Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.2397

03-10-14 11:18
Din 03.10.2014 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 06.10.2014, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din HCL nr.126/25.08.2011 privind aprobarea participării Municipiului Reghin cu Proiectul “Centru de Informare Turistică Reghin”  la POR 2007-2013, Axa prioritară 5 și a cofinanțării prin contribuție de 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, a cheltuielilor neeligibile și a resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind   aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie "Reabilitarea casei de cultură ” Eugen Nicoară” din Municipiul Reghin" – faza DALI.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie "Modernizarea străzii Orizontului din Municipiul Reghin, Judeţul Mureş" – faza DALI.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie ”Reabilitare Pod peste Râul Mureș, strada Iernuțeni, Municipiul Reghin, jud. Mureș" – faza PT.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind  mandatarea dlui consilier Pădurean Mihai, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. Compania Aquaserv SA Tg.-Mureș din data de 20.10.2014.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

PRIMAR, 
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA