Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.43

12-01-18 09:05
din 12.01.2018 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă extraordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (2) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa exraordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin pentru data de 16.01.2018, orele 13.00, la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării în municipiul Reghin a avenimentului dedicat Zilei de 24 Ianuarie-”Ziua Unirii Principatelor Române”și alocarea sumei necesară desfășurării în bune condiții a evenimentului .
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:Serviciul Buget,Contabilitate,CPF,Caserie,Compartimentul Invățământ, Cultură, Sport
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular acreditat de pe raza municipiului Reghin, pentru anul școlar 2018-2019.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Învățământ,   Cultură , Sport
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

PRIMAR,                                                  
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA