Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1768

21-08-14 14:48
din 21.08.2014 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art. 39 alin.1 combinat cu art. 68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Reghin, pentru data de 27.08.2014, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:
 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Reghin pe anul 2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Buget - Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul local al Municipiului Reghin pentru anul 2014 – sesiunea a II-a - a proiectelor selectate conform HCL nr.31/2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Spitalul Municipal Dr.Eugen Nicoară Reghin a apartamentului nr.70 cu destinația locuință de serviciu, situat în blocul din Reghin, bdul Unirii nr.57, jud.Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a imobilului – teren și construcții -situat în municipiul Reghin, str. G.Coșbuc nr.78, către actualul chiriaș dl.Nicoară Mircea.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Biroul Admin.Publ.loc. Relații cu publicul
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre  privind vânzarea directă a imobilului – teren și construcții -situat în municipiul Reghin, str. G.Coșbuc nr.78, către actualul chiriaș dl.Mircea Viorel.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Biroul Admn.Publ.Loc. Relații cu publicul
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reghin a imobilului teren în suprafață de 480 mp., situat in municipiul Reghin, str.Iernuteni nr.55
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor de apartamentare a imobilului situat în municipiul Reghin, str.Cardinal Alexandru Todea nr.20/A, înscrisă in CF nr.56017 REGHIN, nr. cad.56017.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre privind  operațiunea cadastrală de dezlipire teren situat in Reghin, str.Mihai Eminescu nr.9, identificat cadastral în CF 55706 Reghin, nr.cad. 55706.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la domeniul public al municipiului Reghin a imobilului teren situat în str.Libertății, F.N. în suprafață de 295 mp., inscris in CF 58913 REGHIN, nr. cad.58913.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea operatiunii cadastrale de dezlipire teren situat in Reghin, str.Libertății F.N., identificat cadastral în CF 58913 Reghin, nr.cad.58913.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN SI STABILIRE ZONA FUNCTIONALA PENTRU LOCUINTE (CASA DE LOCUIT P+M)”, pe amplasamentul situat în Reghin, strada Dedradului nr.F.N.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe lunile septembrie-octombrie 2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Comp. de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13.Raport al Serviciului  Asistență Socială privind serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară – mediator sanitar -, derulate în municipiul Reghin, în perioada martie-iunie 2014.

14. Informare a Serviciului Asistență Socială asupra activității desfășurate de către asistenții personali, întocmit în conformitate cu dispozitiile Legii nr.448/2006 pe perioada ianuarie – iulie 2014.

15. Diverse

PRIMAR,                                            
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA