Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZITIA NR.1812

21-12-15 12:03
din 21.12.2015 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă de îndată
Marian Ovidiu Mihai, viceprimarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.4 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:
DISPOZIŢIE
Articol unic: - Se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 21.12.2015, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Reghin pe anul 2015.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor suprafețe de teren lotizate aparținând  domeniului public al Municipiului Reghin, în vederea desfășurării activităților de comercializare a articolelor pirotehnice.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Birou APL, Relații cu publicul
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate de SC RAGCL SA REGHIN.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
4. Proiect de hotărâre privind închirierea a 2 (două) spații cu destinația de cabinete medicale situate în municipiul Reghin str. Cardinal Alexandru  Todea nr. 20/A județ Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
5. Proiect de hotrărâre privind închirierea a 2 (două) spații cu destinația de cabinete medicale, în care se desfășoară activități conexe actului medical, situate în municipiul Reghin str. Cardinal Alexandru Todea nr. 20/A județ Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
 
P. PRIMAR,
VICEPRIMAR
MARIAN OVIDIU MIHAI
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA