Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.2226

12-09-14 15:50
din 12.09.2014 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art. 39 alin.1 combinat cu art. 68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local Municipal Reghin, pentru data de 18.09.2014, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Reghin pe anul 2014.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Buget - Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegatii din partea Bibliotecii Municipale „Petru Maior”  Reghin la evenimentul organizat, în perioada 23-25 septembrie 2014, de către Biblioteca “Csuka Zoltan” din Erd-Ungaria
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic + Serviciul buget contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează Centrul Creșa nr.1 din municipiul Reghin, în anul școlar 2014-2015.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Asistență Social+Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local al Municipiului Reghin, a sumei de 26.250 lei, în vederea continuării derulării Programului „ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ” , în anul școlar 2014-2015.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Asistență Socială+Serviciul buget-contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.58/26.09.2012, a componentei Comisiei pentru evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor cu personalitate juridică, care înființează și admnistrează unități de asistență socială pe raza municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind  schimbarea destinației din locuință în locuintă de serviciu a apartamentului nr.91 din imobilul – Bloc de locuințe – situat in mun.Reghin, bdul Unirii nr.57 jud.Mures.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de admnistrare Liceului Tehnologic „Ioan Bojor” asupra apartamentului nr.27 cu destinația locuință de serviciu, situat în  Reghin, bdul Unirii nr.57, jud.Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea operatiunii cadastrale de dezlipire a imobilului – teren în suprafață de 3550 mp.,  situat in Reghin, str.Libertății F.N., identificat cadastral în CF 57337 Reghin, nr.cad.57337.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea operațiunii cadastrale de dezlipire a imobilui - teren in suprafață de 2473 mp.  situată in Reghin, str.George Coșbuc nr.78, identificat cadastral în CF 57480 Reghin, nr.cad. 57480.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului in suprafață de 4,25 mp., situat în Reghin, cart.Făgărașului, adiacent bl.6, sc.3. ap.30, parter în vederea construirii unui balcon.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

11. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului in suprafață de 4,25 mp., situat în Reghin, bdul Unirii, adiacent bl.26, sc.1. ap.3, parter în vederea construirii unui balcon.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Serviciul Urbanism, Administrarea Domeniului Public, Mediu
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

12. Proiect de hotărâre privind numirea unor reprezentanti ai Consiliului local în consiliile de admnistrație la unitățile de învățământ din Municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Comp. de lucru al Consiliului Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

13. Diverse.

PRIMAR,                                            
MARIA PRECUP 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA