Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.8

04-01-18 10:09
din 04.01.2018 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă extraordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (2) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa exraordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin pentru data de 08.01.2018, orele 13.00, la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2017 al bugetului fondurilor nerambursabile sursa D secțiunea de dezvoltare , în sumă de 47.843,04 lei din excedentul bugetar al anului 2016.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget,Contabilitate,CPF,Caserie
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2018 a excedentului total rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Buget,Contabilitate,CPF,Caserie
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

PRIMAR,                                                  
MARIA PRECUP 
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

P.SECRETAR,
ȘTEF ADRIANA MARIA