Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 515

12-05-17 13:22
Din 12.05.2017 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă extraordinară
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (2) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa extraordinară  a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 16.05.2017, orele 13.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General al UAT Reghin pe anul 2017.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Contabilitate-Buget
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Reghin pentru trim.I anul 2017.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Contabilitate-Buget
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

3. Proiect de hotărțre privind aprobarea cooperării dintre municipiul Reghin și Asociația Advent Kidergarden din România -filiala Reghin în vederea organizării și desfășurării evenimentului ” ORĂȘELUL COPIILOR -REGHIN”, ediția a III-a.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Serviciul Contabilitate-Buget, Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din fonduri nerambursabile alocate din bugetul local al municipiului Reghin pentru anul 2017.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Birou APL
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

PRIMAR,                                              
MARIA PRECUP 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA