Româna Maghiara Engleza Franceză
Primaria Reghin
Primaria Reghin
Primaria Reghin

DISPOZIŢIA NR.326

06-03-17 14:52
Din 06.03.2017 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Reghin în şedinţă de îndată
PRECUP MARIA, primarul municipiului Reghin, jud.Mureş;
În temeiul art. 39 alin. (4) combinat cu art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite prezenta:

DISPOZIŢIE

Articol unic:- Se convoacă şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Reghin, pentru data de 08.03.2017, orele 13  .00 la sediul Primăriei Municipiului Reghin, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie "Modernizare străzi  în Municipiul Reghin, Lot 4".
     Initiator: Primarul Municipiului Reghin
     Raport:  Compartimentul Achizitii Publice 
     Pr.de hot.Comisia economică, juridică, urbanism, cultură

PRIMAR,                                              
MARIA PRECUP

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA