Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1197

18-09-17 14:51
din 18.09.2017 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă extraordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (2) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin pentru data de 21.09.2017, orele 13.00, la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al UAT Reghin pe anul 2017.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului estimativ al evenimentului ”Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice” ediția 2017.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Învățământ, Cultură, Sport și Serviciul Buget Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

PRIMAR,                                          
MARIA PRECUP 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA