Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1337

13-10-16 12:42
din 13.10.2016 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (1) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:
DISPOZIŢIE
Articol unic: - Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 20.10.2016, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea deplasării unei delegaţii a Liceului Tehnologic „Lucian Blaga” Reghin  în localitatea Thuringen - Germania în vederea conlucrării la realizarea de stagii de practică profesională pentru elevi și alocarea din bugetul local a sumei de 2.000 lei necesară deplasării.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport:  Compartimentul Juridic 
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea participării municipiului Reghin în calitate de coorganizator, la evenimentul “Concert de Crăciun 2016”, organizat în colaborare cu  Asociația Culturală TITANZENE din Reghin, ce va avea loc la data de 20 decembrie 2016 la Casa de Cultură “Eugen Nicoară” din Reghin.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Compartimentul Juridic 
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al UAT Reghin pe anul 2016.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Serviciul Buget Contabilitate
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea   Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor  Sociale a Municipiului Reghin, pentru perioada 2016-2020.
Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport:  Serviciul Asistență Socială
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care pot primi subvenții de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998 aprobarea criteriilor de evaluare și selecționare, aprobarea punctajului și categoriile de persoane beneficiare.
Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport:  Serviciul Asistență Socială
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
6. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Municipiului Reghin a imobilului - teren strada Margaretelor, în suprafaţă de 3646 mp.
Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat  
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfăşurării în perioada 01.12.2016 – 07.01.2017 în Municipiul Reghin a „TÂRGULUI DE IARNĂ” în zona centrală Piaţa Petru Maior.
Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
8. Proiect de hotărâre privind  acordul Municipiului Reghin, în calitate de proprietar, în vederea schimbării destinației din garaje ambulanțe în clădire sterilizare centralizată, a corpului C13, situat în incinta Spitalului Municipal ”Dr. Eugen Nicoară”.
Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017.
Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport: Birou Resurse Umane, Salarizare, Administrativ
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Reghin în Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul local al municipiului Reghin pentru activități nonprofit de interes local.  
Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport:  Biroul Administrație Publică Locală, Relații cu Publicul
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
11. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei de Ordine Publică a Municipiului Reghin.
Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport:  Serviciul Politia Locală
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
12. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe lunile noiembrie-decembrie 2016.
Initiator: Primarul Municipiului Reghin
Raport:  Compartimentul de lucru al Consiliului local
Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
13. Diverse
 
PRIMAR,
MARIA PRECUP
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA