Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1077

22-08-17 09:25
din 22.08.2017 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă de indată
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (4) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 24.08.2017, orele 13.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor sume din bugetul local al Municipiului Reghin către Asociația Comunităților Văii Gurghiului„.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

PRIMAR,                                              
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA