Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1065

02-04-14 14:56
Din 02.04.2014 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 04.04.2014, orele 13.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție  „Revitalizare Patrimoniu Cultural in Municipiul Reghin-Ansamblul Urban “Centru istoric” si Cinematograful “Patria” din Ansamblul Urban str.Petru Maior” –faza DALI.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea participării Municipiului Reghin cu Proiectul „Revitalizare patrimoniu Cultural in Municipiul Reghin-Ansamblul Urban “Centru istoric” si Cinematograful “Patria” din Ansamblul Urban str.Petru Maior”.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului teren - strada Licurici -  în suprafaţă de 1757 mp.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre privind operațiunea cadastrală de alipire  imobile - terenuri,   înscrise în CF 58781 REGHIN, nr.cad. 58781 și CF 50712 REGHIN,nr. cad.50712 .
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

PRIMAR,                    
MARIA PRECUP 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA