Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.371

20-03-17 14:14
Din 20.03.2017 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă de îndată
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (4) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 20.03.2017, orele 15.00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind mandatarea d-lui PĂDUREAN MIHAI – consilier local ca reprezentant al Municipiului Reghin în Adunarea generală ordinară a acționarilor SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureș din data de 27 martie 2017.
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul juridic
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

PRIMAR,                                                      
MARIA PRECUP
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,

SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA