Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1034

20-07-15 12:37
Din 20.07.2015 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă de îndată
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (4) combinat cu art. 68 din Legea nr .215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului Local al municipiului Reghin, pentru data de 20.07.2015, orele 14.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE  DE  ZI:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL Reghin nr. 137/02.07.2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii ”Construire Hală Agroalimentară în Municipiul Reghin, jud. Mureș”
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

PRIMAR,   
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA