Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 728

08-05-15 11:08
din 08.05.2015 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 11.05.2015, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.700 lei delegației Liceului Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin care se va deplasa în localitatea Budapesta – Ungaria în vederea participării la Concursul de Comunicare și Protocol ce va avea loc în perioada 15-17 mai 2015.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:   Serviciului Buget Contabilitate +Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații în localitatea Vianen – Olanda, în perioada 14-16 mai 2015.
     Initiator: Primarul municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

PRIMAR,             
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA