Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 644

14-06-17 12:34
din 14.06.2017 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă de îndată
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (4) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:
DISPOZIŢIE
Articol unic:- Se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 14.06.2017, orele 14.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:
ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în parteneriat la depunerea proiectului de finanțare „Dezvoltare integrată în comunitatea marginalizată din Apalina-Reghin” în cadrul Programului „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”, POCU 2014-2020.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.
 
PRIMAR,
MARIA PRECUP
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA