  la Spitalul Municipal Dr. E. Nicoară Reghin


Avizul comisiilor de specialitate vă rog!
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economică: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna. cons.  DEMETER MARIA comisia de cultură: aviz favorabil.
Dl. cons. CRĂCIUN ADRIAN, preşedintele de şedinţă discuţii dacă sunt?
Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
S-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR.67 privind aprobarea cofinanţării cu suma de 97.000 Ron reprezentând 10% din valoarea sumei solicitate de la Ministerul Sănătăţii, pentru reparaţii capitale şi aparatură medicală  la Spitalul Municipal Dr. E. Nicoară Reghin


11. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile MAI-IUNIE 2011.


Avizul comisiilor de specialitate vă rog!
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL, comisia economică: aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna. cons.  DEMETER MARIA comisia de cultură: aviz favorabil.
Dl. cons. CRĂCIUN ADRIAN, preşedintele de şedinţă propuneri!
Dl. cons. PUI SORIN îl propun pe domnul consilier Dorel Cioba.
Supun la vot proiectul de hotărâre, cu această propunere. Cine este pentru?
S-a votat cu 18 voturi “pentru” şi o “abţinere” (dl. cons. Cioba Dorel), adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR.68 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile MAI-IUNIE 2011


12.Informare privind necesitatea alocării de fonduri pentru întreţinerea pieţei „Piaţa Mare”.


Dl.cons ASZALOS GAVRIL această informare nu se poate numi o informare, de fapt este o cerere către Consiliul Local.
Într-o perioadă am fost adeptul scoaterii pieţei din Municipiul Reghin, dar în urma evoluţiei în ultimii trei, patru ani mi-am dat seama că ar fi o greşeală, voi încerca să vă argumentez şi de ce?  M-am întâlnit cu mici producători şi mici comercianţi din Reghin care au spus că pentru ei Piaţa de Joia este ca o „mană cerească”, unde îşi vând produsele. La fel şi cumpărătorii au şansa de a cumpăra zarzavaturi, legume, fructe proaspete. Dacă nu ar exista această piaţă, atunci am cumpăra din supermarketuri. Aşa cum am cumpărat de exemplu de Paşti, cartofi din Maroc, roşii din Turcia.
Părerea mea este ca această piaţă trebuie pusă la punct. 
Despre acest raport nu pot să am o părere pentru că lipseşte un element foarte important, veniturile şi cheltuielile pe ultimii 5 ani. Piaţa este o activitate în pierdere, cum arată piaţa nu e cazul să o discutăm, toţi ştim este o ruşine, o pată neagră asupra Consiliului Local şi a Primăriei Municipiului Reghin. Ca să investim în piaţă nu pot să spun că aş agrea ideea, pentru că modul cum s-a administrat piaţa demonstrează faptul că, cam aşa se va administra şi dacă vom face investiţii. Părerea mea ar fi, ca executivul să comande un proiect privind o piaţă ultramodernă, să corespundă cerinţelor producătorilor locali şi zonali.
Deci, în primul rând trebuie comandat un proiect şi după aceea să încercăm  să găsim un investitor.
E foarte importantă această chestiune pentru că atunci am fi siguri că şi în viitor această piaţă va fi administrat corespunzător. 


13. Informare privind veniturile şi cheltuielile efectuate la Ştrandul din Municipiul Reghin pe anul 2010.


14. Diverse.


Dl. primar NAGY ANDRAS  astăzi am primit Carta Prieteniei, semnată de către Primarul din Poynton şi aş vrea să vă citesc această CARTA PRIETENIEI.
“CARTA PRIETENIEI.
Prin această „Cartă a Prieteniei” ne arătăm interesul în facilitarea legăturii între cetăţenii celor două oraşe din Poynton – regatul Unit al Marii Britanii şi Reghin – România, şi să arătăm un interes deosebit în promovarea educaţiei, culturii, sportului şi turismului, în special în rândul tinerilor.
Considerăm că întărirea relaţiilor între cele două comunitaţi ale noastre este indispensabilă naşterii unei adevărate fraternităţi europene
Ne luăm angajamentul să susţinem printr-o acţiune organizată de cele două municipalităţi schimburile între asociaţiile din Poynton şi din Reghin precum şi realizarea proiectelor bilaterale în toate domeniile (cultural, economic, sănătate...)
Impreună, noi vom contribui astfel la o mai bună înţelegere şi la o dezvoltare reciprocă a celor două oraşe ale noastre în contextul european.
Incheiată în Poynton, 18 aprilie 2011 “


Dl.cons ASZALOS GAVRIL Ceea ce nu aţi menţionat domnule primar,este faptul că iniţiatorul acestui proiect este colega noastră dna cons.Demeter Maria .
Dl. cons. CRĂCIUN ADRIAN, preşedintele de şedinţă as dori să-i întreb pe domnii din executiv dacă există posibilitatea ca la camerele de supraveghere, care au fost montate în oraş cetăţenii, sau cartierele doritoare  să se racordere si să –şi monteze pe cheltuiala proprie camere,  să poată fi şi cartierele respective monitorizate. Sunt solicitări venite atât din partea cetăţenilor cât şi a unor presedinţi de asociaţii de proprietari.
Vreau să vă invit domnilor consilieri, luni, orele 17.30 la Casa de cultură să sărbătorim împreună Ziua Tineretului. Vă multumesc.
Dl. cons. FĂRCAŞ SEBASTIAN  as vrea să vorbesc în numele mai multor cetăţeni, care în prima fază au vrut să vină la şedinţă. Cunoscând disponibilitatea executivului pentru a rezolva solicitările cetăţenilor vreau să vă vorbesc despre problema majoră care apare în momentul în care concediul de maternitate s-a redus de la doi ani, la un an. Cererile pentru creşă pentru anul 2011-2012 sunt de trei ori mai mari decât capacitatea creşei, iar cetăţenii şi inclusiv personalul creşei ne roagă dacă putem găsi o soluţie să luăm în calcul promisiunea doamnei ministru Udrea, care a spus atunci când s-a redus concediul de la doi ani la un an ca acolo unde Consiliile locale şi Primăriile vor manifesta interes se vor găsi bani pentru construirea sau extinderea creşelor existente. Cetăţenii au făcut o propunere, dat fiind faptul că actuala creşă este în cartierul Mihai Viteazu, un cartier liniştit...Ne roagă dacă putem să facem repede un studiu de fezabilitate sau un studiu de oportunitate pentru a extinde sau pentru a mansarda actuala cresă. Am ataşat nişte imagini, la care vă rog să vă uitaţi pentru a vedea că dincolo de faptul că această creşă este ţinută într-o curăţenie desăvârşită de către personalul actual şi chiar vreau să laud personalul existent la creşă. La fiecare grupă există atât îngrijitor care vorbeşte limba română, cât şi limba maghiară. Copii se simt bine, se simt în largul lor.
Cetăţenii mi-au sugerat extinderea în spatele construcţiei. Eu nici nu ştiam că în spatele construcţiei actualei creşei este loc, este un teren care din câte ştiu eu este al Consiliului Local. De asemenea mi s-a sugerat mansardarea. În orice situaţie ar fi bine venită contribuţia noastră, care ar trebui să constea de fapt doar în  a ne manifesta bunăvoinţa de a demara toate procedurile necesare pentru a obţine bani de la ministerul abilitat, pentru a face acest lucru pentru reghineni.
Cred că ar fi bine ca toţi, indiferent de culoarea noastră politică să sprijinim acest proiect. Vă mulţumesc în numele cetăţenilor.
Am un referat de la doamna asistent şef, care spune în felul următor: Suntem în imposibilitate de a rezolva toate solicitările de înscriere a copiilor în creşă. Dânsa m-a întrebat pe ce criteriu să aleg din cei 90 de copii care doresc să vină în toamnă la creşă, pe cei 30 de copii. Spuneţi dvs.: starea socială, bogat sărac, părinţi intelectuali, părinţi neintelectuali, etc.
Sunt convins cu toţii ne vom implica în rezolvarea acestei probleme.Vă mulţumesc.
Dl. cons. BIRIS CĂLIN aş vrea să subscriu propunerii făcute de către domnul Aszalos vizavi de piată. Mi se pare o idee foarte bună. Consider că e un lucru extraordinar de bun.
      Al doilea punct: având în vedere că s-au făcut multe investiţii bune la nivel de Reghin, totuşi am observat că avem de exemplu sensul giratoriu de la Billa, care după ce a fost terminat, a fost predat şi cred că este încă în perioada de garanţie, a fost deja săpat.
Care sunt motivele că se ajunge în situaţia asta?
      Al treilea punct: maşina care mătură oraşul. Mai mulţi cetăţeni mi-au atras atenţia că în momentul în care operează pe anumite străzi ia praful de jos şi îl aruncă pe sus. Efectiv face un nor de praf. Ei care stau în vecinătate sunt „atacaţi cu praf” în loc să li se facă curăţenie. As avea rugămintea să se verifice de ce se întâmplă treaba aceasta. Am înţeles că există un filmuleţ pe youtube cu maşina de făcut praf.
Dl. cons. HOREA GHEORGHE la solicitarea mai multor cetăţeni din Iernuţeni:  vizavi de Cămin nu există  trotuar. Cetăţenii se plâng că sunt obligaţi să iasă pe şosea. Ne roagă ca în cel mai scurt timp să le facem un trotuar. Mulţumesc.
Dl. cons. GYORFI STEFAN domnule primar, anul acesta se vor apuca de curăţirea canalului Morii?
Dl. cons. CRĂCIUN ADRIAN, preşedintele de şedinţă dacă nu mai doreşte nimeni să ia cuvântul dau cuvântul domnului primar.
Dl. primar NAGY ANDRÁS referitor la Piata Mare, si executivul s-a gândit la fel ca şi dvs. Săptămâna viitoare vă vom prezenta un proiect, cum va arăta piaţa.
     Reţeau de monitorizare: este o reţea performantă, este legată la sistemul de cablu optic din municpiul Reghin.
Anul viitor Primăria va propune dezvoltarea şi extinderea acestei reţele.
În cazul în care Asociaţiile de Proprietari solicită acest lucru şi doresc să contribuie la montarea acestor aparate în cartiere, va trebui să luăm legătura cu firma care a executat această lucrare.
     Creşa: vă rog să aveţi în vedere materialele prezentate la pct. “Diverse” printre care se regăseşte o adresă venită din partea Parohiei Reformate, care are o clădire pe str. Dealului şi propune amenajarea ei pentru grădiniţă şi creşă. Toate modificările sunt suportate de ei, nouă ne va solicita eventual printr-un parteneriat contribuirea la plata angajaţilor.
Iar referitor la Creşa existentă: cred că ar trebuie să facem şi extinderea şi mansardarea acelei creşe. Este singura creşa pe care noi o avem în subordine. Merită extinsă. O să facem un studiu, ce costuri implică, etc.
     Sensul giratoriu: acolo, datorită virajelor unor utilaje grele s-a sfărâmat asfaltul. Este în perioada de garanţie. S-a procedat la remedierea asfaltului. Eu consider că, odată cu executarea acestor lucrări periaoda de garanţie se prelungeşte.
     Trotuarul din Ienuţeni: acolo este o problemă de ordin juridic. Aşa se pare că acel proprietar s-a extins prea mult cu gardul atunci când s-a introdus gazul natural în zonă. Va trebui să vedem ce putem face.
     Canalul Morii: în proiect, care va fi executat de  către Apele Române, se prevede: reaşezarea în vechea albie a canalului Morii, curăţarea canalului  şi crearea de spaţii pentru agrement. Zone de promenadă, pistă pentru biciclişti, etc. În interiorul acestui proiect se va face un proiect care se va materializa cred eu anul acesta, inclusiv  execuţia (zona căbănuţelor) aici vor fi: teren de agrement, teren de joacă pentru copii, alveole pentru a se putea cobărî până la luciul apei, zone de promenadă, pistă pentru bicilişti. Acest proiect doresc să se finalizeze anul acesta.
     As vrea să vă atrag atenţia asupra materialelor prezentate cu titlu informativ. Sunt două adrese de la Compania Aquaserv prin care ne informează, citesc doar ultima fraza: “Valoarea daunelor fiind mai mare decât valoarea redevenţei de plată de 150.802,17 lei în luna aprilie 2011, vă aducem la cunoştinţă ca SC Compania Aquaserv va reţine valoarea pagubelor din redevenţa datorată până la recuperarea integrală a acestora şi în cursul lunii aprilie, a.c. nu va vira nici o sumă către Consiliul local al municipiului Reghin.” Vă rog să citiţi această adresă, şi aştept conform rezoluţiei, răspuns de la comisia de analiaza a acestor adrese. La fel astept şi de la dvs, dacă aveţi propuneri.
Dl. cons. BODO ZOLTAN având în vedere explicaţiile domnului primar cu privire la Canalul Morii, cred că colegul meu s-a referit printre altele şi la faptul că concomitent cu această curăţenie trebuie să vedem ce se întâmplă cu acele ape uzate, care curg efectiv în canalul Morii. Va infecta apa în continuare, cu toate că vom face demersuri pentru  a curăţa acel canal. Aceste controale trebuie să le dispuneţi, domnule primar cu prioritate.
Dl. primar NAGY ANDRÁS am început deja curăţirea tuturor părăurilor afluente canalului Morii, cetăţenii care stau în zonă au primit deja somaţii. Urmează să se efectueze controale. Funcţionarul public îmi va raporta situaţia  existentă, după aceea îmi voi  lua eu cizmele şi mă voi duce în albie  în cazul în care constat că nu este curăţat vom aplica amenzi drastice.
Dl. cons. ASZALOS GAVRIL domnule primar, comisia de analiză a trimis o adresă Companiei Aquaserv la care nu am primit încă răspuns. Aşteptăm răspunsul.
Dl. primar NAGY ANDRÁS prin această adresă pur si simplu este ameninţat Consiliul Local. Nu vreau să deschid acest subiect. Cel putin eu nu accept nici o ameninţare şi cred că nici dvs. Nu cred că acceptaţi astfel de ameninţări. Deocamdată solicitarea acestei comisii este foarte bine venită. Adresa a fost transmisă companiei, aşteptăm răspunsul.
Dl. cons. CRĂCIUN ADRIAN, preşedintele de şedinţă întrucât problemele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, declar închise lucrările şedinţei Consiliului Local.
Vă mulţumesc pentru participare.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            
CONSILIER                                                
CRĂCIUN ADRIAN    


CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR    
GABRIELA KOSS