Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.113

10-08-15 14:03
din 10.08.2015 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:

DISPOZIŢIE
Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 12.08.2015, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre  privind modificarea art.1 al HCL Reghin nr. 133/29.06.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico –economici la obiectivul  de investiție ”Reabilitarea Cinematorafului ”PATRIA” din Municipiul Reghin-faza SF.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre  privind modificarea art.6 al HCL Reghin nr. 134/29.06.2015 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții CNI SA a amplasamentului Cinematograf „PATRIA” și asigurarea  condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Reabilitarea Cinematorafului ”PATRIA” din Municipiul Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării, din bugetul local al Municipiului Reghin, în cuantum de 4.295 lei a proiectului ”Reparații capitale la instalațiile exterioare de apă potabilă pentru asigurarea rezervei de apă la Spitalul Municipal ”Dr. Eugen Nicoară” Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

PRIMAR,  
MARIA PRECUP 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA