Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.2472

13-12-13 13:22
din 13.12.2013 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 17.12.2013, orele 13.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind  Regulamentul de eliberare a Certificatelor de Urbanism și Autorizatiilor de Construcție pentru activitățiile industriale așa cum sunt definite și specificate in Anexa 1 a Legii 86/2000, pe raza municipiului Reghin.
     Initiator: ONG Initiativa Civica Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism +Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind  rectificarea Bugetului General al  Municipiului Reghin pe anul 2013.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Bugetului de  venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2013 al SC RAGCL SA Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre privind  stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Impozite si taxe locale
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de baza la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât ceea de locuință și terenurile aferente acestora, apartinând domeniului public și privat al Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Impozite si taxe locale
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție „Mansardarea clădirii noi - Ateliere școală la Liceul Tehnologic Ioan Bojor” faza DALI.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii publice , Manag. De Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Reghin a imobilului teren în suprafață de 275 mp. situat în Reghin str.M.Viteazu, FN, identificat in CF nr.58383 Reghin, nr.cad.2431, nr.top 925/1/1, 926/1/1, 929/1/1.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serv.Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Adm. Dom. Public
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  realizării demersurilor de incheiere a contractului de inchiriere între SC CONSREG SA Reghin și U.A.T. Municipiul Reghin, pentru imobilul situat in Reghin, str.Pta Petru Maior nr.42.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Achizitii publice, Mang.proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită  a imobilului situat în Reghin, strada Pta Petru Maior nr.31 în favoarea Casei Judetene de Pensii și Asigurări Sociale Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Reghin în calitate de coorganizator al evenimentului GALA SPORTULUI REGHINEAN – Editia a V-a.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic+Serv.buget contab.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.60/18.06.2010-privind aprobarea Regulamentului de funcționare a obiectivului Strand Municipal.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de dezmembrare teren, identificat cadastral in C.F.101 IERNUȚENI, număr top 600/1/2/2/2/2/2/2/2/2/2/1/1/1/1.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serv.Urb. și Amen. Terit., Administrarea Domeniului Public
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrati din surse agricole.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serv.Urb. și Amen. Terit., Administrarea Domeniului Public
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2014, pentru beneficiarii venitului minim garantat.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul de Asistenta Sociala
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

15. Proiect de hotărâre privind  alegerea președintelui de ședință pe lunile IANUARIE-FEBRUARIE 2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrație Publică Locală
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

16. Diverse. 

PRIMAR,                              
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA