Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1125

22-04-14 13:31
Din 22.04.2014 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă de îndată
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.4 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 23.04.2014, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Muzeului Etnografic Reghin cu Proiectul ”Facilitarea Accesului Publicului la valorile patrimoniului multi-etnic din zona Reghinului”. 
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

PRIMAR,                                           
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA