Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1463

16-11-17 12:43
din 16.11.2017 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă de îndată

PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (4) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:


DISPOZIŢIE


Articol unic:- Se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Reghin pentru data de 16.11.2017, orele 13.00, la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:


ORDINE DE ZI:

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații a instituțiilor de cultură apaținând Municipiului Reghin, în Cernăuți-Ucraina, în perioada 19-21 noiembrie 2017 și alocarea din bugetul local a Municipiului Reghin, a sumelor necesare deplasării.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Învățământ,Cultură, Sport
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.


PRIMAR,                                                  
MARIA PRECUP 


AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA