Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 286

24-02-15 15:41
din 24.02.2015 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă extraordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art.39 alin. (2) combinat cu art. 68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 26.02.2015, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a trei săli de clasă din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 4 Apalina Reghin, către Asociaţia PAKIV România
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECOLECT MUREŞ”
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfăşurării în perioada 27.02.2015-09.03.2015 în Municipiul Reghin a „TÂRGULUI DE MĂRŢIŞOR”
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 71/28.05.2009 privind aprobarea participării Municipiului Reghin cu Proiectul „Modernizarea străzilor Sării, Gării, Vânătorilor, Dedradului şi Gurghiului” a cofinanţării, a cheltuielilor neeligibile ale proiectului şi asigurarea de către Consiliul Local al Municipiului Reghin a sumelor necesare pentru acoperirea contribuţiei din fondurile structurale, sume care vor fi cheltuite în avans până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management. 
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achiziţii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Art .1 din HCL nr. 212/27.11.2014 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru Proiectul ” Modernizarea străzilor Gării, Dedradului şi Gurghiului” – faza DALI
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achiziţii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare acreditate de pe raza municipiului Reghin, pentru anul şcolar 2015-2016
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Învăţământ, Cultură, Sport
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenţei delegaţiei Municipiului Reghin ce se va deplasa în localitatea Érd – Ungaria,  în perioada 14-15 martie 2015
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

PRIMAR,                                   
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA