Româna Maghiara Engleza Franceză Germană
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Detalii

PROCES-VERBAL

10-02-11 15:38

Încheiat azi, 10.02.2011, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Reghin.

PREZENŢI: BIRIŞ CĂLIN, BIRÓ ALBERT, BIRÓ JÁNOS, BODÓ JÓZSEF ZOLTÁN, CIOBA DOREL, CRĂCIUN ADRIAN, DEMETER MÁRIA, FARCAŞ SEBASTIAN FLORIN, GYŐRFI STEFAN,  GLIGA DANIEL, PRECUP MARIA, PUI SORIN EMIL, RÎNJA IONEL, MARIAN OVIDIU, SÜKÖSD LEVENTE, SZŐKE STEFAN, SZŰCS EMERIC -Consilieri.
A LIPSIT: ASZALOS GAVRIL, HOREA GHEORGHE
AU PARTICIPAT: Dl. NAGY ANDRÁS- Primar, Dna PRECUP MARIA-Viceprimar, Dna secretar KOSS GABRIELA, Dl. BADIU OVIDIU-cons. Compartimentul juridic, Dna MOLDOVAN- VERDES ADRIANA-seF Serv. Impozite şi Taxe Locale, Dna HĂRSAN CAMELIA-Arhitect Sef, Dl. FRANDĂŞ ILIE-Şef Birou Cadastru,  Dl. MARIAN VASILE-Sef Politia Comunitară,   MASS MEDIA Etc.


Sunt prezenţi 17 consilieri din 19,  din punct de vedere procedural constatăm faptul că şedinţa este legal constituită, potrivit art.40 din Legea 215/2001-republicată.
Dna secretar KOSS GABRIELA: Bună ziua doamnelor şi domnilor!
Bine-aţi venit la şedinţa ordinară a Consiliului Local Reghin, convocată în baza Dispoziţiei Primarului nr. 180/04.02.2011.
Pe Ordinea de zi avem un număr de 10 proiecte de hotărâri şi punctul „Diverse”. Executivul propune retragerea proiectului de hotărâre nr. „6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preturilor şi tarifelor pentru servicii publice de apă şi canalizare prestate de Compania S.C.„AQUASERV” S.A. Tg Mures Sucursala Reghin, pentru anul 2011”. Există câteva neconcordanţe între proiectul de hotărâre redactat şi ultimele informaţii primite de la Compania Aquaserv, în sensul că pentru a stabili preţurile şi ajustarea acestora pe anul 2011 propunem retragarea proiectului, redactarea  lui şi prezentarea lui eventual într-o şedinţă extraordinară.
Înainte de a intra în Ordinea de zi, am să supun atenţiei dvs spre aprobare Procesul verbal al sedintei ordinare din 31.02.2011. Cine este pentru?
Si s-a votat în unanimitate de voturi.


Dna viceprimar PRECUP MARIA, bună ziua şi bine aţi venit.
Înainte de a trece la votarea Ordinii de zi, vreau să vă întreb dacă aveţi “Interpelări”?
Dacă nu aveţi întrebări, supun la vot Ordinea de zi aşa cum a propus doamna secretar: (scoaterea de pe Ordinea de zi a pct.”6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru servicii publice de apă şi canalizare prestate de Compania S.C.„AQUASERV” S.A. Tg Mures Sucursala Reghin, pentru anul 2011”).
Cine este pentru?
S-a votat în unanimitate de voturi, următoarea


ORDINE DE ZI


1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Reghin pe anul 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


2. Proiect de hotărâre privind utilizarea  în anul 2011 a excedentului rezultat la încheierea exerciţiului
bugetar al anului 2010.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


3. Proiect de hotărâre privind mandatarea dlui consilieri Farcaş Sebastian, ca reprezentant al
municipiului Reghin în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. “COMPANIA AQUASERV” S.A. Tg. Mureş din data de 14.02.2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică.


4. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 143/27.10.2009 şi retragerea dreptului de folosinţă
gratuită al OCPI Mureş, Biroul de Cadastru şi Publicitate imobiliară Reghin pentru spaţiul situat în imobilul proprietate privată a municipiului din B-dul Unirii nr.57. 
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia juridică.


5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea imobilului
construcţii şi teren „Cămin Cultural Iernuţeni”, proprietate publică a municipiului Reghin, înscris în CF.54221.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget -Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism.


6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Functionare a Serviciului
Politiei Locale Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Politia Locală.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de asociere nr. 3126/2008 dintre
municipiul Reghin şi Fundaţia „Fiducia” şi stabilirea sumelor ce vor fi alocate fundaţiei în anul 2011
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică.


8. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării demersurilor de încheiere a contractului a
contractului de închiriere dintre U.J.S L Mures, Filiala CNSLR –FRATIA şi Municipiul Reghin, str. Petru Maior nr. 1, în care funcţionează Biblioteca Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică., cultură.


9. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedintă pe lunile MARTIE-APRILIE 2011.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


10.Diverse.


S-a votat în unanimitate de voturi.
Dna viceprimar PRECUP MARIA, trecem la dezbaterea pct. 1


1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Reghin pe anul 2011.


Aici avem o completare pe care aţi primit-o fiecare, modificări care au intervenit după ce v-am trimis materialele de şedinţă. De aceea vreau să vă rog să aprobăm varianta pe care aţi primit-o în completare.
Rog avizul comisiilor de specialitate !
Comisia economică: a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dna cons. DEMETER MARIA, comisia de cultură: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna viceprimar PRECUP MARIA  discuţii?
Prima parte a proiectului de venituri  şi cheltuieli sunt veniturile instituţiei noastre. Dacă vreţi să luaţi cuvântul?
Dl. cons. BIRIŞ CĂLIN, în materialele pe care le-am primit nu am găsit fundamentarea bugetelor pentru instituţiile care sunt bugetate de către Consiliul Local. Am venit la Primărie, am vizitat Serviciul Buget-Contabilitate. Am discutat cu doamna Maris, am văzut fundamentările şi am constatat că instituţiilor, care sunt bugetate, mă refer la cele opt fundaţii, creşa, cantina de ajutor social şi mai sunt si altele… le-au fost reduse bugetele cu până la jumătate. În buget neregăsind nici măcar banii de masă pentru copii de la creşă şi pentru persoanele care sunt asistate. Deci, consider că nu putem să acceptăm să  lăsăm bugetul atât de mic la aceste instituţii. Trebuie neapărat să găsim resursele pentru a da, cel puţin pentru funcţionarea minimă, banii acestor instituţii.
Am văzut, că într-o şedinţă anterioară am aprobat niste bugete pentru toate aceste fundaţii, iar tot într-o sedinta anterioară am aprobat şi un buget pentru fundaţia “FIDUCIA”, de exemplu banii pe care i-am alocat pentru hrana câinilor sunt mai mulţi decât banii pe care i-am alocat pentru copii de la creşa din Mihai Viteazu. Eu propun ca să facem invers, să tăiem jumătate din banii de la “FIDUCIA” deocamdată, până la o nouă rectificare. Sau dacă există o altă variantă vă rog să-mi spuneţi, dacă nu aş veni cu nişte propuneri.
Dna viceprimar PRECUP MARIA construirea bugetului de venituri şi cheltuieli s-a făcut mai deosebit faţă de ceilalţi ani, pentru că sunt prevederi legale noi. Nu am putut include în venituri doar nivelul încasărilor anului 2010. Automat a scăzut secţiunea de venituri.
Al doilea lucru care este interzis în acest an este constituirea ca sursă de finanţare a veniturilor din vânzări de capital. După noile prevederi bugetare vânzările de capital se constituie ca şi sursă de venit doar după încasarea acestora. Automat partea de venituri a fost mult mai mică iar pentru că bugetul de venituri şi cheltuieli trebuie echilibrat, mai multe activităţi au suferit o reducere a necesarului pe care şi noi îl considerăm necesar. Acest lucru nu s-a întâmplat numai la asociaţii şi fundaţii, s-a întâmplat şi la chirii spaţii, cheltuieli de întreţinere, inclusiv la drumuri  iluminat public, igienizări în învăţământ, reparatii drumuri, hrană cresă, cantină şi sănătate. În primul semestru nu mai putem face rectificări de buget şi odată cu cresterea veniturilor după ce expiră prima jumătate de an vom reveni la cheltuieli necesare pentru aceste activităţi.
Deci vă rog să vă liniştiţi, nici pentru Fundaţia Fiducia nu s-a aprobat nimic, dacă vă amintiţi am scos de pe Ordinea de zi. Era doar un protocol. Protocolul este un acord de principiu pentru funcţionarea acestor activităţi, iar prevederile bugetare sunt cifrele certe pe care noi le vom consuma până la următoarea rectificare de buget.
De asemenea vom ţine cont şi de plata facturilor care să nu afecteze aceste activităţi. Niciodată nu am avut probleme şi nici în viitor nu vor fi în acest sens. Din acest punct de vedere nu este nici o problemă.
Dl. cons. BIRIŞ CĂLIN aceste explicaţii nu s-au regăsit în materiale. Se putea introduce în fundamentarea acestui buget exact ceea ce ne-aţi explicat dvs. Pentru mine tot nu este suficient de liniştitor faptul că, cel puţin banii de hrană nu i-am asigurat. Cum vom asigura banii de salarii la toate instituţiile acestea?
Suntem obligaţi să le asigurăm.
Dna viceprimar PRECUP MARIA staţi liniştit, cheltuielile materiale pentru cantină sunt pe o jumătate de an. Cheltuielile cu salarii am fost obligaţi să le menţinem pentru că nu mai putem modifica în cursul anului nimic. De aceea am păstrat acest cuantum necesar, iar la celelalte cheltuieli materiale, la prima rectificare vom rezolva problema. Multumesc. Cine mai doreşte să ia cuvântul?
În continuare supun la vot pe capitole, bugetul general al Municipiului Reghin pe anul 2011.
Trecem la aprobarea secţiunii de venituri.
Cine este pentru sumele din varianta pe care aţi primit-o spre completare? Venituri totale: 45.050.000 lei.
S-a votat cu 13 voturi “pentru”, 4 “abţineri” (Gliga Daniel, Rinja Ionel, Pui Sorin, Crăciun Adrian).
Trecem la CHELTUIELI. Vom dezbate pe capitole.
1. Autorităţi publice. Cine este pentru?
S-a votat cu 14 voturi “pentru”, 3 “abţineri” (Gliga Daniel, Rinja Ionel, Pui Sorin).
2. Alte servicii publice. Cine este pentru?
S-a votat cu 14 voturi “pentru”, 3 “abţineri” (Gliga Daniel, Rinja Ionel, Pui Sorin).
3. Tranzacţii privind datoria publica si împrumuturi Cine este pentru?
S-a votat cu 14 voturi “pentru”, 3 “abţineri” (Gliga Daniel, Rinja Ionel, Pui Sorin).
4. Protecţia civilă Cine este pentru?
S-a votat cu 14 voturi “pentru”, 3 “abţineri” (Gliga Daniel, Rinja Ionel, Pui Sorin).
5. Învăţământ Cine este pentru?
S-a votat cu 14 voturi “pentru”, 3 “abţineri” (Gliga Daniel, Rinja Ionel, Pui Sorin).
6. Sănătate  Cine este pentru?
S-a votat cu 14 voturi “pentru”, 3 “abţineri” (Gliga Daniel, Rinja Ionel, Pui Sorin).
7. Cultură, religie. Cine este pentru?
S-a votat cu 14 voturi “pentru”, 3 “abţineri” (Gliga Daniel, Rinja Ionel, Pui Sorin).
8. Asistenţă socială Cine este pentru?
S-a votat cu 14 voturi “pentru”, 3 “abţineri” (Gliga Daniel, Rinja Ionel, Pui Sorin).
10.Locuinţe, servicii si dezvoltare publică. Cine este pentru?
S-a votat cu 14 voturi “pentru”, 3 “abţineri” (Gliga Daniel, Rinja Ionel, Pui Sorin).
11. Mediu şi ape. Cine este pentru?
S-a votat cu 14 voturi “pentru”, 3 “abţineri” (Gliga Daniel, Rinja Ionel, Pui Sorin).
12. Combustibil şi energie. Cine este pentru?
S-a votat cu 14 voturi “pentru”, 3 “abţineri” (Gliga Daniel, Rinja Ionel, Pui Sorin).
13. Transporturi şi comunicaţii.
Dl. cons. BODO ZOLTAN  am o remarcă de făcut cu privire la suma de 360.000 lei, transfer la RAGCL pentru 2 autobuze. Sunt de acord să fie prevăzută această sumă, numai că nu de mult am citit că Primăria Cluj Napoca a reuşit să achiziţioneze 10 autobuze, 19.000/euro/buc. Autobuze în stare foarte bună de funcţionare, dotate, dar second hand. Noi am putea achiziţiona 4 astfel de autobuze second hand. Dacă reuşim să achiziţionăm mai multe autobuze, acest serviciu care oricum trebuie să fie subvenţionat oarecum de către noi, cred că reuşim să facem atât economii cât şi câştiguri. Pentru că, vă spun şi un alt aspect al problemei:  peste 10 ani, cât ar dura viaţa unui autobuz second hand, vom avea alte condiţii, alte prevederi. Deci vă rog să aveţi în vedere achiziţionarea mai multor autobuze. 
Dna viceprimar PRECUP MARIA aveţi dreptate dl consilier, prevederile iniţiale erau pentru autobuze noi. Anul trecut am făcut demersuri să achiziţionăm autobuze noi. O să facem modificările de rigoare să nu fim legate de nr. de 2 şi să nu fie achiziţie nouă.
Cine este pentru acest capitol?
S-a votat cu 14 voturi “pentru”, 3 “abţineri” (Gliga Daniel, Rinja Ionel, Pui Sorin).
14. Fond de rezervă. Cine este pentru?
S-a votat cu 14 voturi “pentru”, 3 “abţineri” (Gliga Daniel, Rinja Ionel, Pui Sorin).
15. TOTAL Cheltuieli Cine este pentru?
S-a votat cu 14 voturi “pentru”, 3 “abţineri” (Gliga Daniel, Rinja Ionel, Pui Sorin).
Total venituri buget şi cheltuieli. Cine este pentru varianta propusă de către executiv?
S-a votat cu 14 voturi “pentru”, 3 “abţineri” (Gliga Daniel, Rinja Ionel, Pui Sorin).
Alte bugete unde pe lângă bugetul prevăzut de noi sunt şi veniturile proprii. Avem o anexă.
Dl. cons. BIRIS CĂLIN între instituţiile acestea nu găsesc nici strandul, nici sala de sport. Si aici, la fel apar venituri.
Dna viceprimar PRECUP MARIA vreau să vă spun că strandul şi sala de sport sunt activităţile noastre. Noi ţinem evidenţa lor şi nu trebuie să fie tratat ca o activitate diferită cum este la cele prevăzute în această anexă.
Dl. cons. BIRIS CĂLIN în materiale nu am reuşit să regăsesc nicăieri  veniturile care s-au realizat nici la strand, nici la sala de sport pe anul trecut.
Dna viceprimar PRECUP MARIA nu am detalii, sunt venituri din prestări servicii unde intră şi alte activităţi.
Puteţi să mergeţi la Serviciul Impozite şi Taxe şi veţi primi informaţiile necesare.
Cine este pentru varianta propusă de către executiv cu modificările  pe care le-am adus prin completare pe care le-aţi primit ulterior?
S-a votat cu 14 voturi “pentru”, 3 “abţineri” (Gliga Daniel, Rinja Ionel, Pui Sorin).
Adoptându-se:


HOTARAREA NR. 26 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Reghin pe anul 2011.
(Hotărârea nr. 26 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


2. Proiect de hotărâre privind utilizarea  în anul 2011 a excedentului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2010.


Rog avizul comisiilor de specialitate !
Comisia economică: a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dna cons. DEMETER MARIA, comisia de cultură: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna viceprimar PRECUP MARIA  discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
S-a votat cu 14 voturi “pentru”, 3 “abţineri” (Gliga Daniel, Rinja Ionel, Pui Sorin).
Adoptându-se:


HOTARAREA NR.27 privind utilizarea  în anul 2011 a excedentului rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2010.
(Hotărârea nr. 27 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


3. Proiect de hotărâre privind mandatarea dlui consilier Farcaş Sebastian, ca reprezentant al municipiului Reghin în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. “COMPANIA AQUASERV” S.A. Tg. Mureş din data de 14.02.2011.


Rog avizul comisiilor de specialitate !
Comisia economică: a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dna viceprimar PRECUP MARIA  discuţii?
Aici avem trei variante: să voteze pentru, să se abţină, să voteze împotrivă.
Supun la vot prima variantă.
„(1) Se mandatează dl. Fărcaş Sebastian – consilier local, ca în numele si pe seama Municipiului Reghin să participe si să voteze “pentru” punctele înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarior S.C. “COMPANIA AQUASERV” S.A.,  din data de 14.02.2011, ora 11:00.”
Cine este pentru? S-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR. 28 privind mandatarea dlui consilieri Farcaş Sebastian, ca reprezentant al municipiului Reghin în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. “COMPANIA AQUASERV” S.A. Tg. Mureş din data de 14.02.2011.
(Hotărârea nr. 28 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


4. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 143/27.10.2009 şi retragerea dreptului de folosinţă gratuită al OCPI Mureş, Biroul de Cadastru şi Publicitate imobiliară Reghin pentru spaţiul situat în imobilul proprietate privată a municipiului din B-dul Unirii nr.57.


Avizul comisiei juridice vă rog.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dna viceprimar PRECUP MARIA  discuţii?
Cine este pentru varianta propusă de către executiv?
S-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR.29 privind revocarea HCL nr. 143/27.10.2009 şi retragerea dreptului de folosinţă gratuită al OCPI Mureş, Biroul de Cadastru şi Publicitate imobiliară Reghin pentru spaţiul situat în imobilul proprietate privată a municipiului din B-dul Unirii nr.57.
(Hotărârea nr. 29 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea imobilului construcţii şi teren „Cămin Cultural Iernuţeni”, proprietate publică a municipiului Reghin, înscris în CF.54221.


Comisia economică: a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna viceprimar PRECUP MARIA  discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
S-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR.30 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea imobilului construcţii şi teren „Cămin Cultural Iernuţeni”, proprietate publică a municipiului Reghin, înscris în CF.54221.
(Hotărârea nr. 30 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Functionare a Serviciului Politiei Locale Reghin.


Rog avizul comisiilor de specialitate !
Comisia economică: a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dna cons. DEMETER MARIA, comisia de cultură: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna viceprimar PRECUP MARIA  discuţii?
Dl. cons. FARCAS SEBASTIAN vreau să felicit reprezentanţii Poliţiei Locale, îi văd pe teren şi îi văd interesaţi să aplice Hotărârile de Guvern şi Hotărârile de Consiliu Local. Am o rugăminte către dânşii: am stabilit la un moment dat o greutate cu care masinile de tonaj mare pot intra pe străzi. Sunt străzi pe care tonajul peste 10 tone este interzis şi observ camioane de tonaj mare care intră pe acele străzi şi nu sunt sancţionate. La început să-i avertizeze pe proprietarii de camioane  să nu mai intre cu tonaj mai mare decât cel aprobat de HCL şi ulterior dacă nu înţeleg cu avertisment dacă se poate să-i sancţioneze.
În general îi felicit pentru activitatea  care o depun.
Dl MARIAN VASILE sef Poliţie Locală, vreau să vă comunic faptul că, momentan lucrăm la noul regulament de trafic greu, pe care îl vom propune spre aprobare în şedinţa următoare. Vă invităm dl consilier să veniţi să mă ajutaţi, să vedem care sunt străzile pe care nu se respectă Regulamentul.
Am observat o greşeală la art. 26 din Regulament lipseste sintagma: “activitate comercială”.
Dna viceprimar PRECUP MARIA  da, mulţumim, vom face corecturile de rigoare. Alte discuţii?
Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
S-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR. 31 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Functionare a Serviciului Politiei Locale Reghin.
(Hotărârea nr. 31 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de asociere nr. 3126/2008 dintre municipiul Reghin şi Fundaţia „Fiducia” şi stabilirea sumelor ce vor fi alocate fundaţiei în anul 2011.


Dna viceprimar PRECUP MARIA   comisia economică: a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
În proiectul de buget avem propuşi doar 70.000 şi vreau să vă mai aduc o completare. Fundaţia Robin Hodd, condusă de doamna Marion Locker, este o prietenă a animalelor. Fundaţia Fiducia are o colaborare mai veche cu dânsa, ne ajută cu foarte multe lucruri şi doreşte o colaborare în continuare.
Avizul comisiei juridive vă rog!
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dna viceprimar PRECUP MARIA vreau să vă spun că am vorbit cu dl Albu Călin, care se ocupă de această activitate, la momentul actual avem peste 250 de câini pentru că nu avem posibilitate de eutanasiere. În continuare câte şapte, opt câini strângem pe zi.  Numărul lor creste, dar până nu rezolvăm autorizarea cu care suntem aproape gata, nu putem  să reducem numărul acestora.
Dl. cons. BIRIS CĂLIN totusi aici nu mi se pare normal să alunecăm pe topoganul ăsta, cu creşterea numărului de câini. Trebuie să găsim soluţii si ar trebui să ne implicăm mai puternic în  varianta de a găsii stăpân pentru aceşti câini. Să facem publicitate, să facem acţiuni care să reducă numărul de câini.
Trebuie să stabilim un  număr maxim la care să ajungem. Nu se poate să mergem în continuare cu şase, şapte câini pe zi. Anul trecut discutam de 200, acum am auzit chiar 280. Deci nu se poate să mergem în continuare aşa.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN părerea mea este că trebuie să ne ocupăm foarte atent de această problemă, atât din punctul de vedere al protejării cetăţenilor faţă de agresivitatea unor câini, dar şi din punctul de vedere de a avea grijă de aceşti câini de a nu recurge la măsuri de eutanasiere aşa pur şi simplu din hazardul nostru sau pentru că cineva îşi doreşte să scape de ei. Deci este o responsabilitate pentru noi, având în vedere că aceşti câini ca şi oamenii nu au cerut ei să vină pe lumea aceasta.
Pur şi simplu s-au născut şi trebuie să supravieţuiească.
Nu îi vina unei căţel că ajunge pe stradă. Să ştiţi că oamenii sunt iresponsabili, în cartier nu odată am observat că aruncă cu petarde, cu tot feluri de obiecte după aceşti câini.
Părerea mea este că, acest regulament trebuie să conţină foarte exact ce se întâmplă cu un câine care este adus în adăpost, cum este urmărit evoluţia câinelui în adăpost, cum este îngrijit, sterilizat, etc. Toate aceste măsuri trebuie să fie sub un control foarte strict. Doar câinii bolnavi trebuie eutanasiaţi. Pe de altă parte evident  trebuie să găsim mijloacele necesare pentru ca aceşti câini să ajungă înapoi într-un mediu de îngrijire  şi anume la un stăpân. Am încercat să înţeleg  fenomenul  de a împlementa acele cipuri de identificare şi să ştiţi nici nu este chiar aşa de scump.  Se poate rezolva prin aceste fundaţii, ca acesti câini să primească un cip de indentificare şi în momentul în care se dă în adopţie să poată fi urmărit. Se poate face ordine, dar trebuie să ne implicăm puţin mai serios.
Dna viceprimar PRECUP MARIA multumesc, aveţi dreptate, se vede că iubiţi animalele şi în general oamenii care iubesc oamenii, iubesc şi animalele. Nu noi suntem responsabili că avem un număr atât de mare de câini. Noi am colectat aceşti câini pentru a nu fi un pericol pentru cei de pe stradă. Este un cerc vicios. Dacă îi lăsăm pe stradă să nu avem cheltuieli este periclitată viaţa celor care sunt atacaţi, dar care de multe ori au şi ei o parte de vină, pentru că ei îi provocă. Dar, dl. cons Bodo are dreptate, nu îi putem eutanasia dacă sunt sănătoşi, tineri. Nici atunci când vom fi autorizaţi nu vom putea a doua zi să reducem la jumătate numărul lor pentru a  ne încadra în targetul propus. Este pur şi simplu o infracţiune eutanasierea nejustificată a acestora. Cea mai mare problemă este faptul că, nu avem posibilităţi financiare să sterilizăm aceste animale, numai aşa putem ţine sub control şi reduce numărul câinilor vagabonzi.
Dl. cons. BIRIS CĂLIN   îngrijorător este faptul că apar zilnic şase, şapte câini. Aici ar trebui să acţionăm. De unde apar aceşti câini ? Pentru că până la urmă ne sufocăm cu treaba aceasta.
Dna viceprimar PRECUP MARIA vă daţi seama că cei care pun căţeii pe stradă îi pun noaptea, nu când îi putem noi depista. Ar fi foarte bine să  putem controla să nu se mărească numărul acestora, tocmai asta am spus că lucrul acesta ar însemna o alocare bugetară mai mare să îi putem steriliza.
Dl. cons. PUI SORIN  din informarea prezentată de către domnul  Albu Călin am înţeles că avem 180 de câini la fundaţia Fiducia, 30 de pui şi încă 70 la adăpostul primăriei, deci în total 280 de câini. Sigur comparativ pare puţin anormal să avem un număr atât de mare de câini pentru că ei, după cum am văzut,  au nevoie de hrană, de îngrijire şi asta înseamnă bani. Consider că trebuie urgentată construirea acelui spaţiu  pentru medicul veterinar şi cred că am putea să primim o informare cu situaţia concretă de la Fundaţia Fiducia şi de la adăpostul de câini. Mulţumesc.
Dl. primar NAGY ANDRAS, cred că deja prea mult dezvoltăm acest subiect. Am rugămintea domnilor consilier, cine doreşte să se implice în aceste acţiuni să se prezinte la mine. Să vină cu mine într-o noapte să vadă cum actionează aceşti oameni care prind câinii, în ce condiţii sunt transportaţi la Fiducia.
Cineva a socotit vreodată cât ne-ar costa toate sterilizările, vaccinările, dezinsecţia întregului adăpost? Peste 450 de lei /câine. Eu nu cred că vom da 450 lei pe un câine, când avem multe alte probleme unde nu ne ajung banii. Cine doreste să se implice să se prezinte la mine. Cu asta am terminat problema câinilor în consiliu.
Dna viceprimar PRECUP MARIA  supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de către executiv. Cine este pentru?
S-a votat cu 16 voturi „pentru” şi o „abţinere” (Pui Sorin), adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR. 32 privind aprobarea prelungirii contractului de asociere nr. 3126/2008 dintre municipiul Reghin şi Fundaţia „Fiducia” şi stabilirea sumelor ce vor fi alocate fundaţiei în anul 2011.
(Hotărârea nr. 32  face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


8. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării demersurilor de încheiere a contractului a contractului de închiriere dintre U.J.S L Mures, Filiala CNSLR –FRATIA şi Municipiul Reghin, str. Petru Maior nr. 1, în care funcţionează Biblioteca Municipiului Reghin.


Rog avizul comisiilor de specialitate !
Comisia economică: a avizat favorabil acest proiect de hotărâre.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dna cons. DEMETER MARIA, comisia de cultură: aviz favorabil.
Dna viceprimar PRECUP MARIA  aşa cum aţi văzut şi dvs. în materiale, negocierea a început de la 110 milioane şi am ajuns la o negociere minimă şi bună, zic eu, de 48 de milioane pentru 374 de mp., suprafaţa pe care o ocupă în momentul de faţă Biblioteca municipală. Cine doreste să ia cuvântul?
Dacă nu mai sunt alte discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de către executiv. Cine este pentru?
S-a votat în unanimitate de voturi, adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR.33 privind aprobarea realizării demersurilor de încheiere a contractului a contractului de închiriere dintre U.J.S.L Mures, Filiala CNSLR –FRATIA şi Municipiul Reghin, str. Petru Maior nr. 1, în care funcţionează Biblioteca Municipiului Reghin.
(Hotărârea nr. 33 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


9.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedintă pe lunile MARTIE-APRILIE 2011.


Rog avizul comisiilor de specialitate !
Comisia economică:  aviz favorabil.
Dl. cons. BODÓ ZOLTÁN, comisia juridică: aviz favorabil.
Dna cons. DEMETER MARIA, comisia de cultură: aviz favorabil.
Dl. cons. SZŐKE STEFAN, comisia de urbanism: aviz favorabil.
Dna viceprimar PRECUP MARIA  propuneri?
Dl. cons. FARCAS SEBASTIAN propun pe domnul consilier Crăciun Adrian.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu această propunere. Cine este pentru? S-a votat cu 16 voturi „pentru” şi o „abţinere” (Crăciun Adrian), adoptându-se:


HOTĂRÂREA NR.34 privind alegerea preşedintelui de şedintă pe lunile MARTIE-APRILIE 2011. 
(Hotărârea nr. 34 face parte integrantă din prezentul Proces-verbal).


10.Diverse


Dl. cons. FARCAS SEBASTIAN un cetăţean de pe strada Vânătorilor m-a rugat să pun  o întrebare Serviciului Taxe şi Impozite. Are mai multe maşini pe care le-a vândut şi cei care le-au cumpărat nu le-au transcris şi vrea să plătească eşalonat pentru fiecare maşina şi nu i se acceptă banii. Dânsul întreabă dacă sunt prea mulţi bani în buget şi de accea nu i se acceptă banii?
Dânsul spune că primeşte banii de la cei cărora le-a vândut maşinile pe rând şi aşa poate veni cu banii  să plătească. Serviciul Taxe si Impozite spune că se încasează doar pentru toate maşinile deodată, lucru pe care el nu poate să-l facă, ar plăti pe rând. 
Întrebarea este dacă este reală situaţia pe care mi-a relatat-o ?
Dna viceprimar PRECUP MARIA  nu cred că este real acest lucru, noi primim orice sumă, dacă 5 lei aduc, tăiem chitanţă şi incasăm banii.
Dna VERDES ADRIANA sef Serv Imp. şi Taxe, nu am cunoştinţă de o asemenea situaţie, nu a fost nimeni să se plângă. Probabil că dânsul are nevoie de un certificat fiscal, caz în care trebuie să fie achitate toate datoriile. Dna viceprimar PRECUP MARIA   sunt persoane care au datorii foarte mari şi le trebuie certificate fiscale pentru credite sau alte nevoi şi nu putem să-i eliberăm certificatul până nu este achitată toată datoria. Probabil că aici aveţi o neînţelegere.
Dl. cons. BIRO JANOS având în vedere că tocmai s-a adoptat bugetul de venituri şi cheltuieli, unde am avut şi o listă de investiţii cu privire la acest lucru aş vrea să spun şi eu câteva lucruri.
Discutăm o jumătate de oră despre câinii vagabonzi, însă cred că Consiliul Local are şi alte atribuţii referitor la investiţii necesare în oraş. Am o rugăminte către executiv: să întocmească o listă cu investiţiile care necesită finanţare şi care nu au o sursă de finanţare. De exemplu străzile Gării, Sării, Dedradului, etc.
Cred că ar fi necesar un studiu despre faptul că, ce ar însemna un credit bancar. Nu că asta ar fi o soluţie bună sau rea, dar să avem habar ce înseamnă acest lucru. Consiliu va hotărâ dacă este bine sau nu. Este rentabil sau nu. Ar fi bine să primim şi nişte oferte de la bănci, comisioane, dobânzi, perioada de gratie şi aşa mai departe.
Sunt niste chestii care trebuiesc exploatate şi după cum ştiţi foarte bine trăim într-o societate care este angajată în credite.
Dna viceprimar PRECUP MARIA  domnul Biro aveţi dreptate. Să ştiţi că, domnul primar şi noi când am întocmit acest buget am cerut de la toate instituţiile din subordinea noastră necesarul de investiţii, avem şi noi prevederile pentru întreg municipiu. Problema este cu finanţarea.  Dacă aveţi nevoie de aceste informaţii vi le putem furniza oricând.
Dl. cons. BIRIS CĂLIN o problemă ridicată de un cetăţean şi vin şi eu cu o propunere în sensul acesta. Este vorba despre Parcul Tineretului, unde avem şi sala de sport şi Clubul Avântul, nu avem o toaletă publică. Cu ocazia manifestărilor sportive oamenii  ajung în toate direcţiile să îşi facă nevoile. Mi s-a spus chiar că în timpul unor activităţi sportive la sala de sport toaleta care era destinată publicului era închisă. Eu consider că totuşi într-un parc este necesară o toaletă publică. Mulţumesc.
Dl. cons. CRĂCIUN ADRIAN vreau să ştiu, care este motivul pentru care nu s-au reînoit contractele la locatarii din blocurile ANL, am înţeles că din luna ianuarie au expirat aceste contracte.
Şi o altă problemă: dacă cineva îi verifică pe cei care locuiesc acolo, câţi dintre ei mai îndeplinesc condiţiile de a sta acolo, probabil că sunt care nu mai îndeplinesc condiţiile necesare.
O altă problemă: am fost sesizat că pe strada Strâmbă la nr. 20 a fost montat de cineva,  în mijlocul străzii practic, o bordură, care circa de un an de zile a avariat mai multe maşini. As ruga să luaţi măsurile  de rigoare. Mulţumesc.
Dna viceprimar PRECUP MARIA   domnu consilier Crăciun, ca să nu se laude domnul primar, vreau să vă spun că dânsul a fost personal şi a verificat locatarii din blocurile ANL, să vedem dacă sunt respectate prevederile contractuale, deci să locuiească cei care deţin aceste contracte.
Nu am reînnoit contractele pentru că trebuie să stabilim o nouă chirie, care este mult mai mare decât cea până acuma pentru că au expirat 5 ani de la închirierea acestora. Suntem în lucru cu stabilirea acestei chirii pentru că este un procedeu mai deosebit în funcţie de valoarea imobilului şi termenul de amortizare.
Se vor reinoii după ce aceşti cetăţeni îşi vor plăti datoriile către Asociaţia de locatari.
Dl. cons. GLIGA DANIEL, avem foarte mulţi stâlpi de lemn, care nu mai sunt folosiţi pe strada Spitalului şi în cartierul Iernuţeni. As dori dacă se poate să se vadă a cui sunt şi eventual să se dea jos.
Dl primar NAGY ANDRAS în primul rând vă mulţumesc pentru promtitudinea cu care aţi parcurs aceste puncte.
La câteva subcapitole din buget nu am vrut să iau cuvântul pentru a nu influenţa votul dvs. Doamna viceprimar v-a explicat foarte clar noile reglementări legale. Stiţi că într-un an se pot face maxim două rectificări, nu mai merge aşa ca în anii precedenti că am rectificat bugetul în fiecare lună, ca să echilibrăm bugetul. Eu sunt convins ca veniturile vor fi mai mari la mijlocul anului.
O altă problemă a bugetului şi vreau prin intermediul mass mediei să atrag atenţia conducătorilor de unităţi care sunt subordonate administraţiei publice locale, vor primii bugetul şi nu au decât să se gospodărească cu acest buget. În fiecare an am expediat scrisori către conducătorii acestor unităţi să ne prezinte solicitarea de buget, cu cât o să participe ei la bugetul  solicitat de ei prin programe de finanţare sau prin alte mijloace de autofinanţare. Acum vor fi obligaţi să facă acest lucru.
Tot referitor la buget, de la Biroul Achiziţii Publice puteţi solicita listele care cuprind investiţiile. 
S-a demonstrat faptul că,  dezvoltarea unui municipiu se poarte face mult mai repede prin accesarea sau atragerea de credite. Acest lucru s-a demonstrat a fi viabil, trebuie să vă spun că momentan gradul de îndatorare este de 6%. Până la 30 % avem mult. Acum nu zic că facem demersuri de a accesa, dar s-ar putea să ajungem acolo. Trebuie să vă spun că se pot demara mai multe investiţii dacă ai mai multe surse de finanţare. Avem o comisie de management al proiectelor, care urmăreşte permanent programele şi proiectele de finaţare accesabile.
Puteti să solicitaţi lista de investii care au fost accesate printr-un mod de finanţare extrabugetară.
La întrebările dvs. doamna viceprimar în mare parte a răspuns.
Referitor la blocurile ANL, vreau să menţionez faptul că, într-adevăr am participat la două controale. Se fac controale periodice, inclusiv verificarea locatarilor.
Referitor la toaleta publică, dacă vă aduceţi aminte anul trecut am adoptat o Hotărâre de Consiliu Local privind darea în concesiune a unui teren lângă Restaurantul Parc. Condiţia a fost ca toaleta actuală, care este separat de clădirea acea, să o transforme în toaletă publică. Deci acolo va fi amenajată o toaletă publică. Anul acesta sper să fie finalizată această lucrare.
Mai am o singură remarcă: la punctul 3, mandatarea domnului consilier Fărcas Sebastian. Nici atunci nu am vrut să intervin să nu influenţez votul dvs. As vrea să întreb dacă aţi citit materialele: ce investiţii îşi propune Aquaservul anul acesta pentru municipiul Reghin. Nici o investiţie.
Se propun investiţii pentru Tg Mures pentru Sighisoara. Aş vrea să ştiu, dacă anul viitor urmăm noi cu investiţii? Ar trebui împreună să facem demersuri, ceea ce nu vom realiza anul acesta din fonduri proprii împreună cu Aquaservul-Secursala Reghin, să propunem pentru a fi finanţate de la Compania Aquaserv Mureş, pentru anul viitor pentru municipiul Reghin. Vă mulţumesc.
Dl. cons CIOBA DOREL  referitor la programul de investiţii al companiei Aquaserv,  as avea o propunere, să invităm pe domnul director general şi pe domnul director economic să ne explice ce se întămplă cu programul Pos-Mediu pentru că la Ludus, Iernut şi Targu Mures a început deja. Îi invităm la o discuţie şi vedem .....ideea este că fiind proprietarii reţelei de apă şi canal putem beneficia.... adică putem solicita şi punctul lor de vedere pentru viitor ce au de gând legat de municipiul Reghin.
Dna viceprimar PRECUP MARIA   dar eu am înţeles că nu suntem incluşi în acest plan de investiţie pentru că nu am fost de acord cu majorarea tarifelor.  Dl primar NAGY ANDRAS ideea domnului consilier Cioba Dorel este foarte bună şi atunci când o să repunem pe Ordinea de zi problema Aquaservului îi invităm reprezentanţii Aquaservului pentru a primii anumite lămuriri.
Dna viceprimar PRECUP MARIA    întrucât problemele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, declar închise lucrările şedinţei Consiliului Local. Vă mulţumesc pentru participare.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                            
CONSILIER                                               
MARIA PRECUP


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
KOSS  GABRIELA