Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.894

25-06-15 10:51
din 25.06.2015 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (1) combinat cu art. 68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală - republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 29.06.2015, orele 15,00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statelor de Funcții ale Aparatului de specialitate al primarului, precum și  ale instituțiilor și serviciilor subordonate Consiliului Local Reghin.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Biroul Resurse Umane, Salarizare, Administrativ
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Reghin.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Biroul Resurse Umane, salarizare, Administrativ
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotarâre de modificare a art.10, alin.2 din Anexa nr.1 la H.C.L. Reghin nr.70/2012 privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Reghin.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii ”Reparații capitale la instalațiile exterioare de apă potabilă pentru asigurarea rezervei de apă la Spitalul Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin” – faza S.F.-revizuit.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui Pădurean Mihai - consilier local, de a vota în Adunarea Generală a ADI Aquainvest Mureș ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor aferente Serviciului de apă și de canalizare.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din unitățile de învățământ preuniversitar aflate în raza Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic+Serv.buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local al Municipiului Reghin „Asociaţiei Comunităţilor Văii Gurghiului” reprezentând contribuţie.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic+Serv.buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume din bugetul local al Municipiului Reghin „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Valea Mureșului” reprezentând contributie.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic+Serv. buget -contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3600 lei în vederea participării Formației de dansuri populare săsești „GOLDREGEN” la Festivalul “Dorffest” organizat in perioada 25-27 iulie 2015 in localitatea Hemhofen-Germania. 
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic+Serv. Buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5500 lei în vederea participarii Ansamblului de dansuri populare românești „Doina Muresului”  la Festivalul International de Muzică și Dans organizat în perioada 23-27 iulie 2015 în localitatea Csongrad-Ungaria.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11. Proiect de hotărâre  privind   stabilirea unor măsuri în vederea repartizării locuințelor din fondul locativ de stat ce sunt administrate de S.C. RAGCL S.A. Reghin.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Asistenta Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12. Proiect de hotărâre  privind   aprobarea Listei de repartizare a locuinței  pentru tineri, destinată închirierii.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Asistenta Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.52 din 25.03.2014 privind  constituirea Comisiei pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr.15/2003 republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea operatiunilor cadastrale de apartamentare a blocului de locuinte situat în municipiul Reghin, str.Libertății nr.21.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea operatiunilor cadastrale de apartamentare a blocului de locuinte situat în municipiul Reghin, str.Libertății nr.22.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor cadastrale de apartamentare a blocului de locuinte situat în municipiul Reghin, str.Libertății nr.23.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor cadastrale de apartamentare a construcției situată în municipiul Reghin, str.George Cosbuc nr.24.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de dezlipire a imobilului – teren în suprafață de 814 mp., situat în  Reghin, str.Gării nr.61.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

19. Proiect de hotărâre privind cuprinderea in domeniului public al Municipiului Reghin a imobilului teren in suprafața de 481 mp., situat în Reghin, str.Verii nr.8.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

20. Proiect de hotărâre privind cuprinderea in domeniului public al Municipiului Reghin a imobilului teren in suprafața de 255 mp., situat în Reghin, str.Stadionului nr.3.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

21. Proiect de hotărâre privind cuprinderea in domeniului public al Municipiului Reghin a imobilului teren in suprafața de 126 mp., situat în Reghin, str.Sării nr.13.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

22. Proiect de hotărâre privind  cuprinderea in domeniului public al Municipiului Reghin a imobilului teren in suprafața de 2572 mp., situat în Reghin, str.Sării.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

23. Proiect de hotărâre privind cuprinderea in domeniului public al Municipiului Reghin a imobilului teren in suprafața de 235 mp., situat în Reghin, str.Aurel Vlaicu nr.6.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

24. Proiect de hotărâre privind cuprinderea in domeniului public al Municipiului Reghin a imobilului teren in suprafața de 188 mp., situat în Reghin, str.George Cosbuc nr.20.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

25. Proiect de hotărâre privind cuprinderea in domeniului public al Municipiului Reghin a imobilului teren in suprafața de 385 mp., situat în Reghin, str.George Cosbuc nr.22.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

26. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniului public al Municipiului Reghin a imobilului-teren strada Apalinei, în suprafața de 15996 mp.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

27. Proiect de hotărâre privind cuprinderea in domeniului public al Municipiului Reghin a imobilului teren in suprafața de 84 mp., situat în Reghin, str.Stadionului nr.11.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

28. Proiect de hotărâre privind cuprinderea in domeniului public al Municipiului Reghin a imobilului teren in suprafața de 558 mp., situat în Reghin, str.Pietroasei f.n.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

29. Proiect de hotărâre privind modificarea art.6 din HCL nr.51 din 25.03.2014 privind  stabilirea unor măsuri în vederea repartizării locuințelor sociale ce aparțin domeniului public al Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței delegației Municipiului Reghin care se va deplasa in localitatea Nagykoros – Ungaria, in perioada 4-6 septembrie 2015.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

31. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe lunile IULIE-AUGUST 2015.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul de lucru al Consiliului local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

32. Diverse

PRIMAR,           
MARIA PRECUP            

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RADOI MIRELA MINODORA