Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.262

22-02-16 10:20
din 22.02.2016 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:
DISPOZIŢIE
Articol unic: - Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 25.02.2016, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:
ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri și cheltuieli al  Municipiului Reghin pentru trim. IV. anul 2015
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Contabilitate-Buget
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de identificare a beneficiarilor de stimulent educațional și de soluționare a situațiilor identificate și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Asistență Socială
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
3. Proiect de hotărâre privind acordarea facilității fiscale de anulare a cotei de 70% din majorările de întârziere datorate bugetului local ca urmare a neachitării la termenul scadent a obligațiilor fiscale.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Impozite și Taxe
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor și condițiilor de acordare a scutirilor la plata impozitelor și taxelor locale.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Impozite și Taxe, Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
5. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui Pădurean Mihai - consilier local, ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală ordinară a acționarilor SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureș din data de 14.03.2016.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare acreditate de pe raza municipiului Reghin, pentru anul școlar 2016-2017
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Învățământ, Cultură, sport
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
7. Proiect de hotărâre privind  darea în administrare către Școala Gimnazială nr.4 Apalina Reghin a locuinței de serviciu situată în Reghin, str.Unirii, nr.57, ap.119, jud.Mureș, proprietate privată a Municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.800 lei necesară deplasării unei delegaţii de 35 persoane din cadrul Liceului Tehnologic „Lucian Blaga” din municipiul Reghin în localitatea Érd - Ungaria, în perioada 04.04.-10.04.2016.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 21.000 lei necesară deplasării unei delegaţii de 14 persoane din cadrul Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ceuşianu” din municipiul Reghin în localitatea Weert - Olanda, în perioada 14.03.-18.03.2016.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Liga Pensionarilor din județul Mureș – Filiala Reghin în vederea organizării și desfășurării evenimentului ”Femeia – SOȚIE, MAMĂ, BUNICĂ” ce va avea loc în luna martie 2016.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului de plecare la licitație pentru masă lemnoasă pe picior în volum de 789 mc provenită din unitatea de producţie II ILIȘOARA u.a. 186 C aparţinând de Ocolului Silvic Lunca-Bradului.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului de valorificare prin vânzare a unui volum de 16 mc masă lemnoasă provenit din unitatea de producţie  III SĂCAL  u.a. 41 C aparţinând de Ocolului Silvic Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării în perioada 27.02.2016-09.03.2016 în Municipiul Reghin a ”Târgului de Mărțișor”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a spaţiului cu destinaţie de cabinet medical  situat în municipiul Reghin, str. P-ța Petru Maior, nr. 31.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței delegației Municipiului Reghin ce se va deplasa în localitatea Érd-Ungaria.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartimentul Cultură, Sport
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
 
PRIMAR,
MARIA PRECUP
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA