Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1366

26-10-16 16:36
din 26.10.2016 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în sedinţă de îndată
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art.39 alin.(4) combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:
DISPOZIŢIE
Articol unic: - Se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 27.10.2016, orele 13.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al UAT Reghin pe anul 2016.
      Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Serviciul Buget Contabilitate
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
 
PRIMAR,
MARIA PRECUP
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA