Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.969

25-07-16 11:15
din 25.07.2016 privind convocarea Consiliului Local Municipal Reghin în şedinţă extraordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art.39 alin.2 combinat cu art.68 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală- republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:
DISPOZIŢIE
Articol unic: - Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Local municipal Reghin, pentru data de 28.07.2016, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:
ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor sume din bugetul local al Municipiului Reghin către Asociația ”Comunităților Văii Gurghiului”.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Serviciul Contabilitate-Buget, Compartimentul juridic
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor sume din bugetul local al Municipiului Reghin către ADI ”Valea Mureșului”.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Serviciul Contabilitate-Buget, Compartimentul juridic
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin și Asociația ”Csillag” Reghin în vederea organizării și desfășurării evenimentului ”Zilele Culturale Maghiare din Reghin”, ediția a IV-a.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Serviciul Contabilitate-Buget, Compartimentul juridic
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură. 
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Reghin pe anul 2016.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Serviciul Buget Contabilitate
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
5. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Școala Gimnazială Alexandru Ceușianu Reghin a apartamentului nr. 100, cu destinația locuință de serviciu, situat în blocul din Reghin, b-dul Unirii, nr. 57, jud Mureș.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul juridic
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
6. Proiect de hotărâre cu privire la înființarea Grupului de Initiativa Locala (GIL) și organizarea Grupului  de Lucru Local (GLL) pentru problemele cetățenilor de etnie romă din Municipiul Reghin.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport:  Serviciul Asistență Socială
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
7. Proiect de hotărâre privind amplasarea pe domeniul public al Municipiului Reghin a două unități de climatizare proprietatea SC PROFI ROM FOOD SRL, adiacente imobilului situat în str. Iernuțeni bl. 41, sc.3, parter.
      Initiator: Primarul Municipiului Reghin
      Raport: Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat
      Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
 
PRIMAR,
MARIA PRECUP
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA