Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1517

15-10-15 13:21
din 15.10.2015 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 21.10.2015, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie ”Înființarea unui centru de educație și îngrijire a copilului cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani în municipiul Reghin”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii Publice, management proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie "Modernizare străzi în municipiul Reghin, lot 1" .
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii Publice, management proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie ”Reabilitare parc central – amenajare alei, înlocuire corpuri de iluminat public din ansamblul urban, centru istoric - municipiul Reghin, județul Mureș" .
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii Publice, management proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie „Reabilitare clădire anexă”
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii Publice, management proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin șI Centrul Judetean pentru Cultura Traditională șI Educatie Artistica Mureș în vederea organizării șI desfășurării Festivalului de interpretare a cantecului popular ”MUREȘ, DORURILE TALE…” ediția a III-a.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic+Serviciul Buget Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3000 lei în vederea participării formației artistice ”Doina Mureșului” ale Casei Municipale de Cultură ”Eugen Nicoară” din Reghin la spectacolele organizate în localitățile Crocmaz și Feștelița din raionul Stefan Vodă, Republica Moldova în data de 25 și 26 octombrie 2015.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compart.  Invățământ Cultură+Serviciul Buget Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

PRIMAR,
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA