Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR. 352

14-03-17 14:39
din 14.03.2017 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă de îndată
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (4) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 15.03.2017, orele 13.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE  DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție " Modernizare străzi în Municipiul Reghin, Lot 2"
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achiziții Publice
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură.

PRIMAR,                                              
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RADOI MIRELA MINODORA