Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.572

15-04-16 14:51
din 15.04.2016 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă ordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (1) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:
DISPOZIŢIE
Articol unic:- Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 21.04.2016, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin şi Forumul Germanilor din Reghin în vederea organizării şi desfăşurării evenimentului „MAIFEST - Serbarea de Mai” care va avea loc în data de 08 mai 2016.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget Contabilitate și Compartimentul Juridic 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al Municipiului Reghin pe anul 2016.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget Contabilitate
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul local al Municipiului Reghin pentru anul 2016.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport: Serviciul Contabilitate, Buget, Casierie
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, Organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Protecție Civilă/SU/PSI/SSM 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării apartamentului nr. 16 din Blocul de locuințe sociale situat în Reghin, str. Salcâmilor, Bl.1, d-lui Moisin Remus Alin, persoană care a fost evacuată din locuința retrocedată fostului proprietar.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Biroul APL 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii cadastrale de dezlipire a imobilului – teren situat în Reghin, str. Sării, nr. 30, 30B, 34.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
8. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului prin Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat să elibereze acordul în vederea executării lucrărilor de amenajare a căilor de acces pentru spațiile comerciale, pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Reghin.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
9. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea licitației publice cu strigare în vederea închirierii unor suprafețe de teren situate în Municipiul Reghin, str. Iernuțeni, având ca scop comerțul cu flori.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a spațiului comercial situat în Municipiul Reghin, str. Parcul Tineretului, nr. 7.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a imobilului teren situat în municipiul Reghin, str. Gării, nr. 61.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Administrarea Domeniului Public și Privat 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
12. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui Pădurean Mihai – consilier local, de a vota în Adunarea Generală a ADI Aquainvest Mureș aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apă și canal al județului Mureș.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
13. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui Pădurean Mihai - consilier local,  ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală ordinară a acționarilor SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureș din data de 05.05.2016.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
14. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui Pădurean Mihai - Consilier local,  de a vota în Adunarea Generală a ADI Aquainvest Mureș aprobarea proiectului Actului Adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare privind actualizarea tarifelor serviciilor conexe aplicate de  S.C. „Compania Aquaserv” S.A.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
15. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației din locuință de serviciu în locuință a apartamentului nr. 99 din imobilul – bloc de locuințe – situat în Reghin, str. Unirii, nr. 57, jud. Mureș.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Municipiul Reghin şi Fundația pentru protecția animalelor ”Robin Hood” Austria în vederea inițierii unei campanii de vaccinare, microcipare și castrare a câinilor/pisicilor de pe raza municipiului Reghin.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget Contabilitate și Compartimentul Juridic 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar acordat Parohiei Sfânta Treime Reghin în conformitate cu prevederile O.G. nr. 82/2001.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget Contabilitate și Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar acordat Parohiei Constantin și Elena Reghin în conformitate cu prevederile O.G. nr. 82/2001.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget Contabilitate și Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar acordat Parohiei Buna Vestire Sf. Mc. Filofteia Reghin în conformitate cu prevederile O.G. nr. 82/2001.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Buget Contabilitate și Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar acordat Parohiei Greco-Catolice Apalina Reghin în conformitate cu prevederile O.G. nr. 82/2001.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar acordat Parohiei Ortodoxe Iernuțeni Reghin în conformitate cu prevederile O.G. nr. 82/2001.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:   Compartimentul Juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
22. Proiect de hotărâre privind alegerea Preşedintelui de şedinţă pe lunile MAI-IUNIE 2016.
     Iniţiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul de lucru al Conisliului Local
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură
23. Diverse
 
PRIMAR,
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA