Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.396

11-03-16 12:55
din 11.03.2016 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.1 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:
DISPOZIŢIE
Articol unic: - Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 17.03.2016, orele 13.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Reghin pe anul 2016.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării  din bugetul local a sumei de 8.640 lei necesară deplasării Ansamblului artistic ”Stejărelul” din cadrul Casei de Cultură a Tineretului ”George Enescu ” din municipiul Reghin în localitatea Edirne-Turcia, în perioada 18-25 aprilie 2016.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartiment juridic și Serviciul Buget Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării  din bugetul local a sumei de 3.750 lei necesară deplasării trupelor de teatru ”Fantázia” și ”Csillagösvény” din cadtul Liceului Tehnologic ”Petru Maior” din Municipiul Reghin în localitatea Derecske-Ungaria, în perioada 24-26 martie 2016.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment juridic și Serviciul Buget Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-privind Reglementare zonă în vederea construirii de locuințe în Reghin, zona str. Pandurilor.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul municipiului Reghin.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartiment Protecție Civilă
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ”Modernizare străzi în Municipiul Reghin-Lot 2”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartiment Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
7. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ”Asfaltarea străzilor Pietroasei și Pășunii din Municipiul Reghin, jud. Mureș.”
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartiment Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
8. Proiect de hotărâre privind prelungirea, prin act adițional, a duratei Contractului de închiriere nr. 9581/2015 pentru spațiul în care funcționează Grădinița cu program normal nr. 7  Apalina-Reghin, județul Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartiment juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
9. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare Liceului Tehnologic ”Petru Maior” Reghin asupra apartamentului nr. 118, cu destinația locuință de serviciu, situat în Reghin, b-dul Unirii, nr, 57, jud. Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartiment juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
10. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Școala Gimnazială ”Augustin Maior” Reghin a apartamentului nr. 118, cu destinația locuință de serviciu, situat în blocul din Reghin, b-dul Unirii, nr, 57, jud. Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
11. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Școala Gimnazială ”Florea Bogdan”  Reghin a apartamentului nr. 107, cu destinația locuință de serviciu, situat în blocul din Reghin, b-dul Unirii, nr, 57, jud. Mureș.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartiment juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de reprezentare juridică a Municipiului Reghin în Dosarul nr. 356/102/2016 înregistrat la Tribunalul Mureș-Sectia Penală.
     Initiator: Viceprimarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartiment juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
13. Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului pentru publicarea debitorilor care înregistrează obligații fiscale de plată restante.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Impozite și Taxe
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a două spații din imobilul situat în Municipiul Reghin, str. Gării, nr.20
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartiment Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
15. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a  spațiului având destinația de birou din imobilul situat în Municipiul Reghin, str. Râului, nr. 16.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
16. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a  spațiului comercial din imobilul situat în Municipiul Reghin, str. P-ta Petru Maior nr.13
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
17. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere a locuințelor pentru tineri construite și date în exploatare prin programele derulate de ANL.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Biroul Administrație Publică Locală
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Biroul Administrație Publică Locală
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință din fondul locativ de stat ce sunt administrate de SC RAGCL SA Reghin pentru anul 2016.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Biroul Administrație Publică Locală
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorități cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințe retrocedate fostilor proprietari pentru anul 2016.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Biroul Administrație Publică Locală
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
21. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ”Modernizarea străzii Orizontului din Municipiul Reghin, județul Mureș”.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
22. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a spațiului comercial din imobilul situat în municipiul Reghin, str. Râului, nr. 16.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Compartiment Achizitii Publice, Management de Proiecte
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
23. Analiza situației operative înregistrată de Poliția municipiului Reghin și a activității desfășurate în anul 2015.
24. Diverse
 
PRIMAR,
MARIA PRECUP
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA