Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.254

28-02-18 15:51
din 28.02.2018 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă extraordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (2) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa exraordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin pentru data de 02.03.2018, orele 13.00, la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile din bugetul general  al Municipiului Reghin pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2018.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Biroul Administrație Publică Locală, Relații cu Publicul
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de reabilitare în sarcina SC HYDRO GREENTECH SRL a drumurilor  aparținând domeniului public al municipiului Reghin, ce vor fi utilizate în procesul de transport a agregatelor minerale.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pe anul 2018,  pentru copiii care frecventează  Centrul – Creșa nr.1 Reghin și Creșa Universul Prichindeilor din municipiul Reghin .
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Asistență Socială 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea organizării și desfășurării în municipiul Reghin a evenimentului dedicat Zilei de 8 Martie- „Ziua Internațională a Femeii” și alocarea sumei necesare desfăşurării în bune condiții a evenimentului.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: :Serviciul Buget, Contabilitate, CPF, Caserie, Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei delegaţiei Municipiului Reghin ce se va deplasa în localitatea Érd – Ungaria, în perioada 14-16 martie 2018.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: :Serviciul Buget, Contabilitate, CPF, Caserie, Compartimentul Învățământ,   Cultură , Sport
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

PRIMAR,                                                  
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
P.SECRETAR,
ȘTEF ADRIANA MARIA