Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.78

23-01-15 12:35
din 23.01.2015 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art. 39 alin.1 combinat cu art. 68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE:

Articol unic:- Se convocă şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Reghin, pentru data de 29.01.2015, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție „Reabilitarea Cinematografului PATRIA din Municipiul Reghin” faza DALI.
     Inițiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie ”Construire Hală Agroalimentară în Municipiul Reghin" – faza S.F.
     Inițiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3.Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul Serviciului Politie Locală.
     Inițiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Politia Locală
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției de Cooperare dintre Inspectoratul de Poliție Județean Mureș și Municipiul Reghin inițiată în baza Proiectului „POLIȚIE – AUTORITĂTI  LOCALE, SERVICII PUBLICE DE PARTENERIAT.
     Inițiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției de Pateneriat dintre Municipiul Reghin și M.A.I. – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al Jud.Mureș.
     Inițiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Convenției de parteneriat dintre Municipiul Reghin și Inspectoratul Județean de Jandarmi Mureș
     Inițiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de Asociere dintre Municipiul Reghin şi Fundaţia „Fiducia”
     Inițiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de Asociere dintre Municipiul Reghin şi Asociaţia „Fanfara Municipiului Reghin”
     Inițiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată în municipiul Reghin.
     Inițiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal AVÂNTUL Reghin.
     Inițiator: Marian Ovidiu – consilier local
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11. Proiect de hotărâre privind mandatarea dlui  PĂDUREAN MIHAI – consilier local, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. Compania Aquaserv SA Tg.-Mureș din data de 24.02.2015.
     Inițiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui Pădurean Mihai - consilier local, de a vota în Adunarea Generală a ADI Aquainvest Mureș aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoanele fizice și juridice, inclusiv anexele acestora, în aria de operare a S.C „Compania Aquaserv” S.A, anexă la Contractul de Delegare nr. 22/202.662/ 2010.
     Inițiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Reghin în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREȘ”
     Inițiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinței din Blocul de locuințe sociale  situat în Reghin, str.Salcâmilor nr.1 ap.6 dnei Aitai Ildiko, domiciliată în Reghin, str.Livezilor bl.9 ap.19, persoană care a fost evacuată din locuința retrocedată fostului proprietar.
     Inițiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii cadastrale de majorare suprafață de  teren de la 4116 mp. la 4199 mp.  și  atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului teren, situat în Reghin, str. Iernuțeni nr.120.
     Inițiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii cadastrale de majorare suprafață de  teren de la 35651 mp. la 35657 mp.  și  atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului teren, situat în Reghin, str. Iernuțeni nr.120.
     Inițiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii cadastrale de majorare suprafață de  teren de la 627 mp. la 631 mp.  și  atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului teren, situat în Reghin, str. Iernuțeni nr.120.
     Inițiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

18. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului - teren, în suprafață de 1450 mp.  situat în municipiul Reghin, str. Călărașilor  nr.35.
     Inițiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

19. Bilanțul activității Serviciului Poliția Locală în anul 2014.

20.  Informare   a  Serviciului  Asistenţă Socială  asupra activităţii    desfăşurate de către asistenţii personali, întocmită  în conformitate   cu dispoziţiile Legii nr.448/2006 pe perioada  iulie – decembrie 2014

21. Diverse

PRIMAR,                                            
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA