Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.2588

21-11-14 11:20
din 21.11.2014 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art. 39 alin.1 combinat cu art. 68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Reghin, pentru data de 27.11.2014, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, a mandatului de consilier local a domnului TODORAN AURELIAN.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul de lucru C.L.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local municipal, a domnului CRISAN IOAN, următorul supleant înscris pe lista de candidaţi din partea  USL.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul de lucru C.L.
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al Primăriei mun.Reghin pentru trimestrul III anul 2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul  contabilitate-buget
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Reghin pe anul 2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul  Contabilitate-buget
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de cetățean de onoare  al  Municipiului Reghin. 
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Biroul Administratie publica locala,
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind însuşirea variantei finale a proiectului stemei Municipiului Reghin,jud.Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Biroul Administratie publica locala
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7.Proiect de hotărâre  privind  mandatarea  d-lui Pădurean Mihai  -   consilier local, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală ordinară a acționarilor SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureș din data de 18.dec.2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8.Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui Pădurean Mihai  - consilier local, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală extraordinară a acționarilor SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureș din data de 18.dec.2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfăşurării în perioada 01.12.2014 – 07.01.2015 în Municipiul Reghin a „TÂRGULUI DE IARNĂ”  în zona centrală Piaţa Petru Maior.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul achizitii publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat  al Muncipiului  Reghin a imobilului – teren in suprafață de 96 mp., situat în municipiul Reghin, str.G.Coșbuc nr.78.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11. Proiect de hotărâre Pentru modificarea și completarea anexei la HCL nr.23/2001 privind insușirea Inventarului domeniului public al Municipiului Reghin cu modificările și completările ulterioare.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12.  Proiect de hotărâre privind  atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului teren, situat în Reghin, str. Vânătorilor nr.27-31.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13. Proiect de hotărâre privind  atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului teren, situat în Reghin, str. Izvorului nr.7.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

14. Proiect de hotărâre privind  atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului teren, situat în Reghin, str. Petru Maior  nr.31, identificat în CF 5414 Reghin, nr.top 1636/1/2
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

15.  Proiect de hotărâre privind  atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului teren in suprafață de 4063 mp., situat în Reghin, str. Sării nr.F.N., identificat în CF 36/II Reghin, nr.top 1599/1, 1600
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea operatiunii cadastrale de dezlipire teren și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului teren, situat în Reghin, str. Iernuteni nr.99, identificat in CF 1184  Apalina.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea operatiunii cadastrale de dezlipire teren și  atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului teren, situat în Reghin, str. Mihai Viteazu nr.112, identificat in CF 5414  Reghin, nr.top 10,11.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea operatiunii cadastrale de rectificare limite fără modificarea suprafetei  imobilului teren, situat în Reghin, str. Călărașilor  nr.31, identificat in CF 50753  Reghin, nr.top 1358, 1359, nr.cad.(1993).
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

19. Proiect de hotărâre privind constituirea municipiului Reghin  ca parte civilă in Dosarul nr.25/P/2014, aflat pe rolul Direcției Naționale Anticoruptie – Serviciul Teritorial TG.-Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

20. Diverse
PRIMAR,                                            
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA