Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.1190

09-09-16 09:37
din 09.09.2016 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
In temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  emite prezenta:
DISPOZIŢIE
Articol unic: - Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 13.09.2016, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:
ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în parteneriat la depunerea proiectului de finanțare ”Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Apalina, Reghin” în cadrul Programului ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”, POCU 2014-2020.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Compartimentului Achiziții Publice, Management de proiecte
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de asociere dintre Municipiul Reghin şi Fundaţia „Fiducia” Reghin.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul juridic,Serviciul Buget Contabilitate
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5625 lei necesară deplasării Ansamblului artistic ”Vatra Dorului” din cadrul Casei de Cultură a Tineretului ”George Enescu” din municipiul Reghin în localitatea Leptokaria - Grecia, în perioada 19-23 septembrie 2016.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul juridic,Serviciul Buget Contabilitate
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Fundatia Cultural - Umanitară ”Vioara” Reghin în vederea organizării și desfășurării evenimentului ”Ziua Recoltei”, ce va avea loc în data de 24.09.2016.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul juridic,Serviciul Buget Contabilitate
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al UAT Reghin pe anul 2016.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Serviciul Buget Contabilitate
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
 
PRIMAR,
MARIA PRECUP
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
P.SECRETAR,
ȘTEF ADRIANA MARIA