Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1342

16-09-15 08:25
din 16.09.2015 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (1) combinat cu art. 68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală - republicată, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 21.09.2015, orele 15,00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Reghin pe anul 2015.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget, Contabilitate,
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 12000 lei în vederea participării formațiilor artistice  ale Casei Municipale de Cultură „Eugen Nicoară” din Reghin la ”Ziua Internațională a Muzicii Populare 2015” organizată în localitatea Aldersbach din Germania în data de 4 octombrie 2015.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Invățământ, cultură,sport+Serv. Buget, Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2016, a Liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale și nivelul maxim al subvenției/beneficiar, în baza Legii nr.34/1998.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre privind mandatarea dlui Pădurean Mihai – consilier local, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea Generală  extraordinară a acționarilor SC Compania Aquaserv SA Tg.Mureș din data de 07.10.2015
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație deschisă cu strigare a imobilului situat în Municipiul Reghin, str. Mihai Viteazu f.n.
     Inițiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă competitivă cu strigare a spatiului comercial aflat în incinta Școlii Gimnaziale ”Florea Bogdan” situat in Reghin, str. Pomilor nr.20.
     Inițiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

7. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă competitivă cu strigare a spațiului comercial aflat în incinta Liceului Tehnologic  ”Lucian Blaga” situat in Reghin, str. Vânătorilor nr.27-33.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

8. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă competitivă cu strigare a două spații  din imobilul situat în Reghin, str. Vânătorilor nr.27-33.
     Inițiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

9. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Municipiului Reghin.
     Inițiator: Consilier local Cocean Maria,
                  Consilier local Tongea Lăurean Viorel
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

10. Diverse

PRIMAR,                                               
MARIA PRECUP 
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA