Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR .880

20-03-14 13:38
din 20.03.2014 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 25.03.2014, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind  rectificarea  Bugetului General al  Municipiului Reghin pe anul 2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2.Proiect de hotărâre privind   aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC RAGCL SA Reghin pe anul 2014
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 10695.00 lei in vederea participării orchestrei de muzică populară, a soliștilor instrumentiști și a grupului vocal-folcloric al Casei de cultură Eugen Nicoară Reghin la Festivalul concurs international pentru coruri și orchestre organizat in perioada 25-29 aprilie 2014 la Viena , de către Fundația Educațional –Culturală „Fest Art” din Austria
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic+Serviciul buget contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre privind  privind modificarea H.C.L nr. 63/28.05.2009 - privind aprobarea organizării în municipiul Reghin a evenimentului „Zilele municipiului Reghin".
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul local al municipiului Reghin pentru anul 2014 a proiectelor selectate conform HCL nr.31/2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea acordării ajutorului de urgentă, a ajutorului de înmormântare și a prestațiilor financiare exceptionale.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Asistenta sociala+Serviciul buget, contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea suportării de la bugetul local a cheltuielilor ocazionate de înhumarea cadavrelor fără aparținători și a cadavrelor cu identitate necunoscută.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Asistenta sociala+Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre privind  prelungirea închirierii locuintelor pentru tinere, construite și date in exploatare prin programele derulate de ANL.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Asistenta Sociala
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre privind  stabilirea unor măsuri în vederea repartizării locuințelor sociale ce aparțin domeniului public al Municipiului Reghin
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Asistenta sociala
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10.Proiect de hotarâre privind constituirea Comisiei pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr.15/2003 republicata, privind sprojinul acordat  tinerilor pentru construirea  unei locuințe proprietate personala.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Asistenta Sociala
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11. Proiect de hotărâre privind  inchirierea spațiilor cu destinație de locuinta sociala ce aparțin domeniului public al Municipiului Reghin, situate Reghin in str.Arenei nr.19 , jud.Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Asistenta sociala
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului teren în suprafață de 436 mp., situat in municipiul Reghin, str.Mihai Eminescu  nr.9.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului teren în suprafață de 2380 mp. situat in Reghin, str.Câmpului nr.57/B.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

14. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Reghin a  imobilulului teren in suprafata de 405 mp.  situat in municipiul Reghin, str.Republicii nr.1A.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Reghin a  imobilulului teren in suprafata de 191 mp.  situat in municipiul Reghin, str.Izvorului FN.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea statiilor bus pentru cursele regulate in regim județean și interjudețean pe raza municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea docucmentației de urbanism “Plan Urbanistic Zonal – STABILIRE ZONĂ FUNCȚIONALĂ PENTRU LOCUIT SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, pe amplasamentul situat în Reghin, str.Gurghiului f.n.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

18. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Reghin nr.176 din 20.11.2013-privimd aprobarea Regulamentului de organizare și efectuare a transportului în regim de taxi pe teritoriul municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Politia local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

19.Proiect de hotarare privind atestarea apartenen’ei la domeniul public al Municipiului Reghin a unor imobile terenuri, situate in municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

20.Proiect de hotarare privind darea in folosință  gratuita  către E.O.N. Gaz Distributie SA a obiectivului conducta de distributie gaz aferentă Stației de Epurare Ape Uzate Reghin, situata in str.Castanilor nr.101, Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a spațiului cu destinație de cabinet medical situat in mun.Reghin, str.Pta Petru Maior nr.31
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Răstolita, judetul Mureș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

23. Diverse. 

PRIMAR,                                         
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA